Overhead - Audits en control

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.

Voortgang

Informatievoorziening

In 2019 is gestart met het project Doorontwikkeling stuurinformatie en verbeteren P&C-producten. Het doel is te komen tot één instrumentarium en één set van concernbrede beleidsmatige KPI’s, die op één plek worden vastgelegd en voor verschillende rapportages, dashboards en P&C producten kunnen worden gebruikt. Naar verwachting gaan de uniforme voortgangsrapportage en het dashboard met bedrijfsvoering KPI’s in juli live. De volgende fase is het toevoegen van beleidsmatige KPI’s. Het verbeteren van de P&C-producten gaat stap voor stap. De eerste stap was de oplegger bij de Jaarstukken 2019. De volgende stap is om de opzet van de oplegger te integreren in de website bij de 2e Herziening 2020/Begroting 2021. Bij de 2e Herziening 2020 en Begroting 2021 zal ook een stap worden gemaakt om apart stil te staan bij de voortgang 2020.

 

Auditprogramma

Jaarlijks wordt een auditprogramma opgesteld. Een aantal onderwerpen zullen vanuit het auditprogramma 2019 gedeeltelijk doorlopen in 2020:

  • energietransitie
  • integraliteit
  • duurzame inzetbaarheid
  • grote/risicovolle projecten: Renovatie Museum Boijmans van Beuningen

 

In 2020 staan de volgende onderzoeken op de planning:

  • informatiebeveiliging
  • doelmatigheid van processen
  • ambtelijke integriteit

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overhead - Audit & ControlRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves325204204204204204

Bijdragen rijk en medeoverheden 302 204 204 204 204 204
Overige opbrengsten derden 23 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves16.76818.70718.29218.29218.29218.292

Apparaatslasten 16.299 17.677 17.762 17.762 17.762 17.762
Inhuur 638 433 277 277 277 0
Overige apparaatslasten 336 333 299 299 299 0
Personeel 15.325 16.912 17.186 17.186 17.186 0
Intern resultaat 111 0 0 0 0 0
Intern resultaat 111 0 0 0 0 0
Programmalasten 358 1.030 530 530 530 530
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 358 1.030 530 530 530 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -16.443 -18.503 -18.088 -18.088 -18.088 -18.088
Saldo voor reserveringen -16.443 -18.503 -18.088 -18.088 -18.088 -18.088
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -16.443 -18.503 -18.088 -18.088 -18.088 -18.088

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - Audit & ControlBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -18.108
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -395
Verbeteren informatiesystemen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -500
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 105
Begroting na wijzigingen -18.503

Toelichting financiële bijstellingen

Verbeteren informatiesystemen
Op verzoek van het college en de concerndirectie vindt een verdere doorontwikkeling plaats van de informatievoorziening. Onderdeel hiervan zijn de collegemonitor en de doorontwikkeling van het concerndashboard ten behoeve van de sturing door de organisatie. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van € 500.

 

Technische wijzigingen
Op het taakveld Overhead - Audits en Control is er technische wijziging geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijziging is de verwerking van de indexatie. De indexatie van de loonkosten voor het jaar 2020 is door het aanpassen van werkgeverslasten, eigenrisico Ziektewet (ZW) én Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) geactualiseerd (€ 105).  Nadere informatie is opgenomen bij Financiën onder Grondslagen.

Omschrijving taakveld

In opdracht van het college of de concerndirectie voert Concern Auditing audits uit op het gebied van doelmatigheid en doeltreffendheid van processen, systemen, projecten, programma’s en organisatieonderdelen. Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De afdeling adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat de organisatie doelen kan realiseren met beschikbare middelen.