Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Voortgang 2020

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning

In mei wordt de vierde raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2019 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. In de raadsmonitor over het jaar 2019 is een toegenomen instroom van ruim 4% in het aantal cliënten waar te nemen ten opzichte van het jaar 2018. In oktober wordt raadsmonitor over de eerste helft van 2020 besproken in commissie ZOCS. Deze wordt vervolgens gelijktijdig met de begroting aangeboden aan de raad.  

 

Naar behoefte passend doelgroepenvervoer

In 2019 heeft de gemeente samen met de uitvoerder de basis voor een goed werkend doelgroepenvervoer op orde gebracht, zodat er ruimte ontstaat om te sturen op het verder verbeteren van de dienstverlening.

In verband met het coronavirus en de maatregelen die de overheid genomen heeft om verspreiding van het virus te beperken is het gebruik van doelgroepenvervoer sinds maart 2020 fors gedaald. De uitvoerder zet
sindsdien zijn busjes in voor ondersteuning bij bijvoorbeeld het vervoer van coronapatiënten naar zorglocaties en van daklozen naar de opvang.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves7.0226.3106.0816.0816.0816.081

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.513 5.903 5.757 5.757 5.757 5.757
Overige opbrengsten derden -491 407 324 324 324 324
Lasten exclusief reserves181.473192.941175.222171.129171.199171.199

Apparaatslasten 3.752 2.839 3.824 3.798 3.825 3.825
Inhuur 145 27 510 510 510 0
Overige apparaatslasten 48 -89 -78 -86 -77 0
Personeel 3.558 2.901 3.393 3.374 3.393 0
Intern resultaat 384 -54 14 14 14 14
Intern resultaat 384 -54 14 14 14 0
Programmalasten 177.336 190.156 171.384 167.318 167.360 167.360
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.602 -99 -99 -188 -146 0
Kapitaallasten 403 394 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 170.831 189.362 170.983 167.006 167.006 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 500 500 500 500 500 0
Saldo voor vpb en reserveringen -174.450 -186.632 -169.141 -165.048 -165.118 -165.118
Saldo voor reserveringen -174.450 -186.632 -169.141 -165.048 -165.118 -165.118
Reserves-3.975-7.1310000

Onttrekking reserves 1.358 0 0 0 0 0
Toevoeging reserves 5.333 7.131 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -178.425 -193.763 -169.141 -165.048 -165.118 -165.118

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -174.382
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -19.381
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -13.240
dotatie bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Reserves -7.131
Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Taakmutaties -547
Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank Taakmutaties 675
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 862
Begroting na wijzigingen -193.763

Toelichting financiële bijstellingen

Stijgende zorgvraag

Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. Dit werkt door in de accressen die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt. De gemeente stelt voor 2020 in totaal € 32,3 mln beschikbaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De € 32,3 mln wordt verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden. Voor het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo komt er € 13,2 mln bij.

 

Dotatie bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

Om fluctuaties binnen de Wmo en Jeugdhulp op te vangen, is er een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.


Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In 2019 is het hoofdlijnenakkoord GGZ gesloten. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op zorg en begeleiding vanuit gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor in 2020 € 547 beschikbaar.


Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank

Vanuit het gemeentefonds wordt in 2020 een uitname gedaan ter financiering van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); Rotterdam draagt € 675 bij.


Technische wijzigingen

In taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met verschuivingen tussen taakvelden met betrekking tot personeel en een andere toewijzing van personeel aan taakvelden. Dit heeft geleid tot een daling van het budget op dit taakveld met € 862.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .