Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Dit taakveld bevat de uitkeringen uit het gemeentefonds zoals de algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen.

Voortgang 2020

De raming van het Gemeentefonds is in de begroting 2020 gebaseerd op de meicirculaire Gemeentefonds 2019. De bestendige gedragslijn is dat de effecten van de september- en de decembercirculaire in de eerste bestuursrapportage worden verwerkt. Een aantal aandachtpunten is de volgende:

  •  In juni 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer gemeld te werken aan een herziening van het totale Gemeentefonds per 2021. E.e.a. heeft vertraging opgelopen omdat -in grote lijnen- herverdeeleffecten op dit moment niet goed uitlegbaar zijn. Het Rijk streeft er naar om de uitkomsten van de herziening op te nemen in de decembercirculaire 2020 met 2022 als ingangsdatum.
  •  Het Centraal Planbureau verwacht een aanzienlijke onderbesteding op de rijksuitgaven in 2020. Door de koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven is hiervoor, gezien de onzekerheid van de -daadwerkelijke- onderbesteding, voor de helft op geanticipeerd (€ 10 mln). Op zijn vroegst  wordt hierover informatie opgenomen in de septembercirculaire 2020.
  • Door de coronacrisis is het bevriezen van -het accres van- het gemeentefonds aan de orde. Het Rijk wil hierover informatie opnemen in de meicirculaire 2020. Voor die tijd vindt overleg plaats tussen onder andere de VNG en het Rijk.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefondsRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.681.1681.741.0351.776.5721.746.4011.762.6611.762.661

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.681.168 1.741.035 1.776.572 1.746.401 1.762.661 1.762.661
Lasten exclusief reserves677777

Programmalasten 6 7 7 7 7 7
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6 7 7 7 7 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 1.681.161 1.741.028 1.776.565 1.746.394 1.762.654 1.762.654
Saldo voor reserveringen 1.681.161 1.741.028 1.776.565 1.746.394 1.762.654 1.762.654
Saldo 1.681.161 1.741.028 1.776.565 1.746.394 1.762.654 1.762.654

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefondsBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 1.782.604
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -41.576
Actualisatie Gemeentefonds Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -9.966
Actualisatie Taakmutaties Taakmutaties 9.140
Regio Deal Rotterdam Zuid Taakmutaties -40.750
Begroting na wijzigingen 1.741.028

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie Gemeentefonds
In de begroting 2020 is de hoogte van het Gemeentefonds gebaseerd op de meicirculaire Gemeentefonds 2019. De raming van het gemeentefonds is geactualiseerd op basis van september- en decembercirculaire 2019, het actualiseren van waarden van maatstaven en inschattingen van de meicirculaire 2020 én een eventuele onderbesteding van rijksuitgaven in 2020. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf ‘voortgang’.

 

Actualisatie Taakmutaties
Voor een aantal taken heeft het Rijk bij de september- en decembercirculaire Gemeentefonds 2019 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen (baten) zijn bij voorliggend taakveld opgenomen. Uitgangspunt is dat desbetreffende middelen (lasten) worden toegevoegd aan desbetreffende taakvelden. Bij de taakvelden is tevens een toelichting opgenomen.

 

Regio Deal Rotterdam Zuid
In 2019 is door het Rijk aangegeven dat de ter beschikking gestelde middelen voor de Regio Deal Rotterdam Zuid niet meer via het Gemeentefonds worden uitbetaald, maar via specifieke uitkering op basis van de kaderwet EZK- en LNV. Dit betekent dat deze middelen niet meer op het programma Algemene middelen worden begroot, maar op de programma’s waar ook de uitgaven plaatsvinden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds behoren de uitkeringen uit het gemeentefonds. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor gemeenten. De ontwikkeling van het gemeentefonds bepaalt in belangrijke mate onze financiële ruimte. Gemeenten kunnen zelfstandig beleid voeren met het geld dat het Rijk beschikbaar stelt uit het gemeentefonds. Gemeenten moeten echter wel de hen wettelijk opgedragen taken bekostigen met het geld dat zij uit het gemeentefonds ontvangen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de uitvoering van de Jeugdzorg en het verstrekken van bijstandsuitkeringen.

Drie keer per jaar informeert het Rijk de gemeenten met een circulaire over het gemeentefonds:

  • in mei/juni op basis van de Voorjaarsnota van het Rijk
  • in september op basis van de Miljoenennota van het Rijk
  • in december op basis van de Najaarsnota van het Rijk