Sportbeleid en activering

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap.

Lekker Fit! in de Wijk.

Voortgang 2020

Vanwege de coronacrisis zijn vanaf half maart veel activiteiten op het terrein van sportbeleid en activering stil komen te liggen. Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen' wordt nader ingegaan op de stand van zaken rond de specifieke onderdelen van sportbeleid en activering .

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Benutten kracht van sportevenementen en topsport

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen én anders georganiseerde sporten

Lekker Fit! in de Wijk

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Aantal vitale sportverenigingen* Streefwaarde     90%   92%  
Realisatie 88%          
Aantal leden van sportverenigingen* Streefwaarde         77.250  
Realisatie 75.000          
* In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Klanttevredenheid sportprogrammering*              
Schoolsport Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,0          
Sportregie Streefwaarde nvt     PM    
Realisatie 7,2          
Lekker Fit!-programma              
Aantal Lekker Fit!scholen Streefwaarde 94 94 94 94 94  
  Realisatie 94          
0-4 jaar op kinderopvanglocaties Streefwaarde 145 180 215 250 285  
  Realisatie 145          
Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** Streefwaarde   95 105 120 138  
  Realisatie 75          
* Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021
** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri
** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activeringRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.9491.9911.8141.8141.8141.814

Bijdragen rijk en medeoverheden 308 200 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.641 1.791 1.814 1.814 1.814 1.814
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves15.53716.02315.55715.24014.65714.657

Apparaatslasten 4.722 5.332 5.290 5.274 5.274 5.274
Inhuur 45 35 106 106 106 0
Overige apparaatslasten 113 126 130 130 130 0
Personeel 4.564 5.171 5.054 5.038 5.038 0
Intern resultaat -6.624 -7.401 -7.428 -7.428 -7.428 -7.428
Intern resultaat -6.624 -7.401 -7.428 -7.428 -7.428 0
Programmalasten 17.439 18.092 17.695 17.395 16.812 16.812
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.065 9.515 9.121 8.820 8.737 0
Kapitaallasten 181 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 26 40 64 66 66 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 9.167 8.537 8.509 8.509 8.009 0
Saldo voor vpb en reserveringen -13.588 -14.032 -13.743 -13.427 -12.844 -12.844
Saldo voor reserveringen -13.588 -14.032 -13.743 -13.427 -12.844 -12.844
Reserves351.0000000

Onttrekking reserves 35 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 1.000 0 0 0 0
Saldo -13.553 -13.032 -13.743 -13.427 -12.844 -12.844

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Sportbeleid en activeringBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -14.028
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 996
Bestemmingsreserve Sport gebieden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 1.000
Specifieke uitkering sportakkoord Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Mutatie rijksbijdrage Combinatiefuncties/buurtsportcoaches. Taakmutaties -19
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 15
Begroting na wijzigingen -13.032

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Sport gebieden

Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn een aantal kasschuiven voorgesteld ter dekking van een deel van het vervangingsprogramma sportaccommodaties. Technisch gezien is het niet mogelijk gebleken om vrijval van meer dan vijf begrotingsjaren vooruit terug te boeken. Een deel van de bestemmingreserve Sport gebieden, dat niet meer nodig is voor projecten, wordt eenmalig ingezet ter dekking van het vervangingsprogramma in
2020.
 

Specifieke uitkering sportakkoord

In de zomer van 2018 heeft het ministerie van VWS samen met sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners het sportakkoord gesloten, met als doel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Living labs kunnen hier een bijdrage aan leveren. Het ministerie stelt hiervoor € 200 geld beschikbaar.

 

Mutatie rijksbijdragen Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches

De afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn aangepast en verstevigd. Hiermee wordt de zekerheid van de Rijksbijdrage aan buurtsportcoaches voor gemeenten Decembercirculaire gemeentefonds 2019 vergroot. Deze verstevigde afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2020 en zullen lopen tot en met 31 december 2022.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Sportbeleid en activering zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen zijn de aanpassing kostenverdeling inclusief de actualisatie indexatie loonkosten en verschuiving in de formatie (- € 31), herverdeling budgetten op basis van realisatie(- € 66), budgetoverheveling voor de kosten van het procesplan voor de locatieonderzoek Kanaalweg ( € 65) en budgetoverheveling voor de centrale strategenpool ( € 47).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.

 

Toelichting op doelstellingen

Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.

Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.

Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.

Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.