Wijkteams en Wmo-loketten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het informeren en adviseren over en het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Integrale aanpak wijkteams.

Doorontwikkeling wijkteams.

Voortgang 2020

Het bieden van passende zorg en ondersteuning

De gemeente werkt aan een nieuw, integraal beleid voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. In juni 2019 is een startnotitie opgesteld, waarin de kaders zijn geschetst voor het nieuwe beleid om Rotterdammers binnen de context van ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en het personeelstekort in de zorg, te kunnen blijven voorzien van passende en integrale zorg en ondersteuning. In het beleidsplan, dat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 verschijnt, wordt invulling gegeven aan deze kaders. De uitgangspunten voor het nieuwe beleid houden, ook in het licht van de huidige coronacrisis, stand.

 

Het bieden van toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning

Rotterdammers kunnen met hun vraag voor hulp en ondersteuning terecht bij de VraagWijzer, de stedelijke loketten (Centraal Onthaal Volwassenen en het Jongerenloket) of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast kunnen ook nog bij de huisarts en alle andere betrokkenen uit het wijknetwerk. Rotterdammers krijgen hier informatie en advies of worden doorgeleid naar verdere ondersteuning, hulp of zorg.  Als daar aanleiding voor is krijgt de Rotterdammer bijvoorbeeld een doorverwijzing naar het wijkteam of wordt een indicatie afgegeven voor een specialistische (2e lijns) aanbieder.

Rotterdammers kunnen natuurlijk ook telefonisch of online bij de gemeente terecht. Rotterdam hanteert dus drie ‘dienstverleningskanalen’ -telefonisch, digitaal, en fysiek – om aan te sluiten bij de behoefte van Rotterdammers. De gemeente optimaliseert deze verschillende dienstverleningskanalen doorlopend.

Ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het terugdringen van de administratieve lasten, werken de professionals van VraagWijzer, wijkteam, Stedelijke Zorg en Jongerenloket vanaf 1 maart 2019 niet meer met 4 verschillende systemen, maar met één nieuw systeem: GIDSO. In de eerste helft van 2020 is bij de wijkteams door middel van schrapsessies verder gewerkt aan het terugdringen van administratieve lasten. Zo blijft er meer tijd over voor het ondersteunen van de Rotterdammer.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die elk half jaar aan de raad wordt aangeboden. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.

 

We doen het samen

Alle wijkteams maken gerichte afspraken met veel verschillende partners in het wijknetwerk over doorverwijzen, op- en afschalen en andere vormen van samenwerking in de wijk. Een voorbeeld van deze afspraken is dat huisartsen een verkort aanmeldformulier kunnen gebruiken om hun patiënt aan te melden bij het wijkteam voor ondersteuning. Vanuit het Huisartseninformatiesysteem (HIS) kunnen huisartsen hun melding eenvoudig en veilig naar het wijkteam sturen.

Er zijn de afgelopen periode bijeenkomsten georganiseerd met en voor wijkteams rondom (o)GGZ in de wijk, samenwerking met Werk & Inkomen, basishulp, huiselijk geweld en bankslapers. De impact van de coronacrisis maakt dat de wijkteams hun werkwijze hebben moeten aanpassen. Veel ondersteuning gebeurt nu telefonisch en op afstand. Tegelijk houden zij iedereen goed in beeld en zijn er afspraken met bijvoorbeeld scholen over situaties waar men zich zorgen over maakt.   
De instroom in de wijkteams is de afgelopen maanden gedaald, terwijl de uitstroom op een hoog niveau bleef. Dat maakt dat de wachttijden bij de wijkteams teruglopen. Er worden voorbereidingen getroffen hoe om te gaan met een eventuele boeggolf aan hulpvragen als de maatregelen worden versoepeld.

 

Doorontwikkeling wijkteams en VraagWijzer
Er wordt in de wijkteams langs 3 thema’s (samenwerken in de wijk, leren & ontwikkelen en organisatie & registratie) gewerkt aan de doorontwikkeling van de wijkteams. Op de 3 thema’s zijn concrete acties geformuleerd die ook in 2020 worden uitgevoerd. Deze gaan over het maken van samenwerkingsafspraken met belangrijke partners (o.a. huisartsen, centrum voor jeugd en gezin (CJG), Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, scholen), maar ook over het verbeteren van de huisvesting van de wijkteams en gerichte scholing van de wijkteammedewerkers.
 VraagWijzer richt zich in 2020 op het verder verbeteren van de dienstverlening aan Rotterdammers door een actieve samenwerking met partners (in de wijk), informatiegestuurd werken, het versterken van de verbinding tussen uitvoering en beleid, verbeteringen in de communicatie en efficiënter inrichten van processen.

Wat willen we bereiken

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat gaan we daar voor doen

We doen het samen

Doorontwikkeling wijkteams

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Wijkteams en Wmo-lokettenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves2.7513.5992.3512.3512.3512.351

Bijdragen rijk en medeoverheden 541 1.405 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.210 2.195 2.351 2.351 2.351 2.351
Lasten exclusief reserves101.819112.435106.007105.824104.622104.622

Apparaatslasten 53.682 56.541 53.492 53.304 53.239 53.239
Inhuur 3.761 4.569 3.050 3.050 3.050 0
Overige apparaatslasten 1.348 1.280 1.216 1.216 1.307 0
Personeel 48.573 50.692 49.226 49.039 48.882 0
Intern resultaat 608 -1.484 -25 -25 -25 -25
Intern resultaat 608 -1.484 -25 -25 -25 0
Programmalasten 47.529 57.377 52.540 52.544 51.408 51.408
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 47.651 55.348 51.728 51.747 50.626 0
Kapitaallasten 0 797 812 797 781 0
Overige programmalasten 22 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten -143 1.233 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -99.068 -108.836 -103.656 -103.473 -102.271 -102.271
Saldo voor reserveringen -99.068 -108.836 -103.656 -103.473 -102.271 -102.271
Reserves7801.1000000

Onttrekking reserves 780 1.100 0 0 0 0
Saldo -98.287 -107.736 -103.656 -103.473 -102.271 -102.271

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Wijkteams en Wmo-lokettenBegroting 2020
Oorspronkelijke begroting 2020 -103.548
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 -4.187
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0
Formatie uitbreiding juridische adviseurs huisverboden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -534
Stijgende zorgvraag Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.915
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.739
Begroting na wijzigingen -107.736

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij het Programma Doorontwikkeling Informatiemanagement. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassing. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond transformatiefonds 2020

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, heeft de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) van het Rijk geld ontvangen. De gemeente Rotterdam heeft van de GR JR voor dit doel € 1,5 mln ontvangen. Dit wordt voor een groot deel besteed aan twee teams Specifiek Ambulant Netwerk, één op de Zuidoever (al in 2019 gestart) en één op de Noordoever.


Formatie uitbreiding juridische adviseurs huisverboden

De capaciteit voor juridisch advies bij opgelegde huisverboden wordt uitgebreid. Het aantal en de complexiteit van de dossiers neemt toe.

 

Stijgende zorgvraag

Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. Dit werkt door in de accressen die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt. De gemeente stelt voor 2020 in totaal € 32,3 mln beschikbaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De € 32,3 mln wordt verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden. Voor taakveld Wijkteams en Wmo-loketten komt er € 1,9 mln bij.


Technische wijzigingen

In taakveld Wijkteams en Wmo-loketten zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met verschuivingen tussen taakvelden met betrekking tot personeel en een andere toewijzing van personeel aan taakvelden. Dit heeft geleid tot een stijging van het budget op dit taakveld (- € 747). Het betreft verder budget van taakveld Geëscaleerde zorg 18+ voor specialisten Maatschappelijke Opvang ( - € 330) en uitbreiding van casusregie huiselijk geweld binnen de wijkteams ( - € 187).

Daarnaast betreft het op dit taakveld extra budget ( - € 248) voor incidentele meerkosten wijkteams die niet in de Bestuursopdracht Zorg zijn meegenomen (vanwege lagere subsidie-afrekening) overgeheveld vanuit het taakveld Volksgezondheid.

Ook is het Programma DIM in 2019 afgerond. Ter dekking van de kapitaalslasten is € 1,0 mln overgeheveld vanuit de apparaatslasten. Dit zijn middelen van afgebouwde administratieve functies in de backoffice van de wijkteams. Vanuit Programma Overhead is een correctie ontvangen (- € 227) op overheadbudgetten.

Omschrijving taakveld

In dit taakveld verantwoordt het college de inzet van basishulp via wijkteams en de toegang tot de specialistische of langdurige ondersteuning.
Basishulp omvat kortdurende (3-12 maanden) begeleiding van Rotterdammers die problemen ondervinden bij:

  • opgroeien en opvoeden
  • financiën en schulden
  • werk en dagbesteding
  • wonen
  • ouder worden
  • leven met een beperking
  • geestelijke gezondheid
  • huiselijk geweld
  • verslavingen

Wanneer er specialistische hulp of langdurige ondersteuning nodig is om de problemen op te lossen, regelt de gemeente toegang tot hulp en ondersteuning door een gespecialiseerde zorgaanbieder.

Voor de prestatie-indicatoren voor dit taakveld wordt verwezen naar de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp, die in ontwikkeling is. Deze indicatoren hebben betrekking op servicenormen (doorlooptijden) en cliënttevredenheid van de Wmo-loketten en wijkteams.