Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Voortgang 2020

Het jaar 2020 kende een vliegende start met de ingebruikname van een nieuw collectiebeheersysteem en uitgewerkte plannen om meer archieven (digitaal) toegankelijk te maken, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. De studiezaal is sinds 16 maart gesloten en medewerkers, stagiaires en vrijwilligers werken vanuit huis. Dienstverlening vindt alleen nog digitaal plaats. Daarmee heeft het Stadsarchief honderden burgers moeten teleurstellen, zo ook ondernemers die bouwtekeningen nodig hebben. Alleen in noodgevallen kunnen zij archiefstukken opvragen. Ook de educatieve programma’s zijn stopgezet. Zo kon het jaarlijkse bezoek aan Westerbork met de burgemeester geen doorgang vinden.

Corona heeft een ongekende impact op de samenleving. Daarom verzamelt het Stadsarchief nu actief bronnen als websites, nieuwbrieven, social media, foto’s en films en is er een oproep naar alle Rotterdammers uitgegaan om aan de ‘coronacollectie’ van de stad bij te dragen. Zo’n 100 Rotterdammers hebben hier inmiddels gehoor aan gegeven. Een inspirerend voorbeeld is KaapseKringen, een bewonersinitiatief op Katendrecht. KaapseKringen stelt een corona-portfolio samen, dat te zijner tijd aan het Stadsarchief zal worden aangeboden. De stadstekenaars, een project in samenwerking met het CBK en de Kunsthal, tekenen dit jaar Rotterdam in coronatijden. Crowdsourcingsprojecten als de Passagierslijsten van de Holland Amerika Lijn gaan wel gewoon door.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effect indicatoren 201820192020202120222023
Bezoek studiezaal* Streefwaarde 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000 7.000
Realisatie 6.830 7.640        
Bezoek website Streefwaarde 715.000 750.000 785.000 825.000 865.000 905.000
Realisatie 699.369 599.722 108.138      
Bezoek rotterdam.nl Streefwaarde 15.000 15.750 16.500 17.300 18.000 18.750
Realisatie 15.460 19.872 5.381      
Bezoek wiewaswie.nl Streefwaarde 168.000 176.000 185.000 194.000 203.000 213.000
Realisatie 171.605 179.486 202.496      
Bezoek archieven.nl Streefwaarde 196.000 205.000 215.000 225.000 236.000 247.000
Realisatie 176.292 162.464 nb      
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden. Bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief jaarlijks met naar schatting ca. 5% toenemen.
Prestatie indicatoren 201820192020202120222023
Aantal ontsloten objecten en meters Streefwaarde 3.000 + 250m 3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

Realisatie 15.000 + 744m 1.000+nb        
Toegankelijkheid overheidsarchieven Streefwaarde 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Realisatie 97% 95%        
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties Streefwaarde 50% 55% 60% 65% 65% 65%
Realisatie 50% 48%        
Digitalisering archieven en collecties (meters)* Streefwaarde 25m 25m        
Realisatie 50m 75m        
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* Streefwaarde     25.000 25.000 25.000 25.000
Realisatie            
Bezoekerswaardering** Streefwaarde   7,8   8,0   8,0
Realisatie   7,3        
* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters.
** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2017 met een 7,4.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves538307307307307307

Bijdragen rijk en medeoverheden 22 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 515 307 307 307 307 307
Lasten exclusief reserves4.9715.5585.2265.2695.2145.214

Apparaatslasten 4.444 4.655 4.444 4.431 4.431 4.431
Inhuur 67 97 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 148 175 162 162 162 0
Personeel 4.229 4.383 4.282 4.269 4.269 0
Intern resultaat 5 3 -1 -1 -1 -1
Intern resultaat 5 3 -1 -1 -1 0
Programmalasten 522 900 782 838 783 783
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 459 790 664 731 680 0
Kapitaallasten 68 110 118 107 103 0
Overige programmalasten -4 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -4.434 -5.251 -4.919 -4.962 -4.907 -4.907
Saldo voor reserveringen -4.434 -5.251 -4.919 -4.962 -4.907 -4.907
Saldo -4.434 -5.251 -4.919 -4.962 -4.907 -4.907

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Musea - StadsarchiefBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -5.064
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -187
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Onderhoud en beheer Archieven Rotterdam Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -200
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 13
Begroting na wijzigingen -5.251

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij Vernieuwing website stadsarchief. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Onderhoud en beheer archieven Rotterdam
Het stadsarchief heeft naast een wettelijke taak ook de taak om het DNA en de geschiedenis van de stad te beschermen. Door opgelopen achterstanden vindt er verlies van historische waarde plaats wat een aantasting is van de geschiedenis. De prioriteit bij het voorkomen van informatieverlies als gevolg van autonoom verval. In 2020 wordt € 200 besteed voor extra inzet om achterstanden weg te werken.

 

Technische wijzigingen
In taakveld Musea - Stadsarchief zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging is extra personele inzet om de opgelopen achterstanden weg te werken en het voorkomen van informatieverlies (- € 200), indexatie loonkosten (- € 27), interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma op basis van een inventarisatie naar de behoefte aan inzet van trainees (€ 0) en diverse technische wijzigingen (€ 240). 

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.