Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Daling van het aantal huishoudens dat langdurig in armoede leeft.

Kinderen die in armoede leven, krijgen meer mogelijkheden om mee te doen met sport, cultuur, uitjes of andere activiteiten.

Voortgang 2020

In 2020 werken we verder aan de implementatie en continuering van de nieuwe Rotterdams aanpak van armoede ‘Uit de knoop’. Centraal hierbij staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en het voorkomen van achterstanden in het bijzonder bij kinderen.  Zo wordt de pilot integrale gezinsaanpak uitgebreid van één wijk naar drie wijken (Bospolder Tussendijken, Tarwewijk en Crooswijk). Het bereiken van de gezinnen en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met hen wordt bemoeilijkt door aangepaste dienstverlening als gevolg van de coronacrisis. Verder wordt de campagne gericht op doorbreken van taboe rond armoede en schulden gecontinueerd waarbij vooral ook aandacht is voor mogelijke oplossingen voor financiële problemen als gevolg van Corona. Ook blijven we investeren in de samenwerking en het bestendigen hiervan met zoveel mogelijk partijen in de stad om gezamenlijk de armoede en schulden aan te pakken. De gevolgen van de coronacrisis raken juist kwetsbare Rotterdammers met een laag inkomen. Door vroegsignalering kan voorkomen worden dat er bij deze groep problematische schulden ontstaan.

Meer Rotterdammers worden geconfronteerd met een daling van het inkomen. Soms is deze daling per direct merkbaar, zoals bij zzp-ers, en soms pas wat later. Hierdoor neemt de groep die gebruik kan maken van de gemeentelijke inkomensvoorzieningen toe.

Voor 2020 is het kwijtscheldingspercentage verhoogd naar 76,5%. Hiermee leidt het hogere tarief voor de afvalstoffenheffing niet tot een lastenverzwaring voor Rotterdammers die voor kwijtschelding in aanmerking
komen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves6.5296.9536.0016.0016.0016.001

Bijdragen rijk en medeoverheden 132 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.197 6.953 6.001 6.001 6.001 6.001
Overige baten 200 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves61.63263.42462.36962.36750.27550.275

Apparaatslasten 6.536 6.572 5.513 5.512 3.850 3.850
Inhuur 1.167 754 444 444 -1.156 0
Overige apparaatslasten 143 157 145 145 144 0
Personeel 5.226 5.661 4.924 4.923 4.861 0
Intern resultaat 1.277 709 975 975 935 935
Intern resultaat 1.277 709 975 975 935 0
Programmalasten 53.820 56.143 55.881 55.880 45.490 45.490
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.883 2.222 1.940 1.938 1.548 0
Overige programmalasten 160 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 37.331 39.551 37.571 37.571 27.571 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 12.446 14.371 16.371 16.371 16.371 0
Saldo voor vpb en reserveringen -55.103 -56.471 -56.368 -56.365 -44.274 -44.274
Saldo voor reserveringen -55.103 -56.471 -56.368 -56.365 -44.274 -44.274
Saldo -55.103 -56.471 -56.368 -56.365 -44.274 -44.274

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -56.444
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -27
Actualiseren budgetten Rotterdampas Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -27
Begroting na wijzigingen -56.471

Toelichting financiële bijstellingen

Actualiseren budgetten Rotterdampas

Op basis van de laatste gegevens over het gebruik van de Rotterdampas vindt jaarlijks een herijking van de budgetten plaats. Voor 2020 zullen zowel de uitgaven als de inkomsten stijgen met € 890.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met uitbreiding van personeel en verschuivingen van personeel tussen taakvelden. Zo is er extra budget vanuit programmageld vrijgemaakt voor de uitvoering van de regelingen AOW- en Jeugdtegoed. Per saldo hebben de wijzigingen geleid tot een stijging van het budget op dit taakveld met € 27.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.