Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere taakvelden) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Het doel is een kwalitatief hoogwaardige en zo efficiënt mogelijke organisatie, die samenwerkt met de uitvoering met als doel het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Zo draagt het programma bij aan de collegedoelstellingen.

TAAKVELD 1

Overhead - Concernondersteuning

Dit taakveld gaat om de ondersteuning van de organisatie op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek, business intelligence en concernhuisvesting.

TAAKVELD 2

Overhead - Clusterondersteuning

Onder dit taakveld is het management en de directe ondersteuning van de beleidsmatige programma's opgenomen.

TAAKVELD 3

Overhead - Audits en control

Dit taakveld heeft betrekking op de ondersteuning van het bestuur en management ten aanzien van audits en control.

TAAKVELD 4

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Dit taakveld heeft betrekking op het begeleiden van medewerkers naar ander werk binnen of buiten de gemeente.

TAAKVELD 5

Overige baten en lasten - Verzekeringen

Onder het taakveld verzekeringen zijn de baten en lasten van het afdekken van risico's opgenomen.

TAAKVELD 6

Overhead - Activering overhead

Dit taakveld geeft aan wat de dekking op overhead is ten aanzien van geactiveerde uren.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OverheadRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves9.2806.35013.49213.44113.44113.441

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.099 914 858 858 858 858
Dividenden 675 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.821 5.436 12.634 12.583 12.583 12.583
Overige baten 685 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves439.975450.285450.058456.086448.232448.232

Apparaatslasten 333.259 342.949 336.597 338.086 332.929 332.929
Inhuur 32.178 26.448 27.255 27.716 26.988 26.988
Overige apparaatslasten 10.241 8.576 7.694 7.562 7.892 7.892
Personeel 290.841 307.925 301.648 302.808 298.049 298.049
Intern resultaat -4.588 -11.143 -2.239 -791 -1.880 -1.880
Intern resultaat -4.588 -11.143 -2.239 -791 -1.880 -1.880
Programmalasten 111.304 118.480 115.700 118.790 117.184 117.184
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 87.298 97.630 88.863 94.191 95.807 95.807
Kapitaallasten 18.937 19.093 23.987 22.144 19.091 19.091
Overige programmalasten 2.953 -365 318 -77 -247 -247
Sociale uitkeringen 2 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.114 2.122 2.533 2.533 2.533 2.533
Saldo voor vpb en reserveringen -430.695 -443.935 -436.566 -442.645 -434.792 -434.792
Saldo voor reserveringen -430.695 -443.935 -436.566 -442.645 -434.792 -434.792
Reserves12.6351.7068418-20-20

Onttrekking reserves 5.753 4.374 841 8 -20 -20
Toevoeging reserves 1.423 3.000 0 0 0 0
Vrijval reserves 8.306 332 0 0 0 0
Saldo -418.060 -442.229 -435.725 -442.637 -434.811 -434.811

Bijstellingen per programma naar taakvelden

Programma / TaakveldMutatie
2020
(€)
Mutatie
2020
(%)
Overhead-4.40419%
Overhead - Activering Overhead 3.720 19%
Overhead - Audit & Control -395 2%
Overhead - Clusterondersteuning -1.590 2%
Overhead - Concernondersteuning -8.073 2%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 1.931 39%
Overige baten en lasten - Verzekering 4 0%
Overhead - Activering Overhead 3.720 19%
Overhead - Audit & Control -395 2%
Overhead - Clusterondersteuning -1.590 2%
Overhead - Concernondersteuning -8.073 2%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 1.931 39%
Overige baten en lasten - Verzekering 4 0%

Omschrijving programma

In de paragraaf bedrijfsvoering beschrijven wij de inhoudelijke doelstellingen, programma’s en projecten.

Met ingang van de Begroting 2020 is er naast de bestaande taakvelden Concernondersteuning, Clusterondersteuning, Audit &Control, Van Werk Naar Werk en Verzekeringen een nieuw taakveld Activering Overhead opgenomen.

Bij investeringsprojecten wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead. Dit heeft een positief effect op de verplichte BBV indicator Overhead / Totale lasten.