Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het actief bestrijden van laaggeletterdheid door het aanbieden van kwalitatief goede en toegankelijke trajecten.

Voortgang 2020

Het Beleidskader de Taalspiraal is op 11 april 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In april 2020 ontving de Raad de eerste voortgangsrapportage. Vanwege de coronamaatregelen zijn alle grote taalaanbieders overgestapt op digitaal lesgeven. Aanmeldingen lopen op dit moment terug. De target voor de hele collegeperiode hoeft niet bijgesteld te worden, aangezien een deel van de lessen digitaal doorgang vindt en de verwachting is dat het ook deels wordt ingelopen. Bovendien zijn er in 2019 meer taaltrajecten gerealiseerd dan was voorgenomen.

 

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Collegetarget 8: 19.000 afgeronde taaltrajecten voor laaggeletterde Rotterdammers Streefwaarde   3.800 4.400 5.400 5.400  
Realisatie   4.300*** 432      
Minimaal 80% van de deelnemers geeft een positieve waardering voor de taaltrajecten* Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie  

86%

Zeer positief
       
Minimaal 80% van de deelnemers rondt de trajecten met succes af. Streefwaarde N.v.t. 80% 80% 80% 80%  
Realisatie   Nog niet vast te stellen
omdat de vaststelling van de subsidies nog loopt.
       
Minimaal 50% van de netwerkpartners gaat gericht aan de slag met laaggeletterdheid. Streefwaarde N.v.t. 50% 50% 50% 50%  
Realisatie   volgt        
* Het collegetarget wordt eind 2022 behaald. Aangezien we in 2019 starten met deze taaltrajecten, zijn voor 2017 en 2018 geen cijfers ingevuld. In 2021 wordt een prognose afgegeven voor de eindwaarde in de collegeperiode.

** Netwerkpartners zijn diverse maatschappelijke organisatie (taalaanbieders, welzijnsorganisaties etc.), bedrijven (werkgevers lid van het Taalakkoord, werkgevers die met de Vlaggenparade meegedaan hebben om het onderwerp te agenderen etc.), zorginstellingen en zorgaanbieders (Erasmus MC, Haven ziekenhuis etc.) en kennisinstellingen (EUR, Hogeschool Rotterdam).

*** de realisatie van 2019 wordt in de 2e herziening bijgesteld met de aantallen uit de subsidieverantwoordingen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves9.2137.21518181818

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.198 7.197 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 15 18 18 18 18 18
Lasten exclusief reserves12.11011.6425.9405.9501.6721.672

Apparaatslasten 596 645 638 638 565 565
Inhuur 0 0 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 11 11 11 11 11 0
Personeel 585 634 627 627 554 0
Intern resultaat 7 0 0 0 0 0
Intern resultaat 7 0 0 0 0 0
Programmalasten 11.507 10.997 5.302 5.312 1.107 1.107
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.770 8.517 4.996 5.006 801 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.737 2.480 306 306 306 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.897 -4.427 -5.922 -5.932 -1.654 -1.654
Saldo voor reserveringen -2.897 -4.427 -5.922 -5.932 -1.654 -1.654
Saldo -2.897 -4.427 -5.922 -5.932 -1.654 -1.654

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -4.144
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -283
Specifieke uitkering Educatie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Rijksbijdrage aanpak laaggeletterheid Taakmutaties -287
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 4
Begroting na wijzigingen -4.427

Toelichting financiële bijstellingen

Specifieke uitkering Educatie

De uitkering Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), die de gemeente als contactregio in het kader van de educatie ontvangt ( - € 7,2 mln), is nog niet verwerkt in de begroting 2020. Als gevolg hiervan worden ook de lasten met hetzelfde bedrag bijgesteld ( € 7,2 mln).

 

Rijksbijdrage aanpak laaggeletterdheid

Voor de aanpak laaggeletterdheid is vanuit het Rijk een extra bijdrage van € 287 ontvangen.

 

Diverse technische wijzigingen

In taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Het betreft kleine correcties tussen taakvelden (€ 4).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen de Nederlandse taal voldoende spreekt en verstaat. Taal is één van de basisvaardigheden voor meer zelfredzaamheid op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, financiën en integratie. Taal is één van de belangrijkste instrumenten om het welzijn van Rotterdammers merkbaar in hun dagelijks leven te verbeteren. Onder dit taakveld verantwoorden we de gemeentelijke inzet op het verbeteren van de taalbeheersing van volwassen Rotterdammers.

21% van de Rotterdamse bevolking is laaggeletterd. Door het niet goed kunnen lezen en schrijven komen laaggeletterde Rotterdammers in financiële problemen, zijn vaker werkloos, hebben een slechtere gezondheid en participeren minder, waardoor zij ook een grotere kans hebben op sociaal isolement. Op deze gebieden ligt vaak de intrinsieke motivatie van mensen om hun taalbeheersing te verbeteren. Deze motivatie is de sleutel tot duurzame taalverbetering. Daarom wil de gemeente de taalbeheersing van Rotterdammers door middel van een integrale aanpak verbeteren. Door diverse ‘ingangen’ te creëren en taal als instrument tegelijkertijd binnen andere beleidsterreinen ook in te zetten, kunnen we het bereik vergroten en de zelfredzaamheid van Rotterdammers verbeteren.