Grondslagen

Als basis voor het opstellen van de begroting zijn diverse algemene grondslagen van toepassing, waaronder verschillende bepalingen vanuit de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording (BBV), de begrotingscirculaire vanuit de provincie Zuid-Holland, de Verordening financiën Rotterdam en Regeling financiën Rotterdam. Daarnaast zijn er verschillende specifieke kaders en uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in de paragrafen. In dit onderdeel worden enkele algemene principes toegelicht die voor alle programma’s en taakvelden gelden.

Overhead

Alle overheadkosten worden apart in het programmaoverzicht Overhead weergegeven. Overhead omvat zowel de algemene (concernbrede) bedrijfsvoeringsondersteuning als het management en -ondersteuning van alle organisatieonderdelen binnen het concern.

Indexatie

Sinds 1 januari 2020 is de gemeente Rotterdam eigen risicodrager voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hierdoor daalt de loonsom in 2020 met 0,47%. Op concernniveau (taakvelden Overhead-Concernondersteuning en Overige baten en lasten-Van Werk Naar Werk/VOIL) worden budgetten gereserveerd voor een uitvoeringsbureau, verzuimaanpak en uitkeringslasten voor de ZW/WGA. Netto is het effect van dit eigen risicodragerschap financieel positief. Daarnaast zijn er enkele andere wijzigingen aangebracht, zoals stijgende werkgeverspremies in 2020.  Het totale effect van de wijzigingen is dat de index personeel in 2020 met 0,63% neerwaarts is bijgesteld.

TrendcategoriePercentage 2020 (inclusief bijstellingen)
Personeel (inclusief inhuur) 3,5
Tarieven belastingen, leges en retributies 1,5
Subsidies (m.u.v. cultuur en onderwijs) 0
Subsidies cultuur en onderwijs 1,5
Materieel 0

Omslagrente

Het renteomslagstelsel is geregeld in de gemeentelijke regelgeving. Dit stelsel houdt in dat de vermogenskosten aan de gemeentelijke producten worden doorberekend op basis van de boekwaarde van de onderliggende investeringen. De rente die hiervoor wordt gehanteerd is de omslagrente investeringen. Deze rente wordt jaarlijks vastgesteld op basis van richtlijnen van de commissie BBV. De lage marktrente leidt ertoe dat de omslagrente investeringen in 2020 is verlaagd van 2,25% naar 2,0% en in 2021 verder wordt verlaagd naar 1,75%. Ook de bespaarde rente die wordt berekend over de reserves en voorzieningen, is in 2020 verlaagd van 2,25% naar 2,0% en wordt in 2021 verder verlaagd naar 1,75%. Het interne omslagpercentage dat wordt toegerekend aan de bouwgronden in exploitatie (BIE) wordt bijgesteld van 1,4% naar 0,8%. Verder bestaan er specifieke regels voor het toerekenen van rente aan de pensioenvoorziening bestuurders.

In de begroting 2020 en verder worden de volgende interne rentepercentages onderscheiden:

  • Omslagrente bouwgronden in exploitatie: 0,8%
  • Omslagrente investeringen: 2,0% (vanaf 2021: 1,75%)
  • Bespaarde rente: 2,0%  (vanaf 2021: 1,75%)
  • Rentetoerekening pensioenvoorziening bestuurders: 0,29%

Raming gemeentefonds

De raming van het gemeentefonds is gebaseerd op decembercirculaire 2019, geactualiseerde waarden van maatstaven en inschattingen van de meicirculaire Gemeentefonds 2020.