Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. De voorbereidingen voor het nieuwe Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) lopen, zodat deze in het najaar van 2020 kan worden vastgesteld.

Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat het COVID-19 zich kan verspreiden via afvalwater. Het in stand houden van het functioneren van de riolering wordt in het kader van coronavirus als een vitaal proces beschouwd. De rioolvervagingsprojecten lopen door, en ook reinigings- en onderhoudswerkzaamheden vinden nog steeds plaats. Dit vraagt soms wel om een aanpassing in het uitvoeren van de werkzaamheden, hierbij valt te denken aan werken in kleinere ploegen en het dragen van extra beschermingsmiddelen. Dit zou kunnen leiden tot een minimale vertraging, er wordt dan gestreefd om dit in de loop van het jaar weer in te halen.

Door het coronavirus is fysiek contact op dit moment nauwelijks mogelijk met de Rotterdammer. Toch blijven we door middel van digitale participatie en het gebruik van de media mensen stimuleren om hun eigen tuinen en straten te vergroenen en bewust te maken van de positieve effecten hiervan. Daarbij is er al veelvuldig gebruik gemaakt van de subsidieregeling klimaatadaptatie; Rotterdammers kunnen sinds 1 januari 2020 een subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen en het opvangen van regenwater.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaatadaptieve deltastad

Wat gaan we daar voor doen

Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaatadaptieve deltastad

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Het percentage panden met BlueLabel A of B, daarmee geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft Streefwaarde   88% 88% 89% 90% 90%
Realisatie 88%          
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui.

Toelichting indicatoren

Het college van B&W van de gemeente Rotterdam heeft college targets bepaald. Nummer 10 van de collegetargets is een stijging van het aantal panden in Rotterdam dat geen verhoogde kans heeft op wateroverlast bij een bui van 100 mm in 2 uur van 88% naar 90%. Deze collegetarget is gebaseerd op BlueLabel, een labelingsystematiek per gebouw voor wateroverlast.

BlueLabel is een digitale tool die gebieden in de stad lokaliseert die kwetsbaar zijn voor overstroming als gevolg van regen. BlueLabel vertaalt het overstromingsgevaar in een eenvoudig te begrijpen rangschikking met behulp van een contextlabelsysteem. Dit is vergelijkbaar met het energie-label. Elk pand conform de BAG-registratie in Rotterdam heeft een label gekregen. De labels lopen van A tot en met E. De klasse A en B leiden niet tot water in het pand, bij C, D en E is er wel een (toenemende) kans op natte voeten in het pand.

A = geen kans op wateroverlast
B = water tegen gevel, maar weinig kans op wateroverlast
C = kans op wateroverlast aanwezig
D = grote kans op wateroverlast
E  = water stroomt pand in, er ontstaat wateroverlast

De panden met de labels A, B bij elkaar opgeteld, is het percentage panden dat geen risico op wateroverlast in huis heeft. Deze labels samen beslaat afgerond 88% van alle panden in Rotterdam. De target stelt als doel 2% verbetering van panden met een label C, D of E naar label A of B. Het percentage panden dat geen risico op wateroverlast in huis heeft stijgt conform de target naar 90% in maart 2022.

De target maakt onderdeel uit van Rotterdams Weerwoord en wordt behaald als uitvoeringsgeld ter beschikking kan worden gesteld. Buitenruimteprojecten 2021 en 2022 die bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast zijn in voorbereiding en hebben geen vertraging. Daarbij worden maatregelen genomen op privaat terrein, met name bij woningcorporaties. Dit is ondanks de coronacrisis nog nog onverminderd mogelijk.

De meest recente meting betreft de nulmeting uit 2018. De eerste actualisatie is gereed in de zomer van 2020. Hierover wordt gerapporteerd in de begroting. Daarna volgt jaarlijks een update.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten RioleringRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves75.43978.74581.10385.38390.21990.219

Bijdragen rijk en medeoverheden 265 0 0 0 0 0
Belastingen 74.566 78.092 80.450 84.730 89.566 89.566
Overige opbrengsten derden 608 653 653 653 653 653
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves60.17163.55261.81666.05470.90370.903

Intern resultaat 13.756 12.372 14.590 14.590 14.590 14.590
Intern resultaat 13.756 12.372 14.590 14.590 14.590 0
Programmalasten 46.415 51.180 47.226 51.464 56.313 56.313
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 11.103 14.665 7.219 7.346 7.485 0
Kapitaallasten 6.127 6.624 7.286 7.182 7.055 0
Overige programmalasten 29.185 29.891 32.721 36.937 41.773 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 15.268 15.193 19.287 19.329 19.316 19.316
Saldo voor reserveringen 15.268 15.193 19.287 19.329 19.316 19.316
Saldo 15.268 15.193 19.287 19.329 19.316 19.316

Financiële bijstellingen

Bijstellingen RioleringBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 16.445
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.252
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Actualisatie opbrengst rioolheffing Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.252
Begroting na wijzigingen 15.193

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht
opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Actualisatie opbrengst rioolheffing

Volgens actuele inzichten valt de opbrengst van de rioolheffing € 1,4 mln hoger uit dan begroot. De begroting is hiermee in overeenstemming gebracht.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er twee technische wijzigingen geweest. Het betreft de correctie van de doorbelasting overhead van projecten (- € 1,2 mln), de overdracht van het budget voor de bijdrage aan het grondwaterpeil van het taakveld Ruimtelijke Ordening - Beheer (- € 25) en diverse kleine technische wijzigingen (-€ 27).

Omschrijving taakveld

We willen de volgende effecten in de stad bereiken:

  • gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
  • herstellen van sponswerking van de stad op zowel niet openbaar publiek als privaat terrein
  • voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering

 

Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater:

  • inzameling en verwerking van hemelwater
  • inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
  • voorkomen van grondwaterproblemen
  • bestrijding verontreiniging oppervlaktewater
  • baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen)
  • kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing