Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Voortgang 2020

Zie ten aanzien van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Gezamenlijke Brandweer de paragraaf verbonden partijen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves-9011.6523.9974.0014.0014.001

Bijdragen rijk en medeoverheden -419 9.763 1.942 1.943 1.943 1.943
Overige opbrengsten derden 329 1.890 2.055 2.058 2.058 2.058
Lasten exclusief reserves55.58077.50664.46364.46864.46864.468

Apparaatslasten 4.088 1.616 1.744 1.744 1.744 1.744
Inhuur 2.205 94 94 94 94 0
Overige apparaatslasten 71 0 0 0 0 0
Personeel 1.813 1.522 1.650 1.650 1.650 0
Intern resultaat -211 -347 0 0 0 0
Intern resultaat -211 -347 0 0 0 0
Programmalasten 51.703 76.237 62.720 62.725 62.725 62.725
Inkopen en uitbestede werkzaamheden -3.221 13.168 4.951 4.956 4.956 0
Kapitaallasten 27 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 54.897 63.069 57.769 57.769 57.769 0
Saldo voor vpb en reserveringen -55.670 -65.853 -60.466 -60.468 -60.468 -60.468
Saldo voor reserveringen -55.670 -65.853 -60.466 -60.468 -60.468 -60.468
Reserves9000000

Onttrekking reserves 90 0 0 0 0 0
Saldo -55.580 -65.853 -60.466 -60.468 -60.468 -60.468

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteitenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -60.465
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -5.388
Extra budget t.b.v. Veiligheidsregio Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.900
FLO regeling Brandweer Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -3.400
Riec Versterkingsgelden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -88
Begroting na wijzigingen -65.853

Toelichting financiële bijstellingen

Extra budget t.b.v. Veiligheidsregio

De begroting van de Veiligheidsregio kende tekorten, doordat de kosten harder stegen dan de inflatie. Bijvoorbeeld huurkosten en kosten voor aanschaf nieuw materieel vallen hoger uit. De totale kostenstijging bedraagt € 3,5 mln waarvan de gemeente Rotterdam € 1,9 mln bijdraagt.

 

FLO regeling Brandweer

Er zijn landelijke afspraken gemaakt door het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden inzake het FLO-overgangsrecht van brandweerlieden. Deze afspraken houden onder meer in dat om fiscale redenen de komende jaren met ingang van 2020 extra gespaard wordt om de FLO-regeling te bekostigen. De kosten vallen niet hoger uit, maar worden naar voren gehaald. Op de zeer lange termijn is deze afspraak financieel voordelig voor de gemeente, echter pas na 2037 zullen deze voordelen zichtbaar worden. In 2020 en 2021 zal dit circa € 3,4 mln extra kosten. Na 2021 zullen de extra kosten € 500 per jaar zijn.

 

Riec Versterkingsgelden

Bij Riec loopt een meerjarig programma bestaande uit 8 pijlers om de veiligheid in de Regio te versterken. Dit programma wordt volledig gefinancierd vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Openbare orde en veiligheid – Crisisbeheersing en Regionale Veiligheidsactiviteiten is één technische wijziging van € 88. Dit betreft een verschuiving van personeel naar interne levering.

Omschrijving taakveld

De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA).

 

De gemeente Rotterdam neemt verder deel aan de volgende samenwerkingsverbanden voor de veiligheid in de regio:

  • het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR). In het Veiligheidshuis komen de justitie-, zorg en bestuurlijke keten samen. Onder één dak werkt de VHRR samen aan de persoonsgerichte aanpak van overlastgevende personen en verdachten van strafbare feiten
  • de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam
  • het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) ondersteunen de gemeente bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit
  • het Burgernet faciliteert onder andere de app die functioneert bij diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en bij vermiste personen. De app vraagt burgers om uit te kijken en te helpen