Balans

Dit onderdeel bevat de geprognosticeerde balans en het kasstroomoverzicht. Daarnaast wordt verwezen naar de onderdelen reserves en voorzieningen.

Balans

Hieronder wordt de geprognosticeerde balans gepresenteerd. In deze balans wordt per categorie een prognose gegeven voor de periode tot en met 2026.

VASTE ACTIVA1-1-202231-12-202231-12-202331-12-202431-12-202531-12-2026
 Immateriële vaste activa      
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 44.464 45.999 44.463 46.532 44.719 42.905
Onderzoek en ontwikkeling 7.589 7.589 7.589 7.589 7.589 7.589
 Materiële vaste activa        
Investeringen met een economisch nut 1.999.163 2.193.317 2.363.218 2.455.490 2.506.692 2.655.711
Investering met een economisch nut waarvoor te bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 196.182 235.544253.875261.052265.553 253.825
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 650.938 792.657 949.480 1.019.295 1.052.907 994.284
 Financiële vaste activa        
Kapitaalverstrekkingen 429.908 429.427 428.946 428.464 427.983 427.502
Leningen 86.575 69.141 54.471 40.996 27.248 14.917
Overige Langlopende leningen 28.414 28.010 27.647 27.280 26.849 16.825
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0 0
Totaal vaste activa3.443.2333.801.6844.129.6894.286.6984.359.5404.413.558
VLOTTENDE ACTIVA      
 Voorraden -41.591 -76.481 -99.788 -68.374 -36.536 -10.941
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 455.101 455.101 455.101 455.101 455.101 455.101
 Liquide middelen 217 0 0 0 0 0
 Overlopende activa 304.951 304.951 304.951 304.951 304.951 304.951
Totaal vlottende activa718.678683.571660.264691.678723.516749.111
TOTAAL ACTIVA4.161.9114.485.2554.789.9534.978.3765.083.0565.162.669
VASTE PASSIVA      
 Eigen Vermogen            
Algemene reserve 154.402 31.611 15.009 59.943 86.366 112.789
Bestemmingsreserves 2.176.659 2.070.999 2.091.278 2.108.532 2.136.072 2.164.012
Resultaat na reserveringen 0 0 0 0 0 0
             
Vreemd Vermogen  
 Voorzieningen 104.246 104.200 104.154 104.108 104.062 104.016
 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 600.505 1.287.429 1.588.496 1.714.777 1.765.540 1.790.836
Totaal vaste passiva3.035.8123.494.2393.798.9373.987.3604.092.0404.171.653
VLOTTENDE PASSIVA      
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 555.625 420.542 420.542 420.542 420.542 420.542
 Overlopende passiva 570.474 570.474 570.474 570.474 570.474 570.474
Totaal vlottende passiva1.126.099991.016991.016991.016991.016991.016
TOTAAL PASSIVA4.161.9114.485.2554.789.9534.978.3765.083.0565.162.669

Kasstroomoverzicht

Het geprognosticeerde kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zullen zijn en van het gebruik van deze geldmiddelen in de komende jaren. Het kasstroomoverzicht is opgesteld met behulp van de geprognosticeerde balans op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN20212022202320242025
Exploitatieresultaat -163.009 -189.951 6.268 64.398 55.933
           
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen 128.871 145.999 167.000 176.360 182.508
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden 1.922 1.922 1.922 1.922 1.922
Mutatie voorzieningen -6.937 -50 -70 -87 -103
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) -1.188 -1.158 -1.158 -1.158 -1.158
Subtotaal 122.668 146.713 167.694 177.037 183.169
           
Voorraden en onderhanden werk 25.166 13.283 -306 -19.365 25.546
           
Mutatie in werkkapitaal          
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) 0 0 0 0 0
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) 0 0 0 0 0
Overlopende activa 0 0 0 0 0
Overlopende passiva 0 0 0 0 0
  0 0 0 0 0
Kasstroom uit operationele activiteiten-15.175-29.955173.656222.070264.648
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN20212022202320242025
Investeringen -473.894 -630.830 -474.515 -340.504 -280.544
Desinvesteringen en bijdragen derden 64.951 78.075 54.338 74.628 45.723
Subtotaal -408.943 -552.755 -420.177 -265.876 -234.821
           
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) -8.970 0 0 0 0
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) 64.553 14.517 14.914 13.727 14.009
Subtotaal 55.583 14.517 14.914 13.727 14.009
           
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar -4.533 -41 -35 -37 0
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar 983 418 422 426 455
Subtotaal -3.550 377 387 389 455
           
Mutatie kapitaalverstrekkingen -76.823 481 481 482 481
Kasstroom uit investeringsactiviteiten-433.733-537.380-404.395-251.278-219.876
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN20212022202320242025
Mutatie kortlopende geldleningen 300.000 0 0 0 0
Aangetrokken leningen og 568.855 592.103 335.475 119.282 -29.495
Aflossingen leningen og -414.666 -24.768 -104.736 -90.074 -15.277
           
Kasstroom uit financieringsactiviteiten454.189567.335230.73929.208-44.772
           
Mutatie geldmiddelen5.2810000

Reserves

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Reserves.

Voorzieningen

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Voorzieningen.

Investeringsvoorstel en LTIP

Zie voor dit onderdeel de balanspagina Investeringsvoorstel en Langetermijninvesteringsplan (LTIP).