Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.

Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.

Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.

Voortgang 2020

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Wel is het gebruik van het OV door de coronacrisis sterk gedaald, al laten de laatste weken weer stijgende lijn in het gebruik zien. Voor nu is onzeker hoe de ontwikkelingen de rest van het jaar zullen zijn.  

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Groei OV-gebruik Streefwaarde   In ontwikkeling
Realisatie +2,7% +0,8%        

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoerRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves44.57641.1937.083898989

Bijdragen rijk en medeoverheden 45.094 40.954 6.971 0 0 0
Overige opbrengsten derden 219 239 112 89 89 89
Overige baten -738 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves52.19462.82246.92520.77911.56811.568

Intern resultaat 3.782 2.681 2.599 2.589 2.589 2.589
Intern resultaat 3.782 2.681 2.599 2.589 2.589 0
Programmalasten 48.413 60.141 44.325 18.190 8.980 8.980
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 46.383 59.166 43.597 17.522 8.324 0
Kapitaallasten 415 452 547 537 525 0
Overige programmalasten 1.170 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 445 522 181 131 131 0
Saldo voor vpb en reserveringen -7.619 -21.628 -39.841 -20.689 -11.479 -11.479
Saldo voor reserveringen -7.619 -21.628 -39.841 -20.689 -11.479 -11.479
Reserves67012.98532.62113.3024.0904.090

Onttrekking reserves 670 12.985 32.621 13.640 4.500 4.500
Toevoeging reserves 0 0 0 338 410 0
Saldo -6.949 -8.644 -7.221 -7.388 -7.389 -7.389

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Openbaar vervoerBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -7.157
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -1.486
Intensivering openbaar vervoer Intensiveringen -500
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -986
Begroting na wijzigingen -8.644

Toelichting financiële bijstellingen

Intensivering openbaar vervoer

Gezien het algehele vuurwerkverbod waartoe de gemeenteraad in januari heeft besloten, zullen er mogelijk op verschillende locaties vuurwerkshows plaatsvinden. Om die reden is extra budget voor het laten rijden van de metro's nodig. Tevens wordt een reserve aangehouden voor een mogelijke tijdelijke gemeentelijke bijdrage aan de nachtexploitatie van de metro.

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

Als gevolg van de actualisatie van het bestedingsritme Buitenruimte Hoek van Holland strand is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 211 verhoogd.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Openbaar Vervoer zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging betreft een administratieve overheveling vanuit het taakveld Verkeer en Vervoer - Ontwikkeling (- € 1.035) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 49).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.