Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen grote ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen. Wel is van belang te vermelden dat de datum voor inwerkingtreding Omgevingswet met een jaar is verschoven naar 1 januari 2022. Proces van vergunningaanvragen, omgevingsplan, De Veranderstad (omgevingsvisie) en de aanpak van o.a. pilots, moeten dan zijn afgerond. Dit is belangrijk voor de 18.000 woningen, maar ook voor de verdere integrale aanpak van de fysieke leefomgeving die Rotterdam in de toekomst kan versterken.  De eerder aan de raad gemelde voortgangsrisico's zijn door het uitstel grotendeels komen te vervallen.

Tot voor kort was de regel dat bestemmingsplannen nog voor het einde van dit jaar ter inzage kunnen worden gelegd. Als dat niet lukt dan moet er een omgevingsplan gemaakt worden. Dit is een risico omdat veel van het instrumentarium en de software op dit moment nog niet bekend is. Nu er meer tijd is om een bestemmingsplan ter inzage te leggen, worden in ieder geval 5 extra ontwikkelgebieden voor woningbouw voorzien van een kader. Op basis hiervan kunnen omgevingsvergunningen worden afgegeven.

Tijdens de Europese Top van 20 juni 2019 heeft de Europese Raad zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. Er zijn sterke aanknopingspunten voor de gemeente met de Europese agenda. De nieuwe Europese Commissie die op 1 november 2019 is aangetreden, komt met een definitief werkprogramma voor de vijfjarige termijn en voor het eerste jaar. Deze agenda’s worden getoetst aan de doelstellingen in het taakveld Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling. Op basis hiervan wordt voor het taakveld een EU werkprogramma opgesteld. Hierin wordt opgenomen welke opgave Europese middelen beschikbaar zijn en welke invloed huidige en toekomstige Europese regelgeving heeft op het bereiken van de doelstellingen.

 

Wat willen we bereiken

Een goede implementatie van de Omgevingswet

Het Omgevingsplan Rotterdam

Wat gaan we daar voor doen

Implementatie van de Omgevingswet

Omgevingsplan

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Ruimtelijke Ordening - OntwikkelingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.7814.500768768768768

Bijdragen rijk en medeoverheden 2.663 4.500 768 768 768 768
Overige opbrengsten derden 118 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves9.39511.7067.6917.4939.8769.876

Apparaatslasten 16.046 17.395 16.985 16.996 19.589 19.589
Inhuur 2.797 1.341 1.492 1.503 4.218 0
Overige apparaatslasten 411 338 311 311 311 0
Personeel 12.839 15.715 15.182 15.182 15.060 0
Intern resultaat -11.207 -13.302 -12.715 -12.874 -12.583 -12.583
Intern resultaat -11.207 -13.302 -12.715 -12.874 -12.583 0
Programmalasten 4.556 7.613 3.421 3.371 2.871 2.871
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.556 7.613 3.421 3.371 2.871 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -6.614 -7.206 -6.923 -6.725 -9.108 -9.108
Saldo voor reserveringen -6.614 -7.206 -6.923 -6.725 -9.108 -9.108
Reserves102200000

Onttrekking reserves 102 20 0 0 0 0
Saldo -6.512 -7.186 -6.923 -6.725 -9.108 -9.108

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Ruimtelijke Ordening - OntwikkelingBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -7.113
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -73
Intensivering Milieutaken Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 52
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie Reserves 20
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -145
Begroting na wijzigingen -7.186

Toelichting financiële bijstellingen

Intensivering Milieutaken

In de 1e herziening is € 330 aan middelen beschikbaar gesteld ter financiering van kosten die in 2020 worden verwacht voor intensivering milieutaken.  Binnen het programma Stedelijke Inrichting en organisatie is de begroting hierop bijgesteld (taakvelden Ruimtelijke ordening en Ontwikkeling, Wonen en bouwen, Milieubeheer-Duurzaam, bodem, geluid en handhaving).

 

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

Binnen de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie heeft een technische correctie binnen het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling plaatsgevonden. Het effect op het saldo binnen het programma is nul.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest (- € 145).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Beleidsregeling Parkeernormen auto en fiets gemeente Rotterdam 2018
  • Gebiedsaanpak energietransitie
  • Groenplan Binnenstad
  • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
  • Verkeer- en vervoersplan Rotterdam 2003-2020

 

Omschrijving taakveld

Doel is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Rotterdam, zodat het voor alle Rotterdammers, bezoekers, ondernemingen en ondernemers fijn wonen, leven, verplaatsen, ontmoeten, werken en recreëren is vandaag, morgen en overmorgen. Goede en effectieve kaders voor de fysieke leefomgeving dragen bij aan een goede ontwikkeling van Rotterdam met het oog op de groei van de stad, rekening houdend met gewenste transities in de stad.

De stad zal de komende jaren verder groeien en te maken krijgen met grote transities. Richting het einde van de collegeperiode zal het aantal inwoners snel gaan toenemen, we zullen vele woningen en daarbij behorende infrastructuren moeten bouwen. Tegelijk zullen we ons hele energiesysteem op de schop moeten nemen, materiaalstromen in de stad circulair gaan maken, de stad verder uitrusten voor de veranderingen in de digitale wereld, de stad toerusten voor wateroverlast en hittestress en de mobiliteitsstromen naar OV en fiets moeten kanaliseren. Deze groei en verandering van de stad betekent een grote ruimtelijke opgave, waarbij de bouw van nieuwe woningen gepaard zal moeten gaan met de bouw van (maatschappelijke) voorzieningen, kwalitatief hoogwaardig groen, genoeg plek voor energieopwekking,- opslag en -transport, een goede bereikbaarheid en voldoende werkgelegenheid. We anticiperen daarbij op ontwikkelingen op het gebied van klimaat, bevolkingssamenstelling en economische vernieuwing. Dit vraagt een ruimtelijke visie en ruimtelijke kaders, waarmee de gemeente richting geeft aan de ontwikkeling van een duurzame stad waarin het prettig wonen, werken en verblijven is. Deze visie krijgt de vorm van een omgevingsvisie, conform de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Daarbij worden alle aspecten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden in samenhang bezien.

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor de fysieke leefomgeving. Vanaf 1 januari 2022 is er één integrale wet voor zaken als bodem, geluid, lucht, milieu, water, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, natuur en gezondheid. Tot 2029 hebben we de tijd om helemaal in de geest van de wet te gaan werken. Die tijd is ook nodig, het is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De invoering van de wet gaat met veel veranderingen gepaard, maar de belangrijkste liggen op de volgende terreinen:

Andere manier van werken
De Omgevingswet vraagt vooral een andere manier van denken, werken en handelen. Van de stad maar ook van onze gemeentelijke organisatie. Integraal samenwerken binnen deze organisatie, collega-overheden, partners in de stad en bewoners. En daarnaast denken, redeneren en handelen vanuit het principe ‘ja-mits’ en procesgeoriënteerd. Een cultuurverandering waar de gemeente al langer mee bezig zijn en die we versterkt door moeten zetten.

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Voor de nieuwe wet wordt landelijk een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO heeft voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket. Het brengt alle relevante informatie over de fysieke leefomgeving bij elkaar die voor iedereen inzichtelijk is. Daarnaast kunnen bewoners, bedrijven en overheden via dit loket meldingen doorgeven of een vergunning aanvragen.

Kerninstrumenten
De Omgevingswet kent een aantal nieuwe instrumenten waar we als gemeente mee gaan werken. De belangrijkste zijn de volgende:

  • Omgevingsvisie (een samenhangende (integrale) strategische richting  voor de fysieke leefomgeving.
  • (Omgevings)programma’s (plannen waarmee we de veranderingen uit de omgevingsvisie concreet maken in de vorm van maatregelen).
  • Omgevingsplan (dit plan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Het is de opvolger van onder andere de huidige bestemmingsplannen en verordeningen, maar krijgt een veel bredere inhoud).