Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last.

Voortgang 2020

De Rijksbelastingdienst heeft de gemeente Rotterdam vragen gesteld over een aantal gemeentelijke activiteiten waarvoor nu geen Vpb-plicht bestaat. Dit zijn het beschikbaar stellen van ruimte voor reclame-uitingen en de verhuur van brandstofverkooppunten. De gemeente neemt hierbij het standpunt in dat geen sprake is van Vpb-plichtige ondernemersactiviteiten, maar van vermogensbeheer. De Rijksbelastingdienst heeft hier een afwijkend standpunt over ingenomen en over het boekjaar 2016 een aanslag opgelegd. Tegen de aanslag 2016 is de gemeente in beroep gegaan. De verwachte lasten voor de periode 2017- 2019 zijn voorzien.

 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Lasten exclusief reserves000000

Programmalasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 0 0 0 0 0 0
Vennootschapsbelasting4.7991.440800800800800

Saldo voor reserveringen -4.799 -1.440 -800 -800 -800 -800
Saldo -4.799 -1.440 -800 -800 -800 -800

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Vennootschapsbelasting (VpB)Begroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -800
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -640
Dotatie voorziening Vennootschapsbelasting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -640
Begroting na wijzigingen -1.440

Toelichting financiële bijstellingen

Dotatie voorziening Vennootschapsbelasting
De Rijksbelastingdienst (RBD) heeft met ingang van heffingsjaar 2016 ook het beschikbaar stellen van ruimte voor reclameuitingen en de verhuur van brandstofverkooppunten onder de Vpb-bepalingen gebracht en de aanslagen van gemeente Rotterdam hiervoor gecorrigeerd. De gemeente vindt deze activiteiten geen Vpb-plichtige ondernemersactiviteiten, maar vermogensbeheer. Een bezwaar- en beroepsgang tegen de opgelegde Vpb-aanslagen ligt daarom in de rede. Daarom is een voorziening gevormd voor de heffingsjaren 2016 - 2019. Met deze wijziging wordt de verwachte Vpb-aanslag ad € 784 over het heffingsjaar 2020 daaraan toegevoegd.  Het te voorziene bedrag over deze periode is enerzijds gebaseerd op de Vpb-lasten voor de omvang van de activiteiten reclameuitingen en brandstofverkooppunten en anderzijds op de verwachte kans dat onze gemeente in het voordeel gesteld wordt bij een gerechtelijke uitspraak. Afhankelijk van het verloop van de rechtsgang zullen eventueel ook latere heffingsjaren voorzien moeten worden.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Door de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (Vpb) zijn onder meer gemeenten met ingang van 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Hoewel op dit moment niet duidelijk is welke gemeentelijke activiteiten de Rijksbelastingdienst onder de bepalingen van het Vpb wil scharen, gaat de gemeente Rotterdam er momenteel van uit dat de activiteiten lease, bedrijfsreiniging, containerservice en verkoop restafval (deels) onder deze belastingplicht vallen. De totale lasten raamt de gemeente voor 2020 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.