Het cultureel klimaat versterken.

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen.

Voortgang 2020

Sinds half maart zijn de musea in verband met Covid-19 gesloten. Met ingang van 1 juni is openstelling weer toegestaan met inachtneming van de RIVM- en 1,5-metermaatregelen. Voor de musea betekent dit aanmerkelijk minder bezoekers dan verwacht. Zij zullen naar verwachting een deel van de prestatieafspraken in 2020 niet kunnen realiseren. Hoewel de subsidie wordt gecontinueerd, zullen de musea door o.a. lagere eigen inkomsten aanzienlijke financiële schade leiden. Om te voorkomen dat cruciale musea failliet gaan en de Collectie Rotterdam in gevaar komt, wordt onderzocht op welke wijzen de musea kunnen worden ondersteund om in hun continuïteit te voorzien.

Wat willen we bereiken

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat gaan we daar voor doen

Het cultureel klimaat versterken

De cultuurdeelname door Rotterdammers verhogen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Musea - CultuurRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves900000

Bijdragen rijk en medeoverheden 8 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves33.56132.41134.16633.61733.54533.545

Apparaatslasten 695 793 797 795 722 722
Inhuur 13 32 32 32 32 0
Overige apparaatslasten 11 25 24 24 48 0
Personeel 671 736 741 739 643 0
Intern resultaat 25 4 0 0 0 0
Intern resultaat 25 4 0 0 0 0
Programmalasten 32.840 31.614 33.369 32.823 32.823 32.823
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.976 1.055 800 254 254 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 30.865 30.559 32.569 32.569 32.569 0
Saldo voor vpb en reserveringen -33.552 -32.411 -34.166 -33.617 -33.545 -33.545
Saldo voor reserveringen -33.552 -32.411 -34.166 -33.617 -33.545 -33.545
Reserves1.446-2.4420000

Onttrekking reserves 1.846 500 0 0 0 0
Toevoeging reserves 400 2.942 0 0 0 0
Saldo -32.106 -34.852 -34.166 -33.617 -33.545 -33.545

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Musea - CultuurBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -33.914
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -938
Collectiegebouw Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -942
Bestemmingsreserve Verbouwing Wereldmuseum Reserves 0
Groot onderhoud Museum Boijmans van Beuningen Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 4
Begroting na wijzigingen -34.852

Toelichting financiële bijstellingen

Collectiegebouw

De bijstelling houdt verband met de verplichtingen die voortvloeien uit de realisatie- en samenwerkingsovereenkomst Collectiegebouw Boijmans van Beuningen. Met de bijstelling voor dit bedrag, kan aan de resterende verplichtingen uit de overeenkomst worden voldaan. 

 

Bestemmingsreserve verbouwing Wereldmuseum

De bijdrage in de verbouwingskosten van het Wereldmuseum is onderdeel van de in 2020 aan het museum toegekende subsidie. Vandaar dat het in de bestemmingsreserve resterende bedrag (€ 245) nu als dekking van die kosten onttrokken wordt.

 

Groot onderhoud Museum Boijmans van Beuningen

Aan deze reserve wordt € 255 onttrokken ter dekking van de in 2020 te maken kosten voor de grootschalige renovatie van museum Boijmans van Beuningen.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Musea - Cultuur is sprake van een technische wijziging. De wijziging betreft de aanpassing in de kostenverdeling, inclusief de actualisatie van de indexatie voor de loonkosten (€ 4).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van Rotterdam in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Het gemeentebestuur wil, omwille van een sterk cultureel klimaat, optimale omstandigheden creëren voor de productie van kunst en cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Onder kunst en cultuur verstaan we meer dan alleen beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea en film. Ook de bibliotheek, culturele evenementen, de creatieve industrie en het beleidsveld Toerisme behoren tot het culturele domein.

Om de doelen op het terrein van kunst en cultuur te bereiken, maakt de gemeente beleid, zoals het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, architectuurbeleid, vrijetijds- en toeristisch beleid en het vierjaarlijkse Cultuurplan.