Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur.

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen.

Voortgang 2020

De Rotterdamse Mobiliteitsaanpak (RMA) is op 20 februari door de gemeenteraad vastgesteld. We zijn voortvarend van start gegaan met het eerste RMA-experiment, waarin de verkeerscirculatie in het Oude Westen wordt aangepast. Het doel van het vier maanden durende experiment is het verbeterenvan de verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en kwaliteit voor voetgangers en fietsers o.a. door verkeerskundige aanpassingen te doen op het Kruisplein en Eendrachtsplein.

De coronacrisis vergt een extra maatregelenpakket om mobiliteit in de stad te laten voldoen aan de RIVM-normen. Zo bekijken we maatregelen die we op korte termijn kunnen treffen om fietsers en voetgangers meer ruimte te geven. We zijn al van start gegaan met het aanpassen van verkeerslichten zodat langzaam verkeer meer groen krijgt en het niet meer nodig is om op de knop te drukken.

In het MIRT-traject gericht op verbetering van de regionale OV-structuur en een nieuwe oeververbinding, wordt toegewerkt naar een voorkeursbeslissing. Hiertoe is in januari gestart met een MER-traject en wordt later dit jaar de Nota Kansrijke Oplossingsrichtingen gepubliceerd.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Relatieve aandeel schone verplaatsingen van en naar de binnenstad* Streefwaarde 61,7% 62,4% 63% 63,7% 64,3%  
Realisatie 61,3% 61,7% 63,4%      
* Weergegeven is het aandeel verplaatsingen per fiets, openbaar vervoer, lopend en met schone motorvoertuigen, afgezet tegen het total aantal verplaatsingen inclusief vuile motorvoertuigen en brommers en scooters. Over 2017 bedroeg dit aandeel 61,3%. Het aandeel schone verplaatsingen neemt al jaren langzaam maar gestaag toe. De streefwaarden tot en met 2022 bevatten een ambitie van 50% ten opzichte van de verschoningstrend in de afgelopen collegeperiode.
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Extra capaciteit fietsparkeren in de binnenstad Streefwaarde   1.000 2.000 3.000 4.000  
Realisatie   1.298 nnb      
Aantal gerealiseerde fietsvriendelijke verkeersregelinstallaties Streefwaarde   25 50 75 100  
Realisatie   35 nnb      
Realisatie 3 ecologische verbindingen Streefwaarde     1 1 1  
Realisatie     nnb      

Toelichting indicatoren

Het aandeel schone verplaatsingen is in 2019 gestegen van 61,7% naar 63,4%. Dat is royaal boven de streefwaarde voor 2019 van 62,4%. De streefwaarde is 50% hoger gesteld dan de historische trend. De cijfers voor 2020 zijn nog niet bekend.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - OntwikkelingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.9232.6352.9092.9092.9092.909

Bijdragen rijk en medeoverheden 729 652 113 113 113 113
Overige opbrengsten derden 2.319 1.983 2.796 2.796 2.796 2.796
Overige baten -124 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves27.43534.39525.19924.79520.09420.094

Apparaatslasten 8.562 10.078 9.246 9.197 9.497 9.497
Inhuur 496 449 1.231 1.947 2.247 0
Overige apparaatslasten 226 186 167 162 162 0
Personeel 7.839 9.443 7.849 7.088 7.088 0
Intern resultaat -642 -1.567 -1.747 -1.768 -1.768 -1.768
Intern resultaat -642 -1.567 -1.747 -1.768 -1.768 0
Programmalasten 19.515 25.884 17.700 17.366 12.365 12.365
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 10.756 17.566 9.089 9.208 4.744 0
Kapitaallasten 8.697 8.318 8.611 8.158 7.622 0
Overige programmalasten 56 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 5 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -24.512 -31.760 -22.290 -21.886 -17.185 -17.185
Saldo voor reserveringen -24.512 -31.760 -22.290 -21.886 -17.185 -17.185
Reserves10.52916.9053.6213.1052.9642.964

Onttrekking reserves 11.326 17.304 3.621 3.105 2.964 2.964
Toevoeging reserves 797 399 0 0 0 0
Saldo -13.983 -14.855 -18.669 -18.780 -14.221 -14.221

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Verkeer en vervoer - OntwikkelingBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -15.565
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 710
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Beheer verkeersmanagement Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -540
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit Reserves 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling Reserves 0
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Reserves 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.250
Begroting na wijzigingen -14.855

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Beheer Verkeersmanagement

Als gevolg van complexere en dus duurdere leverancierscontracten, toevoeging van slimmere technologie en door een toename in het aantal verkeerslichten, wordt het budget voor Beheer Verkeersmanagement verhoogd met € 540.

 

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

Voor werkzaamheden met betrekking tot de uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen aan de Provenierssingel en de Conradstraat is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit met € 1,5 mln verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling voor 2020 met € 116 verhoogd.

 

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam

De onderstaande wijzigingen hebben betrekking op de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam:

  • Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam – Oeververbinding

In het najaar van 2018 is samen met het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de gemeente Rotterdam het besluit genomen om een MIRT-verkenning te starten naar een nieuwe oeververbinding. De kosten van de MIRT-Verkenning Oeververbinding waren voor alle opdrachtgevers gezamenlijk ingeschat op € 3 mln. voor de komende twee jaar. De Rotterdamse bijdrage hieraan werd ingeschat op circa € 250 per jaar (in 2019 en 2020). Inmiddels is gebleken dat de kosten van de MIRT-verkenning Oeververbinding voor alle opdrachtgevers zijn gestegen. In 2020 is daarom het budget verhoogd naar € 800.

  • Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - A16 Rotterdam

Uit een nieuwe kostenraming voor het project A16 Rotterdam is gebleken dat er meer budget nodig is voor de voorbereiding van dit project. Naar aanleiding hiervan wordt het lastenbudget en de financiering vanuit de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam met € 141 verhoogd.

  • Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam – Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. Naar aanleiding hiervan wordt de financiële dekking bijgesteld met € 43.

 

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bijdrage van het Rijk van € 75 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam - Oeververbinding zodat deze middelen beschikbaar blijven voor het project MIRT-Oeververbinding.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Verkeer en Vervoer - Ontwikkeling zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn een administratieve overheveling van budget naar het taakveld Openbaar Vervoer (€ 1.035) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 215).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld betreft het opstellen en uitvoeren van verkeersbeleid, het nemen van verkeersbesluiten  (waaronder vergunningverlening) ten behoeve van de inrichting van de openbare verkeersinfrastructuur, het verrichten van investeringen in de verkeersinfrastructuur, het nemen van verkeersmaatregelen ten behoeve van verkeersregulering en het beïnvloeden van verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid en verduurzaming van mobiliteit.