OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

Voortgang 2020

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). Er zijn nu nog geen cijfers beschikbaar over betaalgedrag tijdens corona, omdat invordering tijdelijk heeft stilgelegen. Cijfers gaan we komende maanden opbouwen.
Het is aannemelijk dat er meer betalingsregelingen zullen worden afgesproken, dat het bedrag dat wij oninbaar lijden omhoog gaat en dat er meer faillissementen gaan komen. Voorziening oninbaar lijden zullen we daarop moeten aanpassen, en inkomsten zullen lager uitvallen dan begroot (vanwege faillissementen en trager betaalgedrag)
Invordering is weer opgestart, we houden rekening met moeilijkheden en maken afspraken met die belastingplichtigen die nu niet (volledig) kunnen betalen.

 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves189.247190.515190.515190.515190.515190.515

Bijdragen rijk en medeoverheden 5 0 0 0 0 0
Belastingen 186.251 190.515 190.515 190.515 190.515 190.515
Overige baten 2.990 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves9.65111.1019.7379.7259.7259.725

Apparaatslasten 4.336 5.793 4.436 4.423 4.423 4.423
Inhuur 239 192 128 128 128 0
Overige apparaatslasten 121 210 150 150 150 0
Personeel 3.976 5.391 4.158 4.146 4.146 0
Intern resultaat 19 11 4 4 4 4
Intern resultaat 19 11 4 4 4 0
Programmalasten 5.297 5.297 5.297 5.297 5.297 5.297
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.297 5.297 5.297 5.297 5.297 0
Saldo voor vpb en reserveringen 179.595 179.415 180.779 180.791 180.791 180.791
Saldo voor reserveringen 179.595 179.415 180.779 180.791 180.791 180.791
Saldo 179.595 179.415 180.779 180.791 180.791 180.791

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OZB niet-woningenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 180.750
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.335
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -74
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.261
Begroting na wijzigingen 179.415

Toelichting financiële bijstellingen

Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel opgehoogd. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen het taakveld OZB niet woningen heeft dit geleid tot een bijstelling van € 74.

 

Technische wijzigingen
Binnen het taakveld OZB niet-woningen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de aanpassing kostenverdeling (- € 1.270), herverdeling budgetten Digitaliseringsagenda binnen programma Algemene Middelen ( € 27), budgetverdeling project ondermijning vanuit het taakveld Openbare Orde en Veiligheid (- € 37), indexatie (€ 33), interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma op basis van een inventarisatie naar de behoefte aan inzet van trainees (€ 0) en diverse kleine technische wijzigingen (-€ 14).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.