Samenvatting bijstellingen

In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.

Financieel kader

Financieel kaderBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 0 0 0 0 0
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 0 0 0 0 0
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0

Bijstellingen t.o.v. Begroting 2022

In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2022.

Programma / TaakveldMutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Mutatie
2026
(€)
Mutatie
2026
(%)
Algemene middelen-1.8050%-8360%6760%1.6740%2.5820%

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% -700 0%
Belastingen overig 613 3% 187 1% 190 1% 198 1% 198 1%
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -14 0% -3 0% -3 0% -3 0% -3 0%
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -1.436 1% -380 1% 1.130 4% 2.114 3% 3.722 5%
OZB niet-woningen -251 0% -54 0% -55 0% -51 0% -51 0%
OZB woningen -167 0% -36 0% -36 0% -34 0% -34 0%
Treasury -551 1% -551 1% -551 1% -551 1% -551 1%
Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Beheer van de stad4630%-4870%-2620%-3520%-2.3622%

Afval - Grondstoffen 1 0% -14 0% -14 0% -14 0% -14 0%
Begraafplaatsen en crematoria 42 4% 42 3% 42 3% 42 3% 42 3%
Cultureel erfgoed - Archeologie 24 2% 23 2% 23 2% 23 2% 23 2%
Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer -92 7% -92 7% -92 7% -92 7% -92 7%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 593 1% 182 0% 182 0% 182 0% -884 2%
Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten -67 47% -67 47% -67 47% -67 47% -67 47%
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 11 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0%
Riolering -162 1% -166 1% -166 1% -166 1% -166 1%
Ruimtelijke Ordening - Beheer -109 2% -20 0% -283 4% -283 4% -283 4%
Verkeer en vervoer - Beheer 222 0% -384 0% 104 0% 14 0% -930 1%
Bestuur en dienstverlening-3.0674%-1.4072%-1.4082%-1.4232%-1.3932%

Bestuur - College 143 3% 115 2% 115 2% 115 2% 115 2%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -1.662 6% -582 2% -581 2% -572 2% -572 2%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Burgerzaken -1.514 6% -1.009 4% -1.013 4% -999 4% -999 4%
Musea - Stadsarchief -25 0% 70 1% 70 1% 33 1% 63 1%
Cultuur, sport en recreatie-1110%1020%1020%1020%3600%

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 94 0% 308 0% 308 0% 307 0% 307 0%
Media -24 0% -13 0% -13 0% -13 0% -13 0%
Musea - Cultuur -309 1% -294 1% -294 1% -294 1% -37 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Sportaccommodaties -227 0% -227 0% -227 0% -227 0% -226 0%
Sportbeleid en activering 354 2% 330 2% 330 2% 330 3% 330 3%
Economische zaken3131%-830%-170%-170%20%

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 806 37% 52 2% 0 0% 0 0% 0 0%
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten 2 0% 2 0% 2 0% 2 0% 2 0%
Economische ontwikkeling -228 2% -181 2% -19 0% -19 0% 0 0%
Economische promotie -267 2% 44 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Maatschappelijke ondersteuning1.0821%-6.0403%-6.0173%-6.0203%-5.9143%

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk -544 3% -816 4% -816 4% -816 5% -816 5%
Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding -583 1% -833 2% -833 2% -833 2% -833 2%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening 678 4% 593 4% 593 4% 593 4% 593 4%
Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen -64 1% -137 9% -137 9% -137 9% -137 9%
Samenkracht en burgerparticipatie 1.594 2% -4.846 5% -4.823 5% -4.826 5% -4.720 5%
Onderwijs8321%1.2781%2820%2800%2920%

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 999 1% 1.234 2% 43 0% 41 0% 53 0%
Onderwijshuisvesting -167 0% 45 0% 239 0% 239 0% 239 0%
Openbare orde en veiligheid1.5791%-4730%-4680%-4640%-320%

Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht -743 2% 57 0% 56 0% 55 0% 59 0%
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 2.321 6% -530 1% -525 1% -520 2% -91 0%
Overhead-4.4321%-4.2841%-4.7001%-5.2211%-5.3171%

Overhead - Activering Overhead 6.530 22% 1.630 6% 1.629 6% 1.620 6% 1.588 6%
Overhead - Audit & Control -361 2% -74 0% -80 0% -80 0% -80 0%
Overhead - Clusterondersteuning -2.409 2% -1.782 2% -1.647 2% -1.646 2% -1.646 2%
Overhead - Concernondersteuning -10.714 3% -7.830 2% -8.935 2% -9.448 3% -9.512 3%
Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL 2.523 114% 3.773 170% 4.334 196% 4.334 196% 4.334 196%
Overige baten en lasten - Verzekering 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Stedelijke inrichting en ontwikkeling7523%1.7305%1.6927%1.4606%1.4366%

Beheer overige gebouwen en gronden 711 1% 546 1% 546 1% 546 2% 650 2%
Cultureel erfgoed - Monumenten -2 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -194 2% -20 5% -20 5% -20 3% 0 0%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -64 0% 1 0% -34 0% -70 0% -56 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -161 2% 56 1% 54 1% -142 2% -139 2%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -21 2% 1.100 462% 1.100 462% 1.100 581% 1.135 734%
Wonen en bouwen 484 1% 46 0% 46 0% 46 0% -154 1%
Verkeer en vervoer8392%2320%1850%1850%3391%

Openbaar vervoer 56 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Parkeerbelasting 642 1% 269 0% 269 0% 269 0% 269 0%
Parkeren 482 2% 269 1% 269 1% 269 1% 269 1%
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -169 3% -202 3% -249 4% -249 4% -126 2%
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling -172 1% -104 1% -104 1% -104 1% -72 1%
Volksgezondheid en zorg1.1200%8.2041%8.1541%8.1571%8.3151%

Geëscaleerde zorg 18- -820 1% -777 1% -777 1% -777 1% -777 1%
Geëscaleerde zorg 18+ 1.742 1% 828 1% 704 1% 704 1% 862 1%
Maatwerkdienstverlening 18- 3.386 4% 2.073 5% 2.073 5% 2.073 4% 2.073 4%
Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo -1.685 1% 1.240 1% 1.262 1% 1.262 1% 1.262 1%
Maatwerkvoorziening (Wmo) 70 1% 70 1% 70 1% 70 1% 70 1%
Volksgezondheid -1.430 4% 4.626 13% 4.581 13% 4.584 13% 4.584 14%
Wijkteams en Wmo-loketten -143 0% 144 0% 241 0% 241 0% 241 0%
Werk en inkomen2.4371%2.0641%1.7811%1.6381%1.6921%

Arbeidsparticipatie - Werk 599 1% -66 0% -502 1% -503 1% -503 1%
Begeleide participatie -860 1% -137 0% 31 0% 19 0% 73 0%
Inkomensregelingen - Inkomen 2.698 5% 2.267 4% 2.252 4% 2.122 4% 2.122 4%

Totaaloverzicht bijstellingen

In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.

Ramingsbijstellingen onvermijdelijkBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
00000

Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Burgerzaken 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Parkeren 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 0 0 0 0 0
Actualisatie kapitaallasten00000

Afval - Grondstoffen 0 0 0 0 0
Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Burgerzaken 0 0 0 0 0
Inkomensregelingen - Inkomen 102 73 60 -70 -70
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 27 19 -16 -52 -56
Musea - Stadsarchief 0 0 0 0 30
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 -779 -781 -769
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer 354 -4 -4 -4 -1.070
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 60 58 56 -141 -139
Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht 0 58 57 56 59
Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 320 -361 -356 -351 -342
Overhead - Concernondersteuning -804 -138 -1.266 -1.799 -1.777
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen -791 264 1.775 2.758 4.571
Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel 0 0 0 0 0
Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Parkeren 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0
Sportaccommodaties 18 17 17 17 18
Treasury 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Beheer 743 89 578 488 -456
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid -28 -76 -123 -123 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 1
Bijdrage Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginovatie (ZonMW)00000

Volksgezondheid 0 0 0 0 0
BRIDGE00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Huisvesting vluchtelingen Oekraïne00000

Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Hulpteam Toeslagen 01000000

Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 0 0 0
Nationaal Programma Onderwijs00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Regiodeal Nationaal Programma Rotterdam Zuid00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Aanvullende seksuele gezondheid00000

Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Preventieakkoord00000

Volksgezondheid 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Regionale meld- en coördinatiefunctie00000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Sportakkoord 202200000

Sportbeleid en activering 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Wijkrechtspraak Rotterdam Zuid00000

Wijkteams en Wmo-loketten 0 0 0 0 0
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof00000

Belastingen overig 0 0 0 0 0
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Burgerzaken 0 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting 0 0 0 0 0
Musea - Stadsarchief 0 0 0 0 0
OZB niet-woningen 0 0 0 0 0
OZB woningen 0 0 0 0 0
Verhoging opbrengsten en afdrachten leges00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Voorziening Afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen00000

Begraafplaatsen en crematoria 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0

ReservesBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve B&W Fonds00000

Bestuur - College 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening00000

Belastingen overig 139 0 0 0 0
Burgerzaken -33 0 0 0 0
Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting -3 0 0 0 0
OZB niet-woningen -62 0 0 0 0
OZB woningen -41 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Blokhuismiddelen00000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bodem00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel00000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Citylab00000

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies00000

Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening (covid-19) uit decembercirulaire00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Duurzaam00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie00000

Afval - Grondstoffen 0 0 0 0 0
Economische ontwikkeling 0 0 0 0 0
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Evenementenfonds00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Funderingen00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling00000

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 0
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap 0 0 0 0 0
Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg00000

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportaccommodaties00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Overhead - Concernondersteuning 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Mooi Mooi Middelland00000

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Muziekkoepel00000

Cultureel erfgoed - Monumenten 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Noodfonds00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Musea - Cultuur 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven00000

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve RCP Groene Daken00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Regiodeal Cultuur00000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Resilience00000

Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor00000

Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 0 0
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie 0 0 0 0 0
Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen 0 0 0 0 0
Treasury 0 0 0 0 0
Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget Social Return00000

Arbeidsparticipatie - Werk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Sportaccommodaties verduurzaming00000

Sportaccommodaties 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stadsinitiatief00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid00000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Steigers op zuid00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds00000

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving 0 0 0 0 0
Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Van der Gaag00000

Openbare orde en veiligheid - Veiligheid 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 201100000

Verkeer en vervoer - Ontwikkeling 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Verkiezingen00000

Burgerzaken 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Vrouwenopvang en mensenhandel00000

Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Wabo-leges00000

Wonen en bouwen 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve Raad/Griffie00000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0 0 0 0
Egalisatiereserve Rekenkamer00000

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0