Cultureel erfgoed - Archeologie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het duurzaam behoud van het bodemarchief en het vertellen van het "archeologisch verhaal van de stad’’.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Wel is vanwege COVID-19 het vertellen van het archeologisch verhaal belemmerd door tijdelijk uitstel van tentoonstellingen, schoollessen, etc.


 

Wat willen we bereiken

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat gaan we daar voor doen

Veiligstellen archeologisch erfgoed

Duurzaam behoud van bodemarchief

Het vertellen van het archeologisch verhaal van de stad

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Cultureel erfgoed - ArcheologieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves302204206206206206

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 302 204 206 206 206 206
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.1431.3821.3421.3361.3361.336

Apparaatslasten 990 1.144 1.104 1.099 1.099 1.099
Inhuur 3 2 2 2 2 0
Overige apparaatslasten 16 45 8 5 5 0
Personeel 971 1.098 1.094 1.092 1.092 0
Intern resultaat 6 35 15 15 15 15
Intern resultaat 6 35 15 15 15 0
Programmalasten 148 203 223 223 223 223
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 148 203 223 223 223 0
Saldo voor vpb en reserveringen -841 -1.178 -1.135 -1.130 -1.130 -1.130
Saldo voor reserveringen -841 -1.178 -1.135 -1.130 -1.130 -1.130
Saldo -841 -1.178 -1.135 -1.130 -1.130 -1.130

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Cultureel erfgoed - ArcheologieBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -1.141
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -37
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -37
Begroting na wijzigingen -1.178

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's (- € 46) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 9).

Omschrijving taakveld

Het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Daarnaast is archeologie een wettelijke toetsingsonderdeel van het besluitvormingsproces bij ruimtelijke projecten. Het draagt bij aan een soepel verlopend bouwproces, waarbij verdichting (ook in de ondergrond) steeds vaker aan de orde is.