Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bieden van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en expertise op gebied van natuur en milieu.

Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie.

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad.

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding.

Voortgang 2020

Vanwege de coronacrisis zijn vanaf half maart veel activiteiten op het terrein van Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME stil komen te liggen. Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen' wordt nader ingegaan op de stand van zaken rond de specifieke onderdelen van Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding

Wat gaan we daar voor doen

Groeninitiatieven vanuit de samenleving

Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken

Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanbod en deskundige leiding

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale speeltuinen Streefwaarde   26 39 52 52 52
Realisatie 26 36        
Vitaliteit scouting* Streefwaarde   PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Nulmeting vindt plaats in 2020 in het kader van de uitvoering van het Actieprogramma Verenigingen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMERealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.1282.1252.2042.2042.2042.204

Bijdragen rijk en medeoverheden 2 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.122 2.125 2.204 2.204 2.204 2.204
Overige baten 4 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves18.40518.74118.69118.69118.69118.691

Apparaatslasten 857 802 806 806 806 806
Inhuur 145 148 148 148 148 0
Overige apparaatslasten 23 14 14 14 14 0
Personeel 689 641 645 645 645 0
Intern resultaat 841 1.070 737 737 737 737
Intern resultaat 841 1.070 737 737 737 0
Programmalasten 16.707 16.869 17.148 17.148 17.148 17.148
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.677 1.318 1.645 1.645 1.645 0
Overige programmalasten 681 1.015 1.015 1.015 1.015 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 14.349 14.536 14.488 14.488 14.488 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.277 -16.617 -16.487 -16.487 -16.487 -16.487
Saldo voor reserveringen -16.277 -16.617 -16.487 -16.487 -16.487 -16.487
Reserves-57500000

Toevoeging reserves 575 0 0 0 0 0
Saldo -16.852 -16.617 -16.487 -16.487 -16.487 -16.487

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NMEBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -16.562
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -55
Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -82
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 27
Begroting na wijzigingen -16.617

Toelichting financiële bijstellingen

Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen

Met deze begrotingswijziging worden de lagere baten, vanwege de sluiting van de accommodaties opgevangen binnen het programma.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie NME zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen zijn de aanpassing kostenverdeling (€ 60), budgetverschuiving vanwege lagere baten bij het Recreatieoord door de Coronagevolgen (- € 56) die voor een deel gedekt wordt vanuit taakveld Sportaccommodaties en herverdeling budgetten op basis van realisatie (€ 23).

Omschrijving taakveld

Het college staat voor het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl met behulp van een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu. Verder staat het college voor een aanbod aan recreatieve voorzieningen, verspreid over de stad zoals speeltuinen en scouting verenigingen. Verder exploiteert de gemeente het Recreatieoord Hoek van Holland.