Maatschappelijke ondersteuning

We streven naar een stad in balans.

We geven ruimte aan zelfredzame Rotterdammers.

Rotterdammers leveren naar vermogen een bijdrage aan de samenleving.

We staan klaar voor hen die extra (financiële) ondersteuning nodig hebben.

(Nieuwe) Rotterdammers doen mee naar vermogen.

We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien.

TAAKVELD 1

Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

TAAKVELD 2

Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw Rotterdams Welzijn: Rotterdammers zijn zelfredzaam en weten goed hun eigen talenten en die van hun sociale omgeving te benutten.

Integratie en Samenleven: In Rotterdam vinden we het belangrijk dat alle mensen meedoen en dat we samen met alle Rotterdammers werken aan een ontspannen samenleving, met de Nederlandse waarden waaronder vrijheid en gelijkwaardigheid als fundament en beheersing en kennis van de Nederlandse taal als fundament.

Statushouders: Een vernieuwde aanpak voor Rotterdamse statushouders, die zich richt op alle basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving: woning, scholing, zorg en toeleiding naar werk.

Minderjarige Rotterdammers: kinderen en jongeren groeien kansrijker, veiliger en gezonder op.

TAAKVELD 3

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft.

Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur, uitjes of andere activiteiten.

TAAKVELD 4

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk

Iedereen doet mee naar vermogen: Rotterdammers leveren een tegenprestatie naar vermogen, die ze zelf mogen invullen in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk, taalcursus, beweegtraining of eerst werken aan persoonlijke problematiek.

Jongerenloket: het begeleiden van jongeren naar werk en/of onderwijs.

Jongerenloket: Rotterdamse jongeren (onder 27 jaar) gaan pas van school als zij een baan hebben.

Jongerenloket: Wij helpen jonge statushouders (onder 27 jaar) aan werk, helpen hen om zich daarop voor te bereiden of begeleiden hen naar school.

TAAKVELD 5

Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening

Vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Maatschappelijke OndersteuningRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves21.71118.7949.2019.2019.2019.201

Bijdragen rijk en medeoverheden 14.198 10.234 1.803 1.803 1.803 1.803
Financieringsbaten 228 565 565 565 565 565
Overige opbrengsten derden 7.085 7.994 6.833 6.833 6.833 6.833
Overige baten 200 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves196.141208.883196.523191.490166.461166.461

Apparaatslasten 45.611 45.396 41.606 41.227 37.467 37.467
Inhuur 7.605 3.427 3.679 3.693 1.393 1.393
Overige apparaatslasten 1.112 1.103 1.005 994 1.484 1.484
Personeel 36.894 40.866 36.922 36.541 34.590 34.590
Intern resultaat 3.298 1.855 1.298 1.298 1.258 1.258
Intern resultaat 3.298 1.855 1.298 1.298 1.258 1.258
Programmalasten 147.232 161.631 153.618 148.964 127.735 127.735
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 59.477 68.822 64.391 61.249 51.552 51.552
Kapitaallasten 278 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 369 86 86 86 86 86
Sociale uitkeringen 37.370 39.551 37.571 37.571 27.571 27.571
Subsidies en inkomensoverdrachten 49.738 53.173 51.571 50.058 48.526 48.526
Saldo voor vpb en reserveringen -174.430 -190.089 -187.321 -182.288 -157.259 -157.259
Saldo voor reserveringen -174.430 -190.089 -187.321 -182.288 -157.259 -157.259
Reserves428983-7002.00000

Onttrekking reserves 428 983 2.000 2.000 0 0
Toevoeging reserves 0 0 2.700 0 0 0
Saldo -174.002 -189.106 -188.021 -180.288 -157.259 -157.259

Bijstellingen per programma naar taakvelden

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Maatschappelijke Ondersteuning-6618%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1.636 8%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -27 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 131 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -283 7%
Samenkracht en burgerparticipatie -2.119 2%
Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk 1.636 8%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -27 0%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 131 1%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -283 7%
Samenkracht en burgerparticipatie -2.119 2%

Omschrijving programma

Dit programma richt zich op veel verschillende vormen van maatschappelijke ondersteuning.

De gemeente streeft naar balans in de stad, waarin mensen samenleven, samenwerken en meedoen naar vermogen en waarin iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Rotterdammers erkennen en respecteren de verschillen tussen mensen; gelijkwaardigheid en vrijheid zijn belangrijke waarden. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.

Zelfredzame Rotterdammers krijgen de ruimte om hun talenten en de sociale omgeving te benutten. Daar waar extra (financiële) ondersteuning nodig is, staat de gemeente klaar. Een samenleving waarin men omziet naar elkaar. Daarom ondersteunt de gemeente dat inwoners informele zorg en ondersteuning, waaronder mantelzorg, verlenen. Specifieke aandacht is er voor jongeren en ouderen. We streven er naar dat jongeren veiliger, gezonder en kansrijker opgroeien. Voor ouderen wordt de integrale inzet vorm gegeven in het Masterplan ouderen.

We gaan uit van de kracht van Rotterdammers, ook als zij niet zelfredzaam zijn. Rotterdammers weten zich gezien. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, of op een andere manier maatschappelijk participeert als leren of werken niet kan. Rotterdammers leveren daarom een tegenprestatie naar vermogen. We zetten in op kansen voor kinderen en jongeren, door begeleiding naar werk en/of onderwijs en door financiële ondersteuning voor sport, cultuur en uitjes, als ouders daar zelf niet voldoende middelen voor hebben. Stevige inzet vindt ook plaats op het verminderen van het aantal huishoudens in armoede en op het vergroten van financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers.

We vinden het belangrijk dat Rotterdammers mee kunnen doen. We zetten daarom actief in op het bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten. We werken aan een ontspannen samenleving, met Nederlandse waarden als basis.

Voor nieuwe Rotterdammers zetten we in op de basiscomponenten om te komen tot succesvolle participatie in de samenleving.