Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.

Voortgang 2020

Vanwege de coronacrisis zijn vanaf half maart veel activiteiten op het terrein van de sportaccommodaties stil komen te liggen. Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen' wordt nader ingegaan op de stand van zaken rond de specifieke onderdelen van de sportaccommodaties.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde 24% 24% 25% 26% 26%  
Realisatie 24%          
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde 46% 46% 48% 48% 48%  
Realisatie 46%          
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde N.v.t.          
Realisatie            
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*

Streefwaarde


Realisatie

nvt nvt nvt 92% nvt nvt
Klanttevredenheid sportvoorzieningen**              
Gymzalen Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 6,4          
Sporthallen Streefwaarde 6,9 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,1          
Zwembaden Streefwaarde 7,5 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,7 (Sportbedrijf)          
Buitensport Streefwaarde 6,3 nvt nvt PM nvt nvt
Realisatie 7,5          
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde 2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 1,97 mln          
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde N.v.t. PM PM PM PM PM
Realisatie            
* Het gaat hierbij om  86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021  volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf.
*** Uit het beleidskader Zwemmen.
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves219258443443443443

Bijdragen rijk en medeoverheden 49 40 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 170 218 443 443 443 443
Lasten exclusief reserves52.73154.44052.92652.95853.06753.067

Apparaatslasten 558 543 673 667 667 667
Inhuur 27 29 35 35 35 0
Overige apparaatslasten 17 16 15 15 15 0
Personeel 514 498 623 617 617 0
Intern resultaat -2.263 -1.986 -2.059 -2.059 -2.059 -2.059
Intern resultaat -2.263 -1.986 -2.059 -2.059 -2.059 0
Programmalasten 54.436 55.883 54.312 54.350 54.459 54.459
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 750 1.914 2.283 2.515 2.717 0
Kapitaallasten 1.319 526 1.007 813 719 0
Overige programmalasten -4 7 7 7 7 0
Salariskosten WSW en WIW 0 -44 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 52.370 53.480 51.015 51.015 51.015 0
Saldo voor vpb en reserveringen -52.512 -54.181 -52.483 -52.515 -52.624 -52.624
Saldo voor reserveringen -52.512 -54.181 -52.483 -52.515 -52.624 -52.624
Reserves679-4.1377895393939

Onttrekking reserves 679 789 789 539 39 39
Toevoeging reserves 0 4.926 0 0 0 0
Saldo -51.833 -58.318 -51.694 -51.976 -52.585 -52.585

Financiële bijstellingen

Bijstellingen SportaccommodatiesBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -51.745
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -6.573
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bestemmingsreserve Sport gebieden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.000
Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 82
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves -226
Bestemmingsreserve Noodfonds Reserves -4.875
Kredietrisicoreserve Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -555
Begroting na wijzigingen -58.318

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij zwembad Hart van Zuid.
In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Bestemmingsreserve Sport gebieden

Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn een aantal kasschuiven voorgesteld ter dekking van een deel van het vervangingsprogramma sportaccommodaties. Technisch gezien is het niet mogelijk gebleken om vrijval van meer dan vijf begrotingsjaren vooruit terug te boeken. Een deel van de bestemmingsreserve Sport gebieden, dat niet meer nodig is voor projecten, wordt eenmalig ingezet ter dekking van het vervangingsprogramma in 2020.

 

Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen

Met deze begrotingswijziging worden de lagere baten, vanwege de sluiting van de accommodaties opgevangen binnen het programma.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

In verband met de Verzelfstandiging Sportbedrijf dient de toegekende dekking Investeringsfonds Rotterdam voor kapitaallasten anders verwerkt te worden. Op grond daarvan is de beoogde onttrekking omgezet in een lagere toevoeging aan het IFR. Omdat de onttrekkingen niet meer plaatsvinden verloopt dit budgettair neutraal.

 

Bestemmingsreserve Noodfonds

Binnen het programma Cultuur, sport en recreatie is een bestemmingsreserve Noodfonds gevormd om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor een aantal sectoren in Rotterdam. Het Rijk zet instrumenten in om de impact landelijk te verzachten, maar dit zal slechts ten dele ten goede komen aan de Rotterdamse maatschappelijke en publiek economische infrastructuur. Voor sommige organisaties zal bij het uitblijven van steun ook het keerpunt van faillissement in zicht komen. Tegelijkertijd blijft de grote onzekerheid over het verdere verloop en de uiteindelijke omvang van de crisis. Het noodfonds zal gericht zijn op de bescherming van de onmisbare (maatschappelijke) infrastructuur van de stad, borgen van de (wettelijke) taken en/of het publiek belang en beheersbare financiële continuïteit.

 

Kredietrisicoreserve 

Vanuit de 1/3 regeling is een solvabiliteitsbeslag voor leningen ten behoeve van investeringen verenigingen nodig. Hierdoor is € 51 toegevoegd aan de Kredietrisicoreserve.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Sportaccommodaties zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de aanpassing vanwege vacatureruimte en actualisatie indexatie loonkosten ( € 181) , lagere baten LCC Romeijnshof (- € 150), herverdeling budgetten op basis van realisatie ( € 100) en overdracht 11 gymzalen ( - € 686) vanuit Onderwijs naar het Sportbedrijf.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.