Gezonde en vitale Rotterdammers.

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers.

Zorgwekkende afname van de vaccinatiegraad voor kinderziektes.

Voortgang 2020

In januari werd bekend dat het coronavirus in China slachtoffers maakte. De GGD heeft een Outbreak Management Team ingesteld en de verspreiding van het virus actief gevolgd. Op 27 februari is de eerste corona besmetting in Nederland vastgesteld. De 1e corona patiënt in een Rotterdams ziekenhuis dateert van 1 maart. Op 17 maart heeft de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een noodverordening afgekondigd vanwege het coronavirus. Politie en gemeente kunnen hierdoor makkelijker optreden als een van de maatregelen tegen het virus wordt overtreden. De veiligheidsregio geeft hiermee vorm aan de maatregelen vanuit de Rijksoverheid voor de regio.

De coronapandemie brengt veel werk met zich mee zoals testen, plannen, telefonie, advies, onderzoek,
administratie. Vanaf 28 april werkt de GGD vanuit een nieuw gevormde coronaorganisatie. Omdat er steeds meer mensen actief zijn bij de GGD en dat de komende maanden zo zal blijven, is een coronaorganisatie nodig. Het geeft de medewerkers duidelijkheid over de verschillende teams en wie aanspreekpunt is. Waar dit eventuele gevolgen heeft voor reguliere taken, monitoren we dit goed.

 

Gezond010: het akkoord

In januari 2020 heeft de raad Gezond010: het akkoord vastgesteld, de Rotterdamse uitwerking van het preventieakkoord plus het gezondheidsbeleid 2020-2024.

De maatregelen die zijn getroffen m.b.t. de uitbraak van het COVID-19 hebben een groot effect op de opstart en voortgang van de activiteiten uit Gezond010: het akkoord. Deze bestaan immers voor een groot deel uit het organiseren van bijeenkomsten/activiteiten/evenementen voor en met partners uit de stad, zoals de masterclasses voor werkgevers over vitaliteit op de werkvloer en het opstarten van nieuwe satellieten binnen het netwerk Gezond010 over mentale gezondheid. Deze evenementen kunnen op dit moment niet op deze manier doorgaan vanwege de genomen maatregelen. Andere activiteiten/interventies uit het akkoord worden uitgevoerd met en/of door niet-vitale beroepsgroepen, die nu weinig/geen klantcontact hebben, bijvoorbeeld de Proeftuin Gezond Gewicht. Onze samenwerkingspartners uit de eerstelijnszorg en andere vitale beroepen hebben op dit moment vanzelfsprekend andere prioriteiten. Dat betekent dat een aantal activiteiten uit Gezond010: het akkoord stagneert.

Tegelijkertijd zijn zowel partners als gemeente volop bezig om in te spelen op wat er nu nodig is in de
stad en om alvast voor te bereiden op de fase ná de huidige maatregelen. Op dit moment wordt gewerkt  aan:

  • Waar mogelijk afspraken zoveel als mogelijk door te laten gaan en verder uit te werken, bijvoorbeeld waar er afspraken gepland stonden met partners over hun bijdrage aan het netwerk Gezond010. Er wordt pro-actief gezocht naar alternatieve invullingen van (grootschalige/publieke) activiteiten, bijvoorbeeld voor de FitFestivals. Sommige planningen verschuiven, zodat bijvoorbeeld onderzoeken of voorbereidingen vast gestart kunnen worden.
  • Er worden volop voorbereidingen getroffen voor activiteiten, zodat deze zo veel en goed mogelijk van start kunnen gaan vanaf het moment dat dit weer mogelijk is. Er worden nieuwe momenten ingepland en voorbereid (na de zomer) voor evenementen die gepland stonden voor deze. In Q1 van 2020 zijn de activiteiten uit Gezond010: het akkoord uitgewerkt in zogenoemde projectcanvassen. Voor elke activiteit wordt op gelijke wijze een basis voor de verdere uitwerking vastgelegd als ook  bijgehouden welke activiteiten op welke manier en welke termijn worden uitgewerkt.

De website en de social media kanalen van Gezond010 zijn belangrijke communicatiemiddelen om de activiteiten uit het akkoord en de betrokken partners een podium te (blijven) geven. Bijvoorbeeld door aandacht voor gezonde voeding en bewegen in een periode van langdurig thuiswerken, wat je nu voor een ander kunt betekenen en welke mooie initiatieven hiervoor op dit moment in de stad lopen.

 

Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen

15 maart 2020 heeft het kabinet besloten de scholen en de kinderopvang in Nederland te sluiten in het kader van de Corona pandemie. Kinderen van ouders die werken in vitale sectoren (zorg, politie en brandweer) kunnen wel op de scholen en in de opvang terecht.

Op 11 mei 2020 zijn de basisscholen, het speciaal (basis)onderwijs en de opvang weer open gegaan. Leerlingen krijgen de helft van hun lestijd les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. De dagopvang voor 0-4 jarigen gaat volledig open, evenals de gastouderopvang voor 0-12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan is BSO voor hen beschikbaar, op andere dagen niet.

Door de coronamaatregelen ziet het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen er vanaf 16 maart anders uit. De reguliere toezicht en handhaving zijn vervangen door vinger aan de pols toezicht. Door de coronamaatregelen zijn de jaarlijks onderzoeken stopgezet en deze zullen naar verwachting pas in juni, onder voorwaarden, van start kunnen gaan. Dit gaat waarschijnlijk inhouden dat de 100% norm niet zal worden behaald. Hierover worden op dit moment gesprekken gevoerd tussen de landelijke partijen.  In tussenliggende periode is vinger aan de pols gehouden door het onderhouden van telefonisch contact met de kinderopvangaanbieders en door het behandelen van signalen van ouders en beroepskrachten. Op basis hiervan kan er toch voor gekozen worden een onderzoek uit te voeren om de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen te waarborgen. Dit is in de regio Rotterdam-Rijnmond nog niet nodig geweest.

 

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.

Hoe doen we dat? Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Voor de bevordering van de gezondheid en het veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren voert CJG Rijnmond de wettelijke basistaak jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit.

Vanwege de coronamaatregelen staan de afspraken over de uitvoering van deze basistaak JGZ onder druk. CJG Rijnmond heeft in afstemming met de gemeente prioriteit gelegd bij de doelgroep 0-4 jaar en alle kinderen en hun gezinnen die door CJG worden aangemerkt als aandachtkinderen en risicokinderen (in deze uitsnede zit ook de doelgroep kwetsbare kinderen ikv de coronamaatregelen). Dit betekent dat de meeste consulten 0-4 jaar gewoon doorgaan en de consulten 4-18 plaatsvinden aan de hand van risicosignalen.

 

Vaccinatiegraad voor kinderziektes

De vaccinatiedagen voor de vaccinaties vanaf 9 jaar zijn afgezegd en vooralsnog verplaatst naar het najaar. Vanwege een uitbraakmaatregel van het RIVM wordt voor de meningokokken vaccinatie voor 14 jarigen een plan gemaakt voor nieuwe vaccinatiemomenten vóór 1 juli 2020.

De prognose is dat het bereik op de doelgroep 4-18 door de coronamaatregelen beneden het afgesproken minimum van 95% zal komen te liggen. De verwachting is dat weliswaar niet alle kinderen in beeld zullen zijn gebracht maar wel de meest kwetsbare.

Wat willen we bereiken

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Uitvoeren wettelijke taak bestrijding infectieziekten inclusief bestrijding bijzonder resistente micro-organismen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Uitvoering programma Rotterdam Vitale stad

Toezicht Kinderopvang

Voorkomen en versterken

Bestrijding bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Inspectie kinderopvanglocaties / tijdig besluiten aanvragen register/ handhaving op rapporten met overtredingen Streefwaarde 100% 100% 100% 100% 100%  
Realisatie 97% 100%        
Aantal rapporten inspectie kinderopvanglocaties met overtredingen Streefwaarde 45% 45% 40% 35% 30%  
Realisatie 27% 22%        
 

Toelichting indicatoren

•      de gemeente inspecteert alle locaties kinderopvang met een jaarlijks onderzoek. Door de  coronamaatregelen waren de kinderopvanglocaties alleen voor noodopvang geopend en is landelijk afgesproken geen jaarlijkse onderzoeken uit te voeren. Naar verwachting zal dit pas na juni weer mogelijk zijn en wellicht nog niet in de oude vorm. Op dit moment zijn er landelijk gesprekken met het ministerie over het loslaten van de 100%  inspectie eis mbt de jaarlijkse onderzoeken.

•      de gemeente besluit tijdig op alle aanvragen voor registratie; door de coronamaatregelen waren de kinderopvanglocaties alleen voor noodopvang geopend en is landelijk afgesproken de besluiten op te schorten. De pandemie is een geldige reden voor deze opschorting. Nu de kinderopvang weer regulier geopend is (per 11 mei) worden de onderzoeken voor registratie onder voorwaarden weer uitgevoerd.

•      de gemeente voert een handhavingsactie uit op alle rapporten met een overtreding.

•      de gemeente streeft naar een daling van het aantal rapporten met overtredingen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves13.33113.90113.39713.33613.36713.367

Bijdragen rijk en medeoverheden 9.868 10.552 9.768 9.706 9.737 9.737
Overige opbrengsten derden 3.463 3.349 3.629 3.629 3.629 3.629
Lasten exclusief reserves47.71745.37345.29143.78743.84643.846

Apparaatslasten 16.924 16.168 15.799 15.565 15.566 15.566
Inhuur 1.797 524 371 405 405 0
Overige apparaatslasten 457 432 450 439 448 0
Personeel 14.670 15.213 14.978 14.721 14.713 0
Intern resultaat 112 148 182 119 119 119
Intern resultaat 112 148 182 119 119 0
Programmalasten 30.681 29.057 29.310 28.103 28.160 28.160
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.732 4.420 4.728 4.064 4.122 0
Kapitaallasten 431 19 19 19 18 0
Overige programmalasten 17 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 26.501 24.617 24.563 24.020 24.020 0
Saldo voor vpb en reserveringen -34.386 -31.472 -31.894 -30.451 -30.479 -30.479
Saldo voor reserveringen -34.386 -31.472 -31.894 -30.451 -30.479 -30.479
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -34.386 -31.472 -31.894 -30.451 -30.479 -30.479

Financiële bijstellingen

Bijstellingen VolksgezondheidBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -32.295
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 823
Herziene subsidieverlening Rijksinstituut voor Volksgezondheid Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Mutatie Rijksbijdrage kinderopvang en gastouderschap Taakmutaties -184
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 1.008
Begroting na wijzigingen -31.472

Toelichting financiële bijstellingen

Herziene subsidieverlening Rijksinstituut voor Volksgezondheid

Vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) is subsidie ontvangen voor PREP (Pre-expositie profylaxe) een medicijn ter preventieve behandeling van HIV. De uitgaven en de dekking van € 354 zijn in de begroting opgenomen.

 

Mutatie Rijksbijdrage kinderopvang en gastouderschap

In de septembercirculaire 2018 is structureel budget ontvangen voor toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang. Vanaf 2020 wordt vanuit het Rijk nog eens extra budget ontvangen voor dit doel. Met de extra middelen voor toezicht en handhaving kinderopvang wordt een tekort aan middelen voor dit doel opgelost.

 

Technische wijzigingen

In taakveld Volksgezondheid zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met verschuivingen tussen taakvelden met betrekking tot personeel en een andere toewijzing van personeel aan taakvelden. Dit heeft geleid tot een daling van het budget op dit taakveld.

De belangrijke wijzigingen op dit taakveld zijn:

  • gemeentelijke taken met betrekking tot Toezicht en Handhaving op het gebied van Kinderopvang worden voortaan uitgevoerd binnen de programma's Onderwijs en Overhead (€ 528)
  • voor incidentele meerkosten jeugdhulp en wijkteams die niet in de Bestuursopdracht Zorg zijn meegenomen is vanuit het taakveld Volksgezondheid € 520 (vanwege lagere subsidie-afrekening) overgeheveld naar de taakvelden wijkteams en WMO-loketten en Maatwerkdienstverlening 18-
  • uitbreiding formatie met betrekking tot SOA en Sexualiteit vanuit programmamiddelen
  • diverse technische wijzigingen (- € 40)

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskaders

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

De gemeente bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, in om de gezondheid te beschermen.

Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Dit doet de gemeente samen met tal van partners. Onder dit taakveld vallen de taken van de GGD op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg van de Centra Jeugd en Gezin, en de gemeentelijke gezondheidspreventie.

Het taakveld omvat de taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van gezondheidsbescherming, de jeugdgezondheidszorg en de gezondheidsbevordering.