Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 0
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 0
Intensiveringen -3.700
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -68.226
Ramingsbijstellingen vermijdbaar -7.800
Reserves 79.726
Taakmutaties 0
Technische wijzigingen 0
Totaal 0

Bijstellingen t.o.v. Begroting 2020

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen van deze Eerste Herziening 2020 inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2020.

Saldo bijstellingen

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Algemene middelen69.5182%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -41.576 2%
Belastingen overig -640 2%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -2.703 23%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -1.180.981 407362%
OZB niet-woningen -1.335 1%
OZB woningen 589 1%
Treasury 1.296.804 1300%
Vennootschapsbelasting (VpB) -640 80%
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -41.576 2%
Belastingen overig -640 2%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -2.703 23%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -1.180.981 407362%
OZB niet-woningen -1.335 1%
OZB woningen 589 1%
Treasury 1.296.804 1300%
Vennootschapsbelasting (VpB) -640 80%
Beheer van de stad1.0712%
Afval - Grondstoffen -385 2%
Begraafplaatsen en crematoria -157 9%
Cultureel erfgoed - Archeologie -37 3%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 8 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -3.689 9%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 32 19%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 13 0%
Riolering -1.252 8%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 83 1%
Verkeer en vervoer - Beheer 6.455 5%
Afval - Grondstoffen -385 2%
Begraafplaatsen en crematoria -157 9%
Cultureel erfgoed - Archeologie -37 3%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer 8 1%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -3.689 9%
Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII 32 19%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 13 0%
Riolering -1.252 8%
Ruimtelijke Ordening - Beheer 83 1%
Verkeer en vervoer - Beheer 6.455 5%
Bestuur en dienstverlening-3.5434%
Bestuur - College 197 4%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie -1.721 7%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -403 3%
Burgerzaken -1.429 8%
Musea - Stadsarchief -187 4%
Bestuur - College 197 4%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie -1.721 7%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -403 3%
Burgerzaken -1.429 8%
Musea - Stadsarchief -187 4%
Cultuur, sport en recreatie-22.98418%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -15.974 18%
Media -440 2%
Musea - Cultuur -938 3%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -55 0%
Sportaccommodaties -6.573 13%
Sportbeleid en activering 996 7%
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -15.974 18%
Media -440 2%
Musea - Cultuur -938 3%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -55 0%
Sportaccommodaties -6.573 13%
Sportbeleid en activering 996 7%
Economische Zaken-2.41524%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 809 24%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.342 444%
Economische ontwikkeling -2.067 23%
Economische promotie 185 1%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 809 24%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.342 444%
Economische ontwikkeling -2.067 23%
Economische promotie 185 1%
Maatschappelijke Ondersteuning-6618%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1.636 8%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -27 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 131 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -283 7%
Samenkracht en burgerparticipatie -2.119 2%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1.636 8%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -27 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 131 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -283 7%
Samenkracht en burgerparticipatie -2.119 2%
Onderwijs7.67510%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 7.073 10%
Onderwijshuisvesting 602 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 7.073 10%
Onderwijshuisvesting 602 1%
Openbare orde en veiligheid-919%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -5.388 9%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.534 4%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 29 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6.802 100%
Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -5.388 9%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -1.534 4%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 29 0%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid 6.802 100%
Overhead-4.40419%
Overhead - Activering Overhead 3.720 19%
Overhead - Audit & Control -395 2%
Overhead - Clusterondersteuning -1.590 2%
Overhead - Concernondersteuning -8.073 2%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 1.931 39%
Overige baten en lasten - Verzekering 4 0%
Overhead - Activering Overhead 3.720 19%
Overhead - Audit & Control -395 2%
Overhead - Clusterondersteuning -1.590 2%
Overhead - Concernondersteuning -8.073 2%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 1.931 39%
Overige baten en lasten - Verzekering 4 0%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling3.84426%
Beheer overige gebouwen en gronden -7.408 26%
Cultureel erfgoed - Monumenten 77 12%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -195 14%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -1.885 5%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -909 15%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -73 1%
Wonen en bouwen 14.237 29%
Beheer overige gebouwen en gronden -7.408 26%
Cultureel erfgoed - Monumenten 77 12%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -195 14%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -1.885 5%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -909 15%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -73 1%
Wonen en bouwen 14.237 29%
Verkeer en Vervoer-10.26921%
Openbaar vervoer -1.486 21%
Parkeerbelasting -602 1%
Parkeren -2.924 13%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -5.968 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 710 5%
Openbaar vervoer -1.486 21%
Parkeerbelasting -602 1%
Parkeren -2.924 13%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -5.968 0%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 710 5%
Volksgezondheid en zorg-45.9164%
Geëscaleerde zorg 18- -4.505 4%
Geëscaleerde zorg 18+ -13.519 10%
Maatwerkdienstverlening 18- -1.055 2%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -19.381 11%
Maatwerkvoorziening (Wmo) -4.093 53%
Volksgezondheid 823 3%
Wijkteams en Wmo-loketten -4.187 4%
Geëscaleerde zorg 18- -4.505 4%
Geëscaleerde zorg 18+ -13.519 10%
Maatwerkdienstverlening 18- -1.055 2%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -19.381 11%
Maatwerkvoorziening (Wmo) -4.093 53%
Volksgezondheid 823 3%
Wijkteams en Wmo-loketten -4.187 4%
Werk en inkomen8.1762%
Arbeidsparticipatie - Werk 1.018 2%
Begeleide participatie -3.205 5%
Inkomensregelingen - Inkomen 10.362 17%
Arbeidsparticipatie - Werk 1.018 2%
Begeleide participatie -3.205 5%
Inkomensregelingen - Inkomen 10.362 17%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (intensiveringen en ramingsbijstellingen) uitgesplitst naar taakvelden.

Intensiveringen TaakveldBegroting 2020
Goed huren en verhuren   Wonen en bouwen -2.100
Intensivering openbaar vervoer   Openbaar vervoer -500
Vuurwerkverbod   Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -1.100
Totaal     -3.700
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk TaakveldBegroting 2020
10%-regeling Gebiedscommissies   Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie -350
Aanvulling budget energie als gevolg van hogere energiebelasting   Overhead - Concernondersteuning -400
Actualisatie BUIG 2020 en 2021   Begeleide participatie 0
  Inkomensregelingen - Inkomen 16.030
Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen   Treasury 7.091
Actualisatie Gemeentefonds   Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -9.966
  Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties   Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0
Actualisatie kapitaallasten   Diverse taakvelden 0
Actualisatie onderwijshuisvesting   Onderwijshuisvesting 0
Actualisatie opbrengst rioolheffing   Riolering 0
Actualisatie rente   Treasury 0
Actualiseren budgetten Rotterdampas   Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0
Afboeking verzelfstandigingsbijdrage Theater Zuidplein   Beheer overige gebouwen en gronden -1.074
Asbest en brandveiligheid De Doelen   Beheer overige gebouwen en gronden -1.020
Basisinzet Toezicht & Handhaving (wettelijk)   Wonen en bouwen -280
Basisregistratie wettelijke dienstverlening   Diverse taakvelden -2.155
Baten straatparkeren   Parkeerbelasting 0
Beheer verkeersmanagement   Verkeer en vervoer - Ontwikkeling -540
Bestemmingsreserve Sport gebieden   Sportaccommodaties -1.000
  Sportbeleid en activering 1.000
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020   Diverse taakvelden 0
Bijstelling markten   Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten -1.500
Bijstelling verkiezingen   Burgerzaken -300
Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen   Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME -82
  Sportaccommodaties 82
Coalitieakkoord middensegment huurwoningen   Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -50
Collectiegebouw   Musea - Cultuur -942
Collectiegebouw Boijmans van Beuningen   Beheer overige gebouwen en gronden -6.477
Coöperatieve woonvormen   Wonen en bouwen -166
Dotatie voorziening Vennootschapsbelasting   Vennootschapsbelasting (Vpb) -640
Eenmalig lagere kosten als gevolg van de coronacrisis
 
  Overhead - Concernondersteuning 410
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA   Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL -150
Eigen Risico Dragerschap Uitvoeringslasten ZW WIA WGA   Overhead - Concernondersteuning -725
Eigen risicodrager regelingen Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en Ziektewet   Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 4.000
Extra budget t.b.v. Veiligheidsregio   Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -1.900
Extra inkomensconsulenten vanwege groei bijstandsvolume in 2020   Diverse taakvelden -4.001
Financiële effecten verkoop aandelen Eneco Groep B.V   Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0
  Treasury 0
FLO regeling Brandweer   Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten -3.004
Formatie uitbreiding juridische adviseurs huisverboden   Overhead - Concernondersteuning 0
  Wijkteams en Wmo-loketten -534
Frictiekosten Cultuurplan   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0
Herziene subsidieverlening Rijksinstituut voor Volksgezondheid   Volksgezondheid 0
Hogere kapitaallasten in verband met kortere afschrijvingstermijn   Overhead - Concernondersteuning -128
Huisvesting Baroeg   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0
Indexatie leerlingenvervoer   Onderwijsbeleid en leerlingzaken -800
Individuele inkomenstoeslag   Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding 0
Intensivering Milieutaken   Diverse taakvelden -330
Inzet vrijval bestemmingsreserve Vastgoed gebieden ten behoeve van doorontwikkeling huisvesting   Overhead - Concernondersteuning 0
Kansen pakken van de groei   Economische promotie -500
Kapitaallasten fietsinvesteringen   Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0
Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut   Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0
  Verkeer en vervoer - Beheer 0
Kasschuif 2019 ten behoeve van doorontwikkeling concernhuisvesting   Overhead - Concernondersteuning -875
Kasschuif Digitaliseringsagenda   Overhead - Concernondersteuning -500
Kasschuif vervangingsprogramma sportaccommodaties   Sportaccommodaties 0
Kostendekkende huur Concernhuisvesting   Beheer overige gebouwen en gronden 3.428
  Overhead - Concernondersteuning -3.300
Kwetsbare wijken   Openbare orde en veiligheid - Veiligheid -1.195
Lagere parkeeropbrengsten door Corona   Parkeerbelasting -1.336
  Parkeren -3.664
Latere onttrekking bestemmingsreserve Kralingse plas   Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer -1.050
Maastunnel - Vrijval kapitaallasten   Verkeer en vervoer - Beheer 0
Maatschappelijke Diensttijd   Samenkracht en burgerparticipatie 0
Milieu DCMR   Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -1.053
Minderopbrengst Logiesbelasting 2021 - 2024   Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 0
Museum Boijmans van Beuningen   Musea - Cultuur 0
Mutatie Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid   Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.600

Omzetverlies Rotterdam Inclusief vanwege coronamaatregelen

  Begeleide participatie -3.000
Onderbesteding ICT 2019   Diverse taakvelden -865
Onderhoud en beheer Archieven Rotterdam   Musea - Stadsarchief -200
  Overhead - Concernondersteuning 0
Onderhoudskostenregeling < 100k   Verkeer en vervoer - Beheer 0
Onderhoudskostenregeling > 100k   Verkeer en vervoer - Beheer 0
Opvangen tijdelijke dip Europees Sociaal Fonds   Arbeidsparticipatie - Werk -3.159
Plan van aanpak Oud Crooswijk (ESF)   Wonen en bouwen 0
Renovatie museum Boijmans van Beuningen   Beheer overige gebouwen en gronden -2.120
Riec Versterkingsgelden   Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0
Rijksbijdrage 2020 voor begeleiding van ex gedetineerden   Geëscaleerde zorg 18+ 0
Rotterdamwet   Wonen en bouwen -507
Smart City   Economische ontwikkeling -500
  Economische promotie 0
Specifieke uitkering Educatie   Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen 0
Specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020   Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0
Specifieke uitkering sportakkoord   Sportbeleid en activering 0
Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond   Wonen en bouwen -500
Stijgende zorgvraag   Diverse taakvelden -32.272
Terugdraaien formatiebesparing ICT   Diverse taakvelden 0
Theater Zuidplein en de Doelen   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0
Tijdelijk
wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket
  Arbeidsparticipatie
- Maatschappelijk
-1.350
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten   Diverse taakvelden 0
Uitbreiding formatie Treasury en Deelnemingen   Overhead - Audit & Control 0
  Overhead - Concernondersteuning 0
Uitbreidingen betaald parkeren   Parkeerbelasting 0
Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte   Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0
  Verkeer en vervoer - Beheer 0
Verbeteren informatiesystemen   Overhead - Audit & Control -500
Verbetering ondersteuning  gebieden en wijken   Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie -150
Verbouwing Centrale Bibliotheek Rotterdam   Media -460
Verhoging bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond voor uitvoeringsorganisatie 2020   Geëscaleerde zorg 18- 0
Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020   Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -2.700
Versterkingsgelden NCTV   Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0
Voor- en vroegschoolse onderwijs wettelijk   Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0
Voortzetten werkzaamheden Veiligheidshuis   Overhead - Concernondersteuning 0
  Wijkteams en Wmo-loketten 0
Vrijval bestemmingsreserve Vastgoed gebieden ten behoeve van doorontwikkeling concernhuisvesting   Overhead - Concernondersteuning 0
Vrijval budget van Werk naar Werk   Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 2.000
Totaal     -68.226
Ramingsbijstellingen vermijdbaar TaakveldBegroting 2020
Aanpassen werkgebied   Nazorg bodemsanering en beheer 0
Eurovisie Songfestival   Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -6.700
Herverdelen budgetten   Afval - Grondstoffen
Overige baten en lasten - Vervoer en materieel
0
0
Jongerenwerk grensoverschrijdend gedrag   Diverse taakvelden -800
WEC Congres   Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -300
Totaal     -7.800

Technische bijstellingen

De volgende technische bijstellingen komen in meerdere taakvelden terug.

 

Herverdeling concern opgaven

Voor 2020 ligt er een opgave om de werkzaamheden uit te voeren met minder middelen. Deze opgave is eerder in de begroting verwerkt, nadere uitwerking van de invulling leidt tot een herverdeling over de taakvelden en programma’s.

 

Verhanging taakveld Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Deze wijziging betreft de overheveling van het taakveld Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid onder programma Openbare orde en veiligheid naar programma Verkeer en vervoer (€ 6,8 mln). Door recente uitbreiding van taken op het gebied van verkeersregie en het toenemend belang hiervan voor de stad past dit taakveld beter bij de programmadoelstellingen van het programma Verkeer en vervoer.


Doorbelasting traineeprogramma

Eind 2019 is de nieuwe opzet van het traineeprogramma vastgesteld in de Concerndirectie. Op basis van een gehouden inventarisatie naar de behoefte aan inzet van trainees, worden de materiële kosten van het traineeprogramma door middel van een interne doorbelasting verdeeld over diverse taakvelden. Voor 2020 betreft dit een doorbelasting vanuit andere taakvelden naar taakveld Concernondersteuning voor een bedrag van € 637.

 

Doorbelasting overhead van projecten

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Door deze kosten te activeren ontstaat dekking in de exploitatie. Voorheen kwam deze dekking terecht op de taakvelden waar de investeringsprojecten onder vielen. Deze dekking wordt (met terugwerkende kracht) vanaf begrotingsjaar 2019 gepresenteerd op het nieuwe taakveld Activering overhead binnen het programma Overhead. Deze wijziging heeft geen effect op het saldo van baten en lasten, het betreft een verschuiving tussen taakvelden. Daarnaast heeft deze wijziging in de systematiek effect op projecten waarbij meerdere taakvelden betrokken zijn. De opslag voor overhead in het uurtarief wordt in vervolg niet meer tussen taakvelden over en weer in rekening gebracht.

 

Kostenverdeling

Eens per jaar worden de percentages waarmee de kostenplaatsen naar de kostendragers verdeeld worden, gewijzigd. Dit heeft op concernniveau geen effect, maar kan wel op programma- en/of taakveldniveau tot een saldo-effect leiden.

 

Actualiseren indexatie loonkosten 2020

De indexatie van de loonkosten voor het jaar 2020 is door het aanpassen van werkgeverslasten, eigenrisico Ziektewet (ZW) én Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geactualiseerd. Nadere informatie is opgenomen bij Financiën onder Grondslagen.