Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 2

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 3

Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves14.0989.68110.06710.06510.06310.063

Bijdragen rijk en medeoverheden 592 167 160 160 160 160
Dividenden 1.000 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 11.781 9.367 9.190 9.190 9.190 9.190
Overige baten 724 147 717 716 714 714
Lasten exclusief reserves79.83578.55871.54671.34470.68770.687

Apparaatslasten 48.553 49.447 48.188 47.930 47.930 47.930
Inhuur 1.966 1.764 1.030 1.030 1.030 1.030
Overige apparaatslasten 2.742 2.052 2.077 2.059 2.059 2.059
Personeel 43.845 45.632 45.081 44.841 44.841 44.841
Intern resultaat -1.293 1.689 -2.224 -2.224 -2.184 -2.184
Intern resultaat -1.293 1.689 -2.224 -2.224 -2.184 -2.184
Programmalasten 32.576 27.421 25.582 25.638 24.941 24.941
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 17.743 13.289 14.205 14.277 13.621 13.621
Kapitaallasten 104 146 190 178 139 139
Overige programmalasten 8.037 1.068 1.608 1.607 1.605 1.605
Subsidies en inkomensoverdrachten 6.690 12.918 9.578 9.577 9.577 9.577
Saldo voor vpb en reserveringen -65.737 -68.877 -61.479 -61.279 -60.624 -60.624
Saldo voor reserveringen -65.737 -68.877 -61.479 -61.279 -60.624 -60.624
Reserves1.6471.885-1.439-1.439-1.439-1.439

Onttrekking reserves 3.042 3.292 20 20 20 20
Toevoeging reserves 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459 1.459
Vrijval reserves 64 52 0 0 0 0
Saldo -64.091 -66.992 -62.918 -62.718 -62.063 -62.063

Bijstellingen per programma naar taakvelden

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Bestuur en dienstverlening-3.5434%
Bestuur - College 197 4%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie -1.721 7%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -403 3%
Burgerzaken -1.429 8%
Musea - Stadsarchief -187 4%
Bestuur - College 197 4%
Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie -1.721 7%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -403 3%
Burgerzaken -1.429 8%
Musea - Stadsarchief -187 4%

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.