OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

Voortgang 2020

De maatregelen die wereldwijd genomen zijn i.v.m. Covid-19 hebben een grote impact op zowel ondernemers als burgers (particulieren). Er zijn nu nog geen cijfers beschikbaar over betaalgedrag tijdens corona, omdat invordering tijdelijk heeft stilgelegen. Cijfers gaan we komende maanden opbouwen.
Het is aannemelijk dat er meer betalingsregelingen zullen worden afgesproken, dat het bedrag dat wij oninbaar lijden omhoog gaat en dat er meer faillissementen gaan komen. Voorziening oninbaar lijden zullen we daarop moeten aanpassen, en inkomsten zullen lager uitvallen dan begroot (vanwege faillissementen en trager betaalgedrag)
Invordering is weer opgestart, we houden rekening met moeilijkheden en maken afspraken met die belastingplichtigen die nu niet (volledig) kunnen betalen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves59.29363.51264.01264.01264.01264.012

Bijdragen rijk en medeoverheden 6 0 0 0 0 0
Belastingen 59.287 63.512 64.012 64.012 64.012 64.012
Lasten exclusief reserves4.3513.8604.4224.4094.4094.409

Apparaatslasten 4.329 3.853 4.416 4.404 4.404 4.404
Inhuur 243 128 152 152 152 0
Overige apparaatslasten 126 140 155 155 155 0
Personeel 3.959 3.585 4.109 4.096 4.096 0
Intern resultaat 22 7 5 5 5 5
Intern resultaat 22 7 5 5 5 0
Saldo voor vpb en reserveringen 54.942 59.652 59.591 59.603 59.603 59.603
Saldo voor reserveringen 54.942 59.652 59.591 59.603 59.603 59.603
Saldo 54.942 59.652 59.591 59.603 59.603 59.603

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OZB woningenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 59.063
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 589
Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -49
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 638
Begroting na wijzigingen 59.652

Toelichting financiële bijstellingen

Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel opgehoogd. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen het taakveld OZB woningen heeft dit geleid tot een bijstelling van € 49.

 

Technische wijzigingen
In het taakveld OZB woningen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de aanpassing kostenverdeling (€ 584), herverdeling budgetten Digitaliseringsagenda binnen programma Algemene Middelen ( € 18), budgetverdeling project Ondermijning vanuit het taakveld Openbare Orde en Veiligheid (- € 24), indexatie loonkosten( € 22), interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma op basis van een inventarisatie naar de behoefte aan inzet van trainees (€ 0) en diverse kleine technische wijzigingen ( € 38).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.