Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Effectieve dienstverlening aan het midden- en klein bedrijf (MKB) en ondernemers op strategisch niveau en op wijk- en bedrijfsniveau.

Regeldruk vermindering voor ondernemers.

Voortgang 2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de Rotterdamse economie en invloed op het bereiken van de college ambities. Het startup en scale up klimaat wordt zwaar aangetast en daarmee staat toekomstige economische groei onder druk. Het Haven en industrieel complex wordt zeer hard geraakt, retail en de kantorenmarkt staan onder druk.

Dat betekent dat de inzet van economie omgekat moet worden. Alle activiteiten zijn er op gericht te zijn op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende activiteiten opgestart:

  1. We ondersteunen start ups en scale ups,  bijvoorbeeld door het ondersteunen van Innovation Quarter en Techleap in de lobby naar Den Haag voor financiële ondersteuning van startups en scale ups, omdat die buiten de regelingen vallen
  2. Intensivering van inzet digitalisering MKB, taskforce retail
  3. Faciliteren waar dit kan van de 1,5 mtr economie
  4. Intensivering van de inzet op het Health Technology cluster
  5. Digitalisering vindt versneld plaats in de meeste sectoren.  Aanpak op het gebied van digitale connectiviteit, economie en samenwerking is geïntensiveerd.

Voor de lange termijn wordt gewerkt aan het herstelplan Rotterdamse economie, waarbij - op basis van scenario's - in samenwerking met stakeholders wordt gewerkt aan maatregelen voor langere termijn herstel van de Rotterdamse economie.

Wat willen we bereiken

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat gaan we daar voor doen

Vermindering regeldruk

Meer ruimte voor kleine ondernemers

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves000000

Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.4372.5563.3093.3023.3023.302

Apparaatslasten 0 1.820 0 0 0 0
Inhuur 0 85 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 0 20 0 0 0 0
Personeel 0 1.715 0 0 0 0
Intern resultaat 1.698 144 2.019 2.012 2.012 2.012
Intern resultaat 1.698 144 2.019 2.012 2.012 0
Programmalasten 739 592 1.290 1.290 1.290 1.290
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 347 242 978 978 978 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 392 350 312 312 312 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.437 -2.556 -3.309 -3.302 -3.302 -3.302
Saldo voor reserveringen -2.437 -2.556 -3.309 -3.302 -3.302 -3.302
Reserves40400000

Onttrekking reserves 40 40 0 0 0 0
Saldo -2.397 -2.516 -3.309 -3.302 -3.302 -3.302

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -3.325
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 809
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 809
Begroting na wijzigingen -2.516

Toelichting financiële bijstellingen

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

In samenspraak met de gebiedscommissie is vanuit de bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg (BIR) een bedrag beschikbaar gesteld van € 40 om het cameraplan Pothof te realiseren.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen - Economie zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn het herverdelen van programmabudget binnen het programma Economie (€ 722) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 87).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket; het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers,
het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.