Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voortgang 2020

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19 hebben een grote impact op de hotelbranche. De bezettingsgraad is aanzienlijk afgenomen (met circa 90% afgenomen) en dat betekent dat de opbrengsten voor logiesbelasting een stuk lager worden dan begroot.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves10.0649.28813.74614.75314.75314.753

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Belastingen 10.063 9.288 13.746 14.753 14.753 14.753
Lasten exclusief reserves304314309308308308

Apparaatslasten 302 313 309 308 308 308
Inhuur 17 10 10 10 10 0
Overige apparaatslasten 9 11 11 11 11 0
Personeel 277 292 288 287 287 0
Intern resultaat 1 1 0 0 0 0
Intern resultaat 1 1 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 9.760 8.974 13.436 14.445 14.445 14.445
Saldo voor reserveringen 9.760 8.974 13.436 14.445 14.445 14.445
Saldo 9.760 8.974 13.436 14.445 14.445 14.445

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 11.677
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -2.703
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -4
Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -2.700
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1
Begroting na wijzigingen 8.974

Toelichting financiële bijstellingen

Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel opgehoogd. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen taakveld Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting heeft dit geleid tot een bijstelling van  € 4.

 

Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020
De maatregelen, die wereldwijd genomen zijn in verband met Covid-19, hebben een grote impact op de hotelbranche. Als gevolg hiervan zijn de verwachte minderopbrengsten logiesbelasting tot en met mei momenteel geraamd op € 2,7 mln. Bij de tweede herziening zal op basis van de dan bekende ontwikkelingen worden beoordeeld of een verdere bijstelling nodig is voor 2020.

 

Technische wijzigingen
In taakveld Economische promotie opbrengsten logiesbelasting zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 1).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.