Inleiding

Tijdens de coronacrisis is de interne dienstverlening gecontinueerd. Hierbij zijn nieuwe (digitale) instrumenten gebruikt zoals het klussenplein. Dit is een virtueel plein dat vraag en aanbod van tijdelijke opdrachten en werkzaamheden binnen de organisatie matcht. Ook andere werkzaamheden gaan door, zo worden bijvoorbeeld sollicitatieprocedures en diverse overleggen digitaal gevoerd. De organisatie werkt zoveel mogelijk vanuit huis, HR ondersteunt hierbij op verschillende vlakken. De coronacrisis lijkt geen impact op het
verzuim te hebben.

Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van gemeente Rotterdam) en kosten van externe inhuur.

image

Algemeen

De 1e Herziening 2020 laat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020 een stijging van de arbeidskosten zien van €†6,2 mln. Het betreft €†1 mln aan loonkosten en €†5,2 mln aan kosten voor externe inhuur. Het begrote percentage externe inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten komt hiermee op 9,8% (ten opzichte van 9,3% in de begroting 2020). Naast bijstellingen naar boven is er sprake van diverse overhevelingen en herverdelingen van budgetten. Doordat de gemeente sinds 1 januari eigenrisicodrager voor de Ziektewet is, is er ook een forse bijstelling naar beneden op de loonkosten geweest. De stijging zit bij verschillende programma’s (zie voor een toelichting per programma ook 'Bijlage arbeidskosten').

De afdoening van de motie ‘Zeker zijn van een baan’ leidt tot een verschuiving van externe inhuur naar loonkosten bij Werk & Inkomen. Deze is nog niet verwerkt in de 1e Herziening, maar zal bij de 2e Herziening / Begroting 2021 als begrotingswijziging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Bij de 2eherziening zullen ook verdere effecten van Corona op de externe inhuur worden verwerkt.

Loonkosten

De stijging van de begrote loonkosten is met name zichtbaar op de programma’s Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Overhead en Volksgezondheid en zorg.†

  • Bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling wordt de capaciteit uitgebreid voor een goede uitvoering van de grote opgaven op het gebied van Duurzaamheid.

  • Bij programma Overhead stijgen de begrote loonkosten onder andere als gevolg van capaciteitsuitbreiding ter ondersteuning van de andere programma’s (zogenaamde meebeweegsystematiek) en hebben huidige inzichten geleid tot verschuivingen naar loonkostenbudgetten.

  • Binnen het programma Volksgezondheid is er uitbreiding bij publieksreacties, huisverboden en is er uitbreiding nodig voor de oprichting van een meldpunt voor mensen met een psychische aandoening (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).

Inhuur

De stijging van de begrote kosten voor externe inhuur zit met name bij de programma’s Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Volksgezondheid en zorg, en Werk en inkomen.

  • Bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling is loonbudget overgeheveld naar inhuur om moeilijk vervulbare vacatures in te vullen. Het gaat vooral om markt- en contractspecialisten.

  • Het inhuurbudget binnen het programma Volksgezondheid en zorg is opgehoogd omdat er meer capaciteit nodig is bij Vraagwijzers om de werkvoorraad Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) te verminderen en†er is (meer) juridische ondersteuning doelgroepenvervoer nodig.

  • Bij Werk en inkomen worden de ingehuurde medewerkers van Nieuw beschut langer ingehuurd dan gedacht. Dit komt omdat er nog geen nieuwe cao is en deze medewerkers daarom later dan verwacht in dienst van de gemeente worden genomen. Daarnaast is het aantal bijstandsuitkeringen door de coronacrisis snel gestegen. Voor het bieden van inkomenszekerheid aan deze nieuwe werkzoekenden is extra personeel nodig. Hiervoor wordt capaciteit ingehuurd.

Formatie en bezetting

image

Ten opzichte van de Begroting 2020 is de formatie bij de 1e Herziening 2020 met 126 fte gestegen naar 11.747 fte. Deze stijging zit vooral bij de programma’s Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Verkeer en vervoer, Volksgezondheid en zorg en Maatschappelijke ondersteuning.

  • Stedelijke inrichting en ontwikkeling: Voor een goede uitvoering van de grote opgaven op het gebied van Duurzaamheid is aanvullende capaciteit nodig. Vanaf 2020 wordt een deel van de tijdelijke formatie ( uit het coalitieakkoord)†omgezet naar vaste formatie. Het gaat om werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het gemeentelijk vastgoed in goede staat te (onder)houden.

  • Verkeer en vervoer: Bij Mobiliteit heeft een bijstelling plaatsgevonden in relatie tot de invulling van het werkpakket van Mobiliteit. Het betreft werkzaamheden in het kader van onder andere Nulemissie, Fiets, Smart Mobility, etc. en werkzaamheden vanuit Parkeren, Ruimte en Wonen en Gebiedsontwikkeling.

  • Volksgezondheid en zorg: In verband met de extra capaciteitsbehoefte bij Vraagwijzers is vanuit de extra middelen WMO de formatie opgehoogd en†is formatie toegevoegd in verband met de oprichting van een meldpunt (WvGGZ).

  • Maatschappelijke ondersteuning: Bij Prestatie010 hebben†een aantal†ingehuurde medewerkers een aanstelling bij de gemeente gekregen. Ook zijn extra klantmanagers benodigd voor het borgen van de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de regeling AOW en Jeugdtegoed.

De bezetting is hoger dan de formatie. De verklaring hiervoor ligt voornamelijk binnen het programma Overhead: sommige medewerkers (bijvoorbeeld trainees, projectenpool,† medewerkers bij mobiliteit) zijn wel opgenomen in de bezetting, maar niet in de formatie. Hiervoor zijn de budgetten wel aanwezig.†Bij de†2e Herziening 2020 zal waar mogelijk†dit vastgelegd worden in de formatie.††

Verzuim

image

De dalende lijn zet door. Eind 2018 was het verzuimpercentage 6,8%, inmiddels is dit 6,2%. Om deze daling te bestendigen zal de geÔntensiveerde verzuimaanpak in de 2e helft van 2020 worden gecontinueerd. Een deel van deze daling is toe te wijzen aan het hoge aantal ingestroomde medewerkers. De norm van 5,7% blijft, ook gezien benchmarks bij andere gemeenten, ambitieus te noemen.

Inhuur

Medewerkers die bij cluster Werk en Inkomen zijn ingehuurd en op 1 mei 2020 twee jaar of langer aaneengesloten bij gemeente Rotterdam werken, krijgen een aanbod voor een vast dienstverband. Dit betreft circa 230 ingehuurde medewerkers. Hiervoor zijn de afgelopen periode individuele arbeidsvoorwaardelijke gesprekken gevoerd. De ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst verschilt per medewerker en is mede afhankelijk van de afloopdatum van het inhuurcontract. In ieder geval zal de arbeidsovereenkomst bij gemeente Rotterdam dit jaar, uiterlijk 31 december 2020, ingaan. Bij de andere clusters gaat het om kleinere aantallen medewerkers die twee jaar of langer worden ingehuurd.

Inzetbaarheid inhuur in relatie tot coronacrisis

Na een inventarisatie is gebleken dat slechts een gering deel van de inhuurkrachten niet of deels niet inzetbaar is. Het overgrote deel hiervan werkt inmiddels via het klussenplein (virtueel plein voor het matchen van opdrachten voor tijdelijk werk door de coronacrisis en medewerkers).

Bijlage arbeidskosten

Bijlage arbeidskosten