Begraafplaatsen en crematorium

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.

De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn actueel. De opgelegde maatregelen naar aanleiding van COVID-19 en de gevolgen van het coronavirus hebben echter gevolgen voor zowel de baten als de lasten.

Door de strikte coronamaatregelen kunnen uitvaarten momenteel niet plaatsvinden zoals nabestaanden willen. Het college komt hen tegemoet met een coulanceregeling, die is gestart op 4 april 2020. Nabestaanden krijgen een financiële tegemoetkoming van 25 procent op de kosten van een uitvaart. De regeling geldt alleen voor uitvaarten van Rotterdammers op begraafplaatsen of het crematorium van de gemeente Rotterdam. Deze coulanceregeling loopt in ieder geval tot het moment dat de beperkingen worden opgeheven.

In 2019 is de Taskforce begraven en cremeren gestart. De Taskforce begraven en cremeren heeft een advies opgesteld om per 1 januari 2021 voor onbepaalde tijd begraven te kunnen worden in Rotterdam. Gezien de COVID-19 crises heeft het college besloten dat het vanaf 4 april 2020 mogelijk is om voor onbepaalde tijd begraven te worden op een gemeentelijke begraafplaats. Nabestaanden die kiezen voor een graf voor onbepaalde tijd, mogen de kosten binnen tien jaar renteloos aflossen, zo staat in de coulanceregeling. Op de begraafplaats Hofwijk wordt vanwege deze regeling (om graven voor onbepaalde tijd uit te geven), een nieuw Islamitisch vak (incl. keldergraven) aangelegd om aan de vraag te kunnen voldoen.

Daarnaast hebben we geïnvesteerd in 'Live streaming' van een uitvaart op begraafplaats Crooswijk en de Zuiderbegraafplaats. Op begraafplaats Hofwijk was dit al langer mogelijk. Omdat sinds 17 maart uitvaarten in Rotterdam door maximaal dertig nabestaanden bijgewoond kunnen wonen, kunnen ook anderen die door deze maatregel niet bij de uitvaart kunnen zijn op deze manier de uitvaart volgen.

Er mag geen koffie en thee meer geschonken worden tijden de uitvaarten. Hierdoor zijn er minder inkomsten. Door nabestaanden worden ook andere keuzes gemaakt in de uitvoering van een uitvaart. Zo wordt het afscheid bijvoorbeeld thuis georganiseerd en wordt de overledene alleen gecremeerd op locatie Hofwijk. 

De inzet van de medewerkers van de afdeling is in deze huidige tijd door COVID-19 gefocust op de kerntaak Begraven en Cremeren, waardoor de werkzaamheden op het gebied van beheer en onderhoud van de begraafplaatsen verschoven is naar externen. Er is op dit moment dus meer sprake van externe inhuur.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Begraafplaatsen en crematoriaRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves6.0146.5586.5966.6216.6456.645

Bijdragen rijk en medeoverheden 6 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 5.988 6.518 6.526 6.526 6.526 6.526
Overige baten 20 40 70 94 118 118
Lasten exclusief reserves5.7344.9244.7884.7944.8204.820

Apparaatslasten 2.165 2.359 2.191 2.170 2.171 2.171
Inhuur 10 7 7 7 7 0
Overige apparaatslasten 102 114 -27 -39 -38 0
Personeel 2.054 2.238 2.211 2.202 2.202 0
Intern resultaat -679 -1.077 -1.078 -1.078 -1.078 -1.078
Intern resultaat -679 -1.077 -1.078 -1.078 -1.078 0
Programmalasten 4.247 3.642 3.675 3.702 3.727 3.727
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.191 2.585 2.574 2.612 2.648 0
Kapitaallasten 660 723 738 727 717 0
Overige programmalasten 396 333 362 362 362 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 280 1.634 1.808 1.826 1.824 1.824
Saldo voor reserveringen 280 1.634 1.808 1.826 1.824 1.824
Saldo 280 1.634 1.808 1.826 1.824 1.824

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Begraafplaatsen en crematoriaBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 1.791
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -157
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -157
Begroting na wijzigingen 1.634

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's (- € 179) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 22).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:

  • begraafplaatsen en crematorium
  • lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden)
  • baten begraafplaatsrechten (via categorie 3.7)
  • baten afkoopsommen grafrechten (via categorie 4.4.8)