In de voorjaarsnota worden de nieuwe beleidsvoornemens voorgesteld, de bijbehorende activiteiten en de middelen die meerjarig benodigd zijn. Vanwege de huidige realiteit met diverse onzekerheden rondom de Coronacrisis is de Voorjaarsnota dit jaar anders van aard. In plaats van een Voorjaarnota wordt de eerste herziening 2020 voorgelegd en een voorjaarsbrief.

 

In de eerste herziening wordt gerapporteerd over de voortgang en vindt actualisatie plaats van de begroting 2020 – 2023 voor het lopende begrotingsjaar. Tevens is een oplegger opgesteld voor de eerste herziening waarin de belangrijkste ontwikkelingen en financiële bijstellingen zijn opgenomen. In de leeswijzer is toegelicht hoe deze website is opgebouwd.