Economische zaken

Het programma Economische Zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Actieve ondersteuning van de economische clusters Maritiem, Cleantech, Food en Life Sciences & Health dragen daaraan bij. Het programma Economische Zaken bestaat uit de producten Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken.

TAAKVELD 1

Economische ontwikkeling

Dit taakveld betreft het versterken van de economische bedrijvigheid door: clusterontwikkeling en versterking van sectoren, stimulering van (samenwerkings-)projecten van onderzoeksinstellingen en bedrijven, versterking van op economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden, samenwerking met bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen en het ontwikkelen van stedelijke en wijkgerichte economische programma's.

TAAKVELD 2

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket; het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.

TAAKVELD 3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten.

TAAKVELD 4

Economische promotie

Dit taakveld bevat activiteiten met als doel het "op de kaart zetten" van de gemeente, waaronder; promotionele activiteiten gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe werkers, het aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente, investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische relatienetwerken, promotie van toerisme, beurzen en jaarmarkten en Citymarketing inclusief vermakelijkhedenretributies.

Het programma Economische Zaken beoogt een sterke Rotterdamse economie door een betere samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven, gericht op een sterkere economische structuur en een grotere arbeidsmarkt. Actieve ondersteuning van de economische clusters Maritiem, Cleantech, Food en Life Sciences & Health dragen daaraan bij. Het programma Economische Zaken bestaat uit de producten Economie en Markten. Bij het programma zijn als partners onderwijsinstellingen, ondernemers- en werkgevers(organisaties) betrokken.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Functiemenging % Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 55,4% (2019)
Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Streefwaarde N.v.t. LISA
Realisatie 133,3 (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl

Toelichting BBV-indicatoren

Functiemenging:
De functiemenging geeft de verhouding weer tussen wonen en werken. De economie, vestigingen/ arbeidsplaatsen is harder gestegen dan het aantal woningen/inwoners.

 

Vestiging van bedrijven:
Het aantal banen per 1.000 inwoners ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, echter het aantal vestigingen van bedrijven is lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit wordt verklaard doordat Rotterdam bovengemiddeld veel grote bedrijven kent.

De cijfers over 2020 zijn nog niet bekend.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ZakenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.8692.7372.7272.7272.7272.727

Bijdragen rijk en medeoverheden 817 550 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.050 2.187 2.727 2.727 2.727 2.727
Overige baten 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves29.63936.88827.61427.70124.40224.402

Apparaatslasten 6.710 7.666 7.450 7.414 7.414 7.414
Inhuur 37 301 248 221 221 221
Overige apparaatslasten 140 153 88 83 83 83
Personeel 6.534 7.212 7.114 7.110 7.110 7.110
Intern resultaat 2.666 2.406 2.109 2.045 2.045 2.045
Intern resultaat 2.666 2.406 2.109 2.045 2.045 2.045
Programmalasten 20.263 26.815 18.055 18.242 14.942 14.942
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.836 12.587 9.130 9.320 6.520 6.520
Kapitaallasten 122 111 105 105 105 105
Overige programmalasten 24 85 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 11.280 14.033 8.736 8.732 8.232 8.232
Saldo voor vpb en reserveringen -26.770 -34.150 -24.886 -24.974 -21.674 -21.674
Saldo voor reserveringen -26.770 -34.150 -24.886 -24.974 -21.674 -21.674
Reserves1.5617.2000000

Onttrekking reserves 2.023 7.200 0 0 0 0
Toevoeging reserves 462 0 0 0 0 0
Saldo -25.209 -26.951 -24.886 -24.974 -21.674 -21.674

Bijstellingen per programma naar taakvelden

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Economische Zaken-2.41524%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 809 24%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.342 444%
Economische ontwikkeling -2.067 23%
Economische promotie 185 1%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 809 24%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten -1.342 444%
Economische ontwikkeling -2.067 23%
Economische promotie 185 1%

Omschrijving programma

Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. Een stad die ook ruimte blijft bieden voor voldoende plekken om te werken en ondernemen, zodat Rotterdam een inclusieve woon-werkstad blijft. Want elke Rotterdammer verdient een kans om zich door werk te ontwikkelen. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economy (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.

De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:

  • samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken

  • dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau

  • identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers

  • stimulering van innovatie en vernieuwing door het versterken van het innovatie ecosysteem in stad en regio

  • aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen

  • bijdragen aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat door het verminderen van regeldruk

  • borgen van voldoende ruimte om te werken door het vaststellen van kaders en uitvoeringsprogramma’s

  • fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners zodat er op een gerichte manier uitvoering gegeven kan worden aan het internationaal vermarkten van de stad met als doel het aantrekken van internationale bezoekers, bedrijven en congressen

  • samen met de andere 22 regio gemeenten werken we aan het vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

  • via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale acquisitie, business development en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio