Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

Voortgang 2020

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Per 1 juli dit jaar gaat de fietstunnel van de Maastunnel weer open voor fietsers. De voetgangerstunnel blijft tot het najaar afgesloten en zal dan weer geschikt zijn voor dagelijks gebruik.

Eind 2021 moet de nieuwe onderhoudspartij voor de autotunnel en fiets- en voetgangerstunnel gecontracteerd zijn. De voorbereidingen voor het aanbesteden van dit contract zijn dit jaar gestart en momenteel vinden alle voorbereidingen plaats om te komen tot een nieuw contract. Het overgrote deel van het onderhoud van de autotunnel en fiets- en voetgangerstunnel is tot 2023 geborgd in het contract van onze bouwpartner Combinatie Aanpak Maastunnel (CAM).

Begin april is de ledtransitie in Rotterdam gestart. De ledtransitie vervangt alle conventionele armaturen voor ledarmaturen die uitgerust zijn met telemanagement. Met de versnelde ombouw naar ledverlichting draagt de gemeente Rotterdam bij aan de energietransitie. Het nieuwe telemanagementsysteem stelt de gemeente in staat om storingen proactief te signaleren, zonder dat hierbij een burgermelding nodig is. Door middel van telemanagement kan de verlichting op afstand automatisch gedimd worden. De leverancier van de armaturen heeft aan de gemeente kenbaar gemaakt dat er mogelijk leveringsproblemen kunnen ontstaan vanwege het coronavirus. De kans bestaat dat de ledtransitie hierdoor vertraging oploopt. Mogelijk wordt hierdoor de geplande doorlooptijd van 6 jaar overschreden.

 

Een schone buitenruimte

De effecten van de coronacrisis zijn onder meer merkbaar doordat meer bewoners thuis blijven en afval produceren. In bepaalde gebieden leidt dit tot meer naastplaatsingen en daardoor zwerfvuil. In andere gebieden zien wij juist dat de gebruiksdruk afneemt en daardoor ook de hoeveelheid zwerfafval. Het is nog onduidelijk wat dit voor effect heeft op het totale schooncijfer van de stad.

De reinigingswerkzaamheden worden wederom meer duurzaam uitgevoerd. Het wagenpark wordt geleidelijk verder verduurzaamd en dat geldt ook voor de gebruikte gereedschappen. Zo zijn bijvoorbeeld de bladblazers vanaf 2020 volledig elektrisch.

Een belangwekkende landelijke ontwikkeling is de introductie van statiegeld op kleine plastic flesjes vanaf 1 juli 2021. De maatregel voor flesjes kleiner dan een liter is volgens het kabinet noodzakelijk in de strijd tegen plastic zwerfafval.

 

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Uit inspecties en onderzoeken naar de te verwachten restlevensduur van de Maastunnel is gebleken dat de conditie van de vluchtdeuren slechter is dan tot nu toe werd aangenomen. Zowel de deuren als de aandrijving daarvan zijn aan vervanging toe. Voor de ombouw van de vluchtdeuren zijn volledige tunnelafsluitingen noodzakelijk. De vervanging van de deuren is nog niet voorzien in het project renovatie en restauratie.

Wat willen we bereiken

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger

Realisatie

N.v.t. 90% niveau B of hoger        
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde   90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
  Schoon N.v.t. 90% niveau B of hoger        
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde   85% > niveau B
 
85% > niveau B 85% > niveau B
 
85% > niveau B
 
85% > niveau B
  Realisatie

88,4%*

92,6%**

85% > B        

Toelichting indicatoren

* betreft wijkgebonden wegen

** betreft hoofd- en verzamelwegen

 

Beeldsystematiek

In 2019 is de gemeente Rotterdam voor het monitoren van de kwaliteit van de openbare ruimte definitief overgestapt van de Rotterdamse productnormering naar de landelijke CROW Beeldsystematiek. Voor Schoon en Heel (wegen en groen) wordt de komende jaren gemeten conform de standaardset beeldmeetlatten en meetmethode uit de landelijke CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte. Ook ten aanzien van meetlocaties en gebiedsindeling wordt zoveel mogelijke aangesloten bij deze landelijke standaard. Hierdoor is het mogelijk om naast monitoring voor Rotterdam de gegevens ook landelijk te vergelijken. Naast deze standaardset beeldmeetlatten wordt er ook een aantal extra beeldmeetlatten voor Rotterdam gemeten.

 

Prestatie

A+ = Zeer hoog, zo goed als nieuw, alles schoon
A = Hoog, goed onderhouden, nauwelijks vervuiling
B = Basis, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken
C = Laag, sober, achterstand in onderhoud, rommelig straatbeeld, behoorlijke vervuiling
D = Zeer laag, slecht onderhouden, flinke achterstanden

 

Prestatie-indicator
Als voorbeeld: De prestatie-indicator 90%/B voor Schoon geeft aan dat 90% van de metingen van de beeldmeetlatten behorend bij Schoon gemiddeld een B of hoger moeten scoren voor de hele stad. Deze gemiddelde scores worden, volgens afspraak op CBS-buurtniveau twee keer per jaar gepubliceerd op de gemeentelijk website.

 

Monitoring
Het is met deze methodiek mogelijk om, bij voldoende metingen, ook op beeldmeetlatniveau of gebiedstype te monitoren en te analyseren.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves16.56311.5538.9149.4149.5649.564

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.244 7 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.440 9.934 8.349 8.849 8.999 8.999
Overige baten 2.879 1.612 565 565 565 565
Lasten exclusief reserves137.680131.935140.301145.043142.567142.567

Apparaatslasten 78.225 77.964 75.380 74.903 74.919 74.919
Inhuur 1.825 1.933 1.933 1.933 1.933 0
Overige apparaatslasten 3.205 2.643 -722 -997 -982 0
Personeel 73.195 73.388 74.170 73.968 73.968 0
Intern resultaat -4.927 -10.297 -12.356 -12.356 -12.356 -12.356
Intern resultaat -4.927 -10.297 -12.356 -12.356 -12.356 0
Programmalasten 64.381 64.269 77.277 82.495 80.004 80.004
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.456 49.816 52.701 56.639 51.969 0
Kapitaallasten 13.175 13.398 24.464 25.744 27.923 0
Overige programmalasten 4.223 944 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 527 112 112 112 112 0
Saldo voor vpb en reserveringen -121.117 -120.382 -131.387 -135.628 -133.003 -133.003
Saldo voor reserveringen -121.117 -120.382 -131.387 -135.628 -133.003 -133.003
Reserves-3.6813.3904.0334.5215.5815.581

Onttrekking reserves 3.817 6.087 4.033 4.521 5.581 5.581
Toevoeging reserves 7.518 2.697 0 0 0 0
Vrijval reserves 19 0 0 0 0 0
Saldo -124.798 -116.993 -127.354 -131.108 -127.422 -127.422

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Verkeer en vervoer - BeheerBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -123.448
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 6.455
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid Reserves 0
Herverdeling concern opgaven Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 6.455
Begroting na wijzigingen -116.993

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Bestemmingsreserve Energietransitie

De uitvoering van de vervanging van de LED verlichting is verschoven van eind 2019 naar april 2020. Door deze vertraging zijn de kapitaallasten niet in 2020 maar in 2021 ten laste van de exploitatie komen. Als gevolg hiervan wordt de hierop gebaseerde onttrekking uit de bestemmingsreserve Energietransitie eveneens opgeschoven naar 2021 en volgende jaren.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

De projecten Verbindingstunnel Schouwburgplein en Bajonetstraat zijn niet in 2019 geactiveerd zodat de onttrekking een jaar opschuift. Bij het onderdeel Sportcampus is het project "3 bruggen park De 2 heuvels" geactiveerd. Hiervoor was nog geen onttrekking uit het Investeringsfonds Rotterdam geraamd.

 

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

Voor het project "Entree Beverwaard" is een bedrag toegekend van € 540. Tot en met 2019 is een bedrag van € 481 besteed. Het restant van € 59 zal in 2020 worden besteed.

 

Herverdeling concern opgaven

De renovatie van de Maastunnel verloopt voorspoedig en door strakke sturing wordt het project tegen lagere lasten afgerond. Hierdoor valt er incidenteel budget vrij. Dit incidentele voordeel van € 3,9 mln wordt ingezet voor de concern opgaven binnen het cluster.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft de correctie van de doorbelasting overhead van projecten (- € 133),  Interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma ( - € 11), budgetoverheveling naar het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer voor beeldende kunst en gebouwen (€ 550), een herverdeling van het budget voor areaaluitbreidingen (€ 1 mln), de correctie voor het omzetten van exploitatiebudget in investeringskredieten (€ 2,1 mln), de budgetoverheveling van het taakveld Ruimtelijke Ordening - Beheer voor de bodeminformatievoorziening (- € 94), het aandeel in de herverdeling concern opgaven, dit betreft meerdere programma's (€ 2,9 mln), een aangepaste tijdverantwoording bij de wijkconciërges (€ 176), de indexatie van loonkosten (€ 431), aanpassingen formatie voor wijkconciërges (- € 504) en diverse kleine technische wijzigingen ( € 40).

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

  • een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur
  • een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is
  • een schone buitenruimte
  • een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

  • aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen
  • civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens
  • verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud
  • gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien
  • straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval