Opbouw website

Het onderdeel Hoofdlijnen bevat de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen van de eerste herziening. In het onderdeel Paragrafen is informatie te vinden over enkele overstijgende onderwerpen, namelijk de paragrafen Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Financiële kengetallen en Investeringen. In het onderdeel Financiën vindt u o.a. het totaaloverzicht baten en lasten en de balans (inclusief de reserves en voorzieningen).

Opbouw pagina programma's en taakvelden

De opbouw van de pagina's van de beleidsprogramma's is grotendeels hetzelfde als bij de eerdere P&C-producten.

 

Alle pagina's voor de taakvelden hebben eenzelfde opbouw. Hieronder worden enkele aandachtspunten en opmerkingen meegegeven.

 

Voortgang 2020: De toelichting op de voortgang is gebaseerd op de doelen zoals die in de Begroting 2020 zijn benoemd. Indien gewenst kan via de button 'ga naar vorig P&C-product' naar deze websitepagina's worden gegaan. Om direct naar de financiële bijstellingen te gaan kan de button 'naar overzicht baten en lasten' worden gebruikt (te vinden rechtsboven bij de grafische weergave van de baten en lasten).

Wat willen we bereiken & Wat gaan we er voor doen: Aanpassingen van doelen (ten opzichte van de Begroting 2020) zijn cursief weergegeven.

Effect- en prestatie-indicatoren: Voor zover relevant en bekend zijn de indicatoren geactualiseerd.

Financiële bijstellingen: In de tabel met financiële bijstellingen is het verloop ten opzichte van de Begroting 2020 inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving taakveld: hier wordt nadere (achtergrond)informatie gegeven over het taakveld. Dit deel is veelal ongewijzigd gebleven ten opzichte van de begroting.

Beleidskaders en richtlijnen: hier zijn (via hyperlinks) de relevante beleidskaders en richtlijnen opgenomen.

Soorten van financiële bijstellingen

In de eerste herziening worden verschillende categorieën van financiële bijstellingen onderscheiden, namelijk:

  • onvermijdelijke ramingsbijstellingen; begrotingswijzigingen in bestaand beleid die het gevolg zijn van exogene/autonome factoren; de bijstellingen zijn onvermijdelijk van aard (m.a.w. geen keuzemogelijkheid)
  • vermijdbare ramingsbijstellingen; begrotingswijzigingen in bestaand beleid en vermijdbaar zijn (m.a.w. wel keuzemogelijkheid)
  • reserves: toevoegingen, onttrekkingen en vrijval van bestemmingsreserves
  • taakmutaties: begrotingswijzigingen als gevolg van wijzigingen in het Gemeentefonds
  • kasschuiven: bijstellingen door overheveling van budgetten naar volgende begrotingsjaren
  • technische mutaties: deze zijn technisch van aard zijn en hebben geen beleidsmatige impact

 

In de tabellen met bijstellingen worden de effecten op het saldo van baten en lasten van het betreffende taakveld gepresenteerd. Negatieve bedragen (met “-“ teken) hebben een negatief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om hogere lasten of lagere baten. Positieve bedragen hebben een positief effect op het saldo. Het gaat dan (per saldo) om lagere lasten of hogere baten.

Bij de bijstellingen op reserves geldt dat deze in de regel als neutraal worden gepresenteerd (dus geen effect op het saldo). Hogere lasten zorgen namelijk voor een hogere onttrekking aan een reserve of andersom. In de reserves ontstaan alleen effecten op het exploitatiesaldo in het geval van vrijval (er staat dan geen hogere last tegenover) of toevoegingen aan reserves (reserveren van middelen voor de toekomst).

Bij taakmutaties zijn de baten vanuit het Gemeentefonds opgenomen in het taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds (programma Algemene Middelen). De lasten zijn te vinden in de verschillende taakvelden.

Op concernniveau zijn de taakmutaties, kasschuiven en technische mutaties saldoneutraal.

Alle bedragen in deze website zijn in 1000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de weergave in 1000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.

Functionaliteiten website

Notitiefunctie

Met deze functionaliteit is het mogelijk om aantekeningen te maken op de webpagina’s. Deze functie is alleen beschikbaar voor raadsleden en fractiemedewerkers.

 

Mijn Boekwerk

Voorheen was het alleen mogelijk om hele webpagina’s toe te voegen aan Mijn boekwerk. Het is vanaf nu ook mogelijk om alleen bepaalde onderdelen van een pagina toe te voegen. Hierdoor kan bijvoorbeeld alleen het onderdeel “Voortgang” of "Financiële bijstellingen" van meerdere taakvelden toevoegen aan Mijn boekwerk en desgewenst omzetten naar PDF.

Overzicht commissies en taakvelden

CommissieProgrammaTaakvelden
BWB Beheer van de stad Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel
Beheer van de stad Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII
Beheer van de stad Verkeer en vervoer - Beheer
Beheer van de stad Cultureel erfgoed - Archeologie
Beheer van de stad Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer
Beheer van de stad Riolering
Beheer van de stad Afval - Grondstoffen
Beheer van de stad Milieubeheer - Beheer
Beheer van de stad Begraafplaatsen en crematoria
Beheer van de stad Ruimtelijke Ordening - Beheer
Cultuur, sport en recreatie Musea - Cultuur
Cultuur, sport en recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Onderwijs Onderwijshuisvesting
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Beheer overige gebouwen en gronden
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Cultureel erfgoed - Monumenten
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Wonen en bouwen
Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
EDEM Algemene middelen Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting
Beheer van de stad Afval - Grondstoffen
Economische Zaken Economische ontwikkeling
Economische Zaken Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie
Economische Zaken Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten
Economische Zaken Economische promotie
Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving
Verkeer en Vervoer Parkeerbelasting
Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
Verkeer en Vervoer Parkeren
Verkeer en Vervoer Openbaar vervoer
MPOF Algemene middelen Treasury
Algemene middelen OZB woningen
Algemene middelen OZB niet-woningen
Algemene middelen Belastingen overig
Algemene middelen Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene middelen Overige baten en lasten - BAM
Algemene middelen Vennootschapsbelasting (VpB)
Beheer van de stad Verkeer en vervoer - Beheer
Bestuur en dienstverlening Burgerzaken
Overhead Overhead - Concernondersteuning
Overhead Overhead - Audit & Control
Overhead Overhead - Clusterondersteuning
Overhead Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL
Overhead Overige baten en lasten - Verzekeringen
Overhead Overhead - Activering Overhead
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Wonen en bouwen
Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer - Ontwikkeling
VB Bestuur en dienstverlening Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
Bestuur en dienstverlening Bestuur - College
Bestuur en dienstverlening Bestuur - Gebieden en Bewonersparticipatie
Maatschappelijke Ondersteuning Samenkracht en burgerparticipatie
Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht
Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid - Veiligheid
Stedelijke inrichting en ontwikkeling Wonen en bouwen
Openbare orde en veiligheid Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
WIISA Maatschappelijke Ondersteuning Samenkracht en burgerparticipatie
Maatschappelijke Ondersteuning Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding
Maatschappelijke Ondersteuning Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
Maatschappelijke Ondersteuning Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening
Werk en inkomen Inkomensregelingen - Inkomen
Werk en inkomen Begeleide participatie
Werk en inkomen Arbeidsparticipatie - Werk
ZOCS Bestuur en dienstverlening Musea - Stadsarchief
Cultuur, sport en recreatie Sportbeleid en activering
Cultuur, sport en recreatie Sportaccommodaties
Cultuur, sport en recreatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Cultuur, sport en recreatie Musea - Cultuur
Cultuur, sport en recreatie Media
Cultuur, sport en recreatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Maatschappelijke Ondersteuning Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen
Maatschappelijke Ondersteuning Samenkracht en burgerparticipatie
Onderwijs Onderwijshuisvesting
Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Volksgezondheid en zorg Wijkteams en Wmo-loketten
Volksgezondheid en zorg Maatwerkvoorziening (Wmo)
Volksgezondheid en zorg Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo
Volksgezondheid en zorg Maatwerkdienstverlening 18-
Volksgezondheid en zorg Geëscaleerde zorg 18-
Volksgezondheid en zorg Volksgezondheid