Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

Voortgang 2020

De aanslagen voor reclame- en precariobelasting waren door coronamaatregelen tijdelijk opgeschort. Ook de invorderingsmaatregelen zijn ca. 2 maanden gestopt. De verwachting is dat veel belastingplichtigen die deze aanslagen moeten betalen (met name ondernemers) een regeling zullen vragen waarbij ze meer tijd krijgen om deze aanslagen te voldoen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves32.19733.99033.19419.69419.69419.694

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Belastingen 184 122 122 122 122 122
Overige opbrengsten derden 32.005 33.868 33.072 19.572 19.572 19.572
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-680-1.402-2.280-2.535-2.199-2.199

Apparaatslasten 6.102 5.710 6.234 6.217 6.217 6.217
Inhuur 339 189 197 197 197 0
Overige apparaatslasten 174 207 215 215 215 0
Personeel 5.589 5.313 5.822 5.805 5.805 0
Intern resultaat -12.211 -13.147 -11.860 -11.860 -11.860 -11.860
Intern resultaat -12.211 -13.147 -11.860 -11.860 -11.860 0
Programmalasten 5.430 6.036 3.346 3.109 3.445 3.445
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.523 3.965 1.749 1.786 2.147 0
Kapitaallasten 2.109 1.082 608 334 309 0
Overige programmalasten 1.784 989 989 989 989 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 14 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 32.877 35.392 35.474 22.229 21.893 21.893
Saldo voor reserveringen 32.877 35.392 35.474 22.229 21.893 21.893
Reserves01970000

Onttrekking reserves 0 197 0 0 0 0
Saldo 32.877 35.589 35.474 22.229 21.893 21.893

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Belastingen overigBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 36.229
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -640
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Basisregistratie wettelijke dienstverlening Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.400
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 127
Onttrekking bestemmingsreserve project BAG-WOZ Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 633
Begroting na wijzigingen 35.589

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij Digitalisering Persoonskaarten. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassing. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Rotterdam groeit, dat betekent meer inwoners waaraan basisdienstverlening geleverd moet worden. De stad groeit doordat meer woningen worden gebouwd en meer mensen vanuit het buitenland zich willen vestigen in Rotterdam. Dit betekent meer inwoners die ingeschreven moeten worden, verhuizen, reisdocumenten nodig hebben, het Nederlanderschap verkrijgen, willen trouwen, enz. Maar een groter wordende stad betekent ook meer parkeernaheffingen, meer woningen en taxaties en meer bezwaren. Hier anticiperen wij op door het werk slimmer en efficiënt te organiseren. Met name door een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses, het structureel lean maken van processen en kwaliteitsverbeteringen van processen wordt geïnvesteerd in een toekomstbestendige organisatie (€ 1,4 mln).


Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel opgehoogd. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen het taakveld Belastingen overig heeft dit geleid tot een bijstelling van € 127.

 

Onttrekking bestemmingsreserve project BAG-WOZ
Om te kunnen werken aan een gestandaardiseerde, beheersbare, volledige en betrouwbare basisregistratie van zowel de wet waardering onroerende zaken (WOZ) als de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), wordt in 2020 € 197 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

 

Technische wijzigingen
Binnen het taakveld Belastingen overig zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de aanpassing kostenverdeling ( € 551), herverdeling budgetten Digitaliseringsagenda binnen het programma Algemene Middelen ( € 27), budgetverdeling project ondermijning vanuit het taakveld Openbare Orde en Veiligheid (- € 36), indexatie ( € 33), interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma op basis van een inventarisatie naar de behoefte aan inzet van trainees (€ 0) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 58).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.