Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

Voortgang 2020

Voortgang Nazorg bodemsanering en beheer. De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daar voor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.

 

Dierenwelzijn en plaagdierbeheersing

Met de actualisatie van de nota Dierenwelzijn blijven we de komende jaren inzetten op bewust huisdierbezit, evenementen in parken en een afwegingskader voor overlastgevende dieren. Daarnaast zijn het actieplan rattenoverlast, de chip je kat- actie en het plan van aanpak agressieve honden een vast onderdeel geworden van het dierenwelzijnsbeleid. In het kader van het project 'Keurmerk Dierbaar' zijn verschillende acties ingezet waaronder proefbezoeken aan dierspeciaalzaken en op te stellen protocollen. Er zijn enkele proeftoetsingen gedaan bij deze inrichtingen, die vervolgens gaan leiden tot de eerste uitgereikte certificaten voor de zomer. Mogelijk is de coronacrisis nog wel invloed op dit tijdpad.

In Hillegersberg is de aanpak van het mediteraan draaigatje gestart in samenwerking met het KAD, het landelijke kenniscentrum voor dierplagen. Door middel van verschillende proeven wordt gekeken welke bestrijding het meest effectief blijkt tegen deze mierensoort. Er wordt gewerkt met nematoden (kleine aaltjes), met heet water en er lopen aanvragen voor de ingebruikname van bepaalde bestrijdingsmiddelen. Hiervoor moet ontheffing verleend worden.

In Schiebroek is de start gemaakt met een onderzoek naar de (beleefde) overlast door broedende meeuwen. Het onderzoek had moeten starten met een bewonersavond, maar deze is helaas niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Door middel van digitale communicatie hebben we de bewoners alsnog van informatie kunnen voorzien en een start kunnen maken met het onderzoek. De app Gemeentepeiler wordt hiervoor benut.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves506450492492492492

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 506 450 492 492 492 492
Lasten exclusief reserves1.8301.8361.8861.8851.8851.885

Apparaatslasten 1.081 920 1.001 1.000 1.000 1.000
Inhuur 16 3 3 3 3 0
Overige apparaatslasten 20 36 31 30 30 0
Personeel 1.044 881 968 967 967 0
Intern resultaat 372 588 580 580 580 580
Intern resultaat 372 588 580 580 580 0
Programmalasten 378 328 304 304 304 304
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 338 315 291 291 291 0
Overige programmalasten 1 13 13 13 13 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 40 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.324 -1.386 -1.394 -1.393 -1.393 -1.393
Saldo voor reserveringen -1.324 -1.386 -1.394 -1.393 -1.393 -1.393
Saldo -1.324 -1.386 -1.394 -1.393 -1.393 -1.393

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -1.394
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 8
Aanpassen werkgebied Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 8
Begroting na wijzigingen -1.386

Toelichting financiële bijstellingen

Aanpassen werkgebied

Op basis van de realisatie en nieuwe inzichten is het bestaande budget van ongediertebestrijding geactualiseerd,  dit is een saldo neutrale mutatie.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest ( € 8).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.