Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is.

Voortgang 2020

Garageparkeren

In het derde kwartaal 2019 is de aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages afgerond. De gunning en contractvorming hebben plaatsgevonden en de voorbereidende werkzaamheden (verhoging elektrisch vermogen daar waar nodig) zijn uitgevoerd. Het uitgangspunt voor 2020 is plaatsing van 250 extra oplaadpunten.

Als uitwerking van de bestuursopdracht Vastgoed wordt in 2020 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het gemeentelijk parkeervastgoed opgesteld, waarin:

 • de kernportefeuille wordt vastgelegd
 • op objectniveau het gewenste niveau beheer en onderhoud wordt bepaald
 • objecten die niet tot de kernportefeuille behoren in de verkoop worden gezet

 

Fietsparkeren

De in 2019 vastgestelde Fietskoers 2025 (“de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie”) is het kader voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren, waarin de volgende maatregelen worden uitgewerkt en gefaseerd in uitvoering worden genomen:

 • fietsparkeren in het Rotterdamse centrum
 • fietsparkeren bij OV- en P+R-locaties
 • fietsparkeren in de woonbuurten

In 2019 is het proces rondom plaatsing van fietstrommels vereenvoudigd, waardoor fietstrommels sneller geplaatst kunnen worden. Ook voor 2020 is plaatsing van 80 extra fietstrommels het uitgangspunt.

 

P+R-parkeren

Realisatie van extra P+R-capaciteit wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om aanvullende ambities te kunnen formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Extra capaciteit die niet per definitie de fysieke uitbreiding van P+R-capaciteit betekent, maar ook gericht is op het beter benutten van bestaande P+R-capaciteit door invoering van een doelgroepensysteem. Hierbij kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren.

Per 30 maart 2020 is P+R Hoek van Holland Haven opgeleverd. Deze P+R-voorziening heeft een capaciteit van 130 plaatsen, is gekoppeld aan de Hoekse Lijn en voorzien van een doelgroepensysteem teneinde oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Per 2 juni 2020 zal ook op de bestaande P+R Meijersplein een doelgroepensysteem van kracht zijn. Op deze P+R-voorziening is steeds vaker sprake van oneigenlijk gebruik, met name door reizigers van de luchthaven die door gebruik van deze P+R de parkeerkosten op de luchthaven zelf ontlopen.

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de realisatie van een nieuwe P+R Noorderhelling. Deze P+R-voorziening zal een capaciteit krijgen van 500 plaatsen en worden gerealiseerd in combinatie met de te verplaatsen bouwmarkt in het kader van de ontwikkelingen Feyenoord City. Ook deze P+R zal worden voorzien van een doelgroepensysteem. Verwachte oplevering is medio 2021.

Tenslotte heeft, mede als nadere uitwerking van de motie “Laagje erbij”, een ruimtelijke en financiële verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden van uitbreiding van een drietal bestaande P+R-voorzieningen (P+R Kralingse Zoom, Meijersplein en Slinge). Met betrekking tot Kralingse Zoom en Meijersplein zijn de mogelijkheden kansrijk en wordt het verdere ontwerp- en realisatietraject ingezet.

Deze maatregelen op het gebied van garage-, fiets- en P+R-parkeren moeten worden bezien in samenhang met maatregelen binnen het taakveld Parkeerbelasting (straatparkeren). Doelstelling is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R en stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets.

Door de coronamaatregelen lopen de opbrengsten kort parkeren in gemeentelijke parkeergarages zodanig sterk terug dat een bijstelling naar beneden wordt voorgesteld (zie financiële toelichting).

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30% 32% NB      
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80 100 NB      
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 925 1005 1085 1165 1245
Realisatie 845 925 NB      

Toelichting indicatoren

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages is gerelateerd aan de onbeperkte openingstijden (7/24).

De uitbreiding van het aantal laadpunten vindt plaats in afstemming met de Brandpreventiecommissie en met inachtneming van de regelgeving m.b.t. brandveiligheid.

In het kader van de uitwerking van de motie "Mijn fiets staat veilig" wordt ingezet op een jaarlijkse uitbreiding met 80 fietstrommels.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves14.80310.56914.23714.23714.23714.237

Bijdragen rijk en medeoverheden 29 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.770 10.569 14.237 14.237 14.237 14.237
Overige baten 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves27.96736.10036.71736.70136.70636.706

Apparaatslasten 4.393 4.549 4.428 4.405 4.406 4.406
Inhuur 76 65 77 77 77 0
Overige apparaatslasten 166 162 4 -9 -8 0
Personeel 4.151 4.321 4.347 4.337 4.337 0
Intern resultaat 15.945 17.094 16.155 16.188 15.912 15.912
Intern resultaat 15.945 17.094 16.155 16.188 15.912 0
Programmalasten 7.630 14.458 16.133 16.107 16.388 16.388
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.167 13.477 14.324 13.907 14.027 0
Kapitaallasten 120 98 927 1.318 1.479 0
Overige programmalasten 343 882 882 882 882 0
Saldo voor vpb en reserveringen -13.164 -25.531 -22.480 -22.464 -22.469 -22.469
Saldo voor reserveringen -13.164 -25.531 -22.480 -22.464 -22.469 -22.469
Reserves3000000

Onttrekking reserves 30 0 0 0 0 0
Saldo -13.134 -25.531 -22.480 -22.464 -22.469 -22.469

Financiële bijstellingen

Bijstellingen ParkerenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -22.607
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -2.924
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Lagere parkeeropbrengsten door Corona Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -3.664
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 740
Begroting na wijzigingen -25.531

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling, omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Lagere parkeeropbrengsten door Corona
Door de coronamaatregelen wordt er minder door bezoekers geparkeerd in de gemeentelijke parkeergarages. De aanpassing van de begroting is gebaseerd op de door de regering genomen maatregelen tot 1 juni. Bij de tweede herziening zal op basis van de dan bekende ontwikkelingen, worden beoordeeld of een verdere bijstelling nodig is.

 

Technische wijzigingen
De technische wijzigingen bestaan uit een budgetoverheveling naar taakveld Parkeerbelasting (€ 874) en diverse kleinere wijzigingen (- € 134).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Fietskoers 2025

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeermeters
 • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
 • parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer