Interne ronde technische bijstellingen

In het verleden werd in het eerste kwartaal de omissie behandeld. De omissie was een product met enkel technische begrotingswijzigingen. Met ingang van 2020 is, in overleg met de COR, besloten de omissie af te schaffen. Voor de interne sturing is het wel wenselijk in deze fase van het jaar de begroting technisch bij te stellen. Besloten is daarom een interne ronde technische bijstellingen te houden op het reguliere moment van de omissie en deze aan de gemeenteraad voor te leggen en apart inzichtelijk te maken bij het eerstvolgende P&C-product.

 

Bij het besluit om de omissie af te schaffen is toegezegd apart inzichtelijk te maken wat er gewijzigd is in de interne ronde. Op deze pagina wordt een algemene toelichting gegeven en aangegeven wat het saldo is per programma. Uiteraard is het saldo op totaalniveau 0.

De kaders voor deze interne ronde zijn gelijk aan de kaders van de omissie. Concreet betekent dit dat alleen technische wijzigingen zijn toegestaan die op concernniveau neutraal zijn en geen beleidsmatige consequenties hebben.

Alle technische wijzigingen worden apart benoemd op de betreffende taakvelden, inclusief de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde. Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde met name betrekking op verschuivingen tussen programmalasten en apparaatslasten, herschikkingen van de organisatie en overheveling van budgetten omdat de uitvoering elders plaatsvindt dan in de initiële begroting was verwerkt. Het effect hiervan op de arbeidskosten is meegenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Door de coronacrisis wordt op dit moment alleen het jaar 2020 bijgesteld. De technische wijzigingen die zijn gedaan voor 2021 en verder in het kader van de interne ronde worden daarom bij de begroting weergegeven.

Saldo per programmaBegroting 2020
Algemene middelen

Oorspronkelijke begroting 2020 2.168.982
Technische bijstellingen interne ronde -115
Totaal Algemene middelen 2.168.867
Beheer van de stad

Oorspronkelijke begroting 2020 -120.994
Technische bijstellingen interne ronde -1.137
Totaal Beheer van de stad -122.132
Bestuur en dienstverlening

Oorspronkelijke begroting 2020 -63.449
Technische bijstellingen interne ronde -728
Totaal Bestuur en dienstverlening -64.177
Cultuur, sport en recreatie

Oorspronkelijke begroting 2020 -228.612
Technische bijstellingen interne ronde 289
Totaal Cultuur, sport en recreatie -228.323
Economische Zaken

Oorspronkelijke begroting 2020 -24.536
Technische bijstellingen interne ronde -385
Totaal Economische Zaken -24.921
Maatschappelijke Ondersteuning

Oorspronkelijke begroting 2020 -188.445
Technische bijstellingen interne ronde -1.668
Totaal Maatschappelijke Ondersteuning -190.113
Onderwijs

Oorspronkelijke begroting 2020 -137.944
Technische bijstellingen interne ronde 245
Totaal Onderwijs -137.698
Openbare orde en veiligheid

Oorspronkelijke begroting 2020 -141.943
Technische bijstellingen interne ronde 7.725
Totaal Openbare orde en veiligheid -134.218
Overhead

Oorspronkelijke begroting 2020 -437.825
Technische bijstellingen interne ronde 4.803
Totaal Overhead -433.022
Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Oorspronkelijke begroting 2020 -71.701
Technische bijstellingen interne ronde 439
Totaal Stedelijke inrichting en ontwikkeling -71.262
Verkeer en Vervoer

Oorspronkelijke begroting 2020 37.372
Technische bijstellingen interne ronde -5.778
Totaal Verkeer en Vervoer 31.594
Volksgezondheid en zorg

Oorspronkelijke begroting 2020 -610.840
Technische bijstellingen interne ronde 966
Totaal Volksgezondheid en zorg -609.874
Werk en inkomen

Oorspronkelijke begroting 2020 -180.066
Technische bijstellingen interne ronde -4.654
Totaal Werk en inkomen -184.720
Totaal 0