Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

Voortgang 2020

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de wetgeving die de gemeente voorschrijft op welke wijze zij zich financieel moet verantwoorden. De BBV is continu in ontwikkeling. Vanuit het taakveld wordt de BBV nauwlettend gevolgd en zullen wijzigingen die het grondbeleid en de grondexploitaties raken accuraat worden opgevolgd.
 

In 2020 wordt verder gewerkt aan de nieuwe nota Grondbeleid en zal deze nota worden afgerond. In de nota Grondbeleid wordt onder andere uitgewerkt op welke wijze de gemeente kan en wil sturen. Het beleid geeft inzicht in de mogelijkheden waarop gronden kunnen worden ingezet voor maatschappelijke doeleinden en daarbij de bevoegdheden optimaal ingeregeld kunnen worden.

 

Om bij te dragen aan de gemeentelijke ambities, zoals de bouwopgave van 18.000 woningen, zullen ook in 2020 voorstellen worden gedaan voor het in uitvoering nemen van nieuwe grondexploitaties en het herzien van lopende grondexploitaties. Zo zijn de voorbereidingen voor diverse voorstellen al in volle gang.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Realisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves68.94561.75161.96849.68241.40141.401

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.918 5.616 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 71.334 71.905 55.368 51.889 39.945 39.945
Overige baten -5.307 -15.769 6.600 -2.207 1.457 1.457
Lasten exclusief reserves42.82262.35361.24549.08040.56040.560

Apparaatslasten 6.676 7.008 7.002 6.971 6.971 6.971
Inhuur 1.884 2.032 1.257 1.227 1.227 0
Overige apparaatslasten 171 103 114 114 114 0
Personeel 4.621 4.873 5.630 5.630 5.630 0
Intern resultaat 5.118 11.368 15.010 14.952 14.952 14.952
Intern resultaat 5.118 11.368 15.010 14.952 14.952 0
Programmalasten 31.028 43.977 39.233 27.157 18.637 18.637
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 32.376 45.337 42.003 29.894 21.377 0
Kapitaallasten -2.546 -1.361 -2.769 -2.737 -2.740 0
Overige programmalasten 1.198 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 26.122 -602 723 601 842 842
Saldo voor reserveringen 26.122 -602 723 601 842 842
Reserves10.1861.774330540300300

Onttrekking reserves 5.186 1.774 330 540 300 300
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 5.000 0 0 0 0 0
Saldo 36.308 1.172 1.053 1.142 1.142 1.142

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Begroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 1.367
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -195
Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Coalitieakkoord Middensegment huurwoningen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -50
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -145
Begroting na wijzigingen 1.172

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties

Het investeringsvolume in de grondexploitaties is geactualiseerd en in lijn gebracht met de huidige projectbegrotingen. De investeringen bestaan uit apparaatskosten, kosten voor verwervingen, kosten voor bouw- en woonrijp maken en overige kosten. De desinvesteringen bestaan uit gronduitgiften (intern en extern), subsidies, investeringsbijdragen en overige opbrengsten. De verwachting is dat de lasten van de investeringen (bouw- en woonrijpmaken en verwervingen) per saldo lager zullen uitkomen (€ 20 mln) en de desinvesteringen (subsidies) (€ 5,6 mln) hoger. Daarnaast is de begroting voor projecten derden bijgesteld voor wat betreft de lasten en baten (per saldo € 592).  Alle baten en lasten worden conform de BBV overgeboekt naar de balans, waardoor het effect van de actualisatie saldo neutraal is.

 

Actualisatie kapitaallasten

De aan de grondexploitaties toegerekende rente is bijgesteld van 1,4% naar 0,8%. Dit betekent een effect van € 1,5 mln. De rente maakt onderdeel uit van de boekwaarde van de grondexploitaties en wordt net als de reguliere mutaties in de grondexploitaties conform de BBV overgeboekt naar de balans. Het effect van de actualisatie van de aan de grondexploitaties toegerekende rente is saldo neutraal.

 

Coalitieakkoord Middensegment huurwoningen

In het coalitieakkoord 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld met betrekking tot het middensegment huur. Er is besloten om het restantbudget  van 2019 van € 50 toe te voegen aan het budget van 2020.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De begrote uitgaven van diverse projecten (Maasranden, Wilhelm Tell, Jaffa en Hoogvliet Loempia) en de hiermee samenhangende onttrekkingen aan de reserve zijn geactualiseerd € 78.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de actualisatie van het werkpakket (- € 159), de doorbelasting overhead projecten (€ 43) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 29).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden, sloop van panden en eventuele sanering. Na bouwrijp maken wordt de grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie van de gebiedsontwikkeling wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.