Organisatieontwikkeling

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de stad, bewoners, ondernemers en ook de gemeentelijke organisatie. De crisis biedt ook kansen tot versnellen van de beweging en ontwikkeling die de organisatie reeds heeft ingezet. In deze crisistijd, onder hoge druk en zware omstandigheden, blijken we de veerkrachtige organisatie te (kunnen) zijn waar we van dromen. 

We passen ons aan de omstandigheden aan. We vertrouwen op elkaars vakmanschap. We nemen verantwoordelijkheid en werken in verbinding om de bijdrage te leveren die van toegevoegde waarde is voor de stad en de organisatie. 

De crisis willen we overwinnen en achter ons laten. Daar doen we alles aan. De veerkracht die we nu laten zien en ervaren willen we vasthouden. 

De organisatie wil de nieuwe (slimmere) werkwijzen verzilveren en verduurzamen. Om zo het concern effectiever, toekomstbestendig(er) en sterker te maken in de dienstverlening aan alle Rotterdammers. Daarvoor wordt gewerkt aan verschillende thema’s. Het thema ‘werken in en met de stad’; waarin wordt gekeken naar huisvesting, thuiswerken, digitaal werken. Naar ‘integraal werken’; werken over organisatiegrenzen heen aan opgaven in de stad. En naar leiderschapsontwikkeling. Op de verschillende thema’s wordt geleerd van wat we tijdens de crisis anders doen en worden positieve ontwikkelingen geborgd voor de (middel)lange termijn.

 

Stand van zaken Organisatievisie Stadsontwikkeling

De gemeenteraad heeft in oktober 2018 de organisatievisie en de uitvoeringsagenda van het cluster Stadsontwikkeling (SO) vastgesteld. Daarbij is afgesproken u vanaf 2019 over de voortgang van de uitvoeringsagenda te informeren.

De acties uit de uitvoeringsagenda zijn geactualiseerd en worden sinds januari 2020 programmatisch uitgevoerd en aangestuurd. De belangrijkste behaalde resultaten sinds de vorige rapportage zijn:

- SO heeft in 2020 een nieuwe Organisatiekoers voor SO opgesteld op basis waarvan gerichter wordt gestuurd op de gemeenschappelijke (inhoudelijke) opgaven. De koers vormt de basis voor de jaarplannen van het cluster.
- Met vertegenwoordiging van leidinggevenden en experts is een ontwerp voor een nieuw sturings- en navigatiemodel van SO ontwikkeld. Het model wordt komende tijd verder verfijnd.
- We investeren in de ontwikkeling van en samenwerking door het management op alle lagen. We ondersteunen lijnmanagers in hun rol door het actief monitoren en bespreken van KPI’s waaronder gevoerde PR-gesprekken, de verzuimnorm en rechtmatige inkopen.
- In december 2019 is de leidraad Rotterdamse Standaard Projectmatig Werken (RSPW) vastgesteld. In de verdere uitwerking zijn zaken als rolverdelingen, projectopdrachten en samenwerking met omgeving en marktpartijen concreter ingevuld. Voor de grote projecten werkt SO nu grotendeels met dedicated AOG’s (Ambtelijk Opdrachtgevers).