Overhead - Activering overhead

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Investeringsprojecten worden geactiveerd inclusief de overhead kosten. Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door het activeren van de overheadkosten ontstaat dekking in de exploitatie. Deze dekking wordt onder dit taakveld gepresenteerd.

Voortgang 2020

Bij Activering Overhead zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Activering OverheadRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Lasten exclusief reserves-19.081-23.001-19.224-19.207-19.504-19.504

Intern resultaat -19.081 -23.001 -19.224 -19.207 -19.504 -19.504
Intern resultaat -19.081 -23.001 -19.224 -19.207 -19.504 0
Saldo voor vpb en reserveringen 19.081 23.001 19.224 19.207 19.504 19.504
Saldo voor reserveringen 19.081 23.001 19.224 19.207 19.504 19.504
Saldo 19.081 23.001 19.224 19.207 19.504 19.504

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - Activering OverheadBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 19.281
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 3.720
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 3.720
Begroting na wijzigingen 23.001

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In taakveld Activering Overhead zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijzigingen is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen betreffen allemaal doorbelasting van overhead van projecten (€ 3,7 mln) en zijn BBV technisch van aard: dit taakveld is met ingang van de Begroting 2020 / 2e Herziening 2019 ingevoerd. Bij investeringsprojecten en grondexploitaties wordt de overheadcomponent geactiveerd (opgenomen op de balans). Dat is in lijn met de voorschriften voor integrale kostentoerekening. Door kosten voor overhead te activeren ontstaat dekking in de exploitatie en dalen de totale kosten van het programma Overhead.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit begroting en verantwoording (BBV)