Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Voortgang 2020

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves330335335335335

Bijdragen rijk en medeoverheden 19 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14 0 335 335 335 335
Lasten exclusief reserves6.3814.2055.2844.4424.9424.942

Apparaatslasten 5.764 3.215 4.856 4.014 4.514 4.514
Inhuur 134 74 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 62 11 11 11 11 0
Personeel 5.569 3.130 4.845 4.003 4.503 0
Intern resultaat 398 274 0 0 0 0
Intern resultaat 398 274 0 0 0 0
Programmalasten 218 716 428 428 428 428
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 220 716 428 428 428 0
Overige programmalasten -2 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.348 -4.205 -4.949 -4.107 -4.607 -4.607
Saldo voor reserveringen -6.348 -4.205 -4.949 -4.107 -4.607 -4.607
Reserves8.9841.204841888

Onttrekking reserves 2.213 1.204 841 8 8 8
Toevoeging reserves 1.423 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 8.194 0 0 0 0 0
Saldo 2.636 -3.001 -4.108 -4.099 -4.599 -4.599

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -4.931
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 1.931
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -150
Vrijval budget van Werk naar Werk Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2.000
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 81
Begroting na wijzigingen -3.001

Toelichting financiële bijstellingen

Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA
Rotterdam was verzekerd bij het UWV voor de Ziektewet (ZW), Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). In 2019 is besloten om dit per 1 januari 2020 in eigen beheer te gaan doen tegen aanzienlijk lagere kosten. De brutobesparing die hiermee wordt verwacht is ongeveer € 4 mln in 2020 en 2021 en € 2 mln vanaf 2022. Uit deze besparing worden ook de uitkeringslasten gedekt. Deze zijn verwerkt onder de personele lasten en ingeschat op basis van historie.

 

Vrijval budget van Werk naar Werk
In het budget van Werk naar Werk kan eenmalig 2 mln vrijvallen in 2020.  De programma’s om mensen naar werk te begeleiden zijn bijna afgerond en hebben dit jaar minder middelen nodig dan was begroot.

 

Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de overheveling van loonkostenbudget naar taakveld Concernondersteuning ten behoeve van de WW begeleiding (€ 81), overige overhevelingen van loonkostenbudgetten en bijbehorende onttrekkingen aan de reserve Doorontwikkeling organisatie naar diverse taakvelden (€ 0). Dit in verband met o.a. de transitie van Project & Subsidieadministratie (ProSa), het HUB ontwikkelplan, transferkosten, zogenaamde dakpanconstructies en uitstroom van medewerkers vanuit taakveld Van Werk Naar Werk. Daarnaast heeft een herschikking van budgetten plaatsgevonden op basis van de huidige inzichten (€ 0).
Het effect op de arbeidskosten is per saldo een afname van € 3,1 mln, vooral als gevolg van lagere WW lasten (- 1 mln), en uitstroom van medewerkers naar functies binnen en buiten het concern.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.