Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

Nu de meeste maatregelen als gevolg van Covid-19 zijn opgeheven, vindt de aanslagoplegging regulier plaats (zonder tijdelijke opschorting). De Coronamaatregelen hebben grote impact gehad op zowel ondernemers als burgers. Waar nodig worden met belastingplichtigen maatwerk afspraken gemaakt. Dit uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving. 
Vorig jaar is bij precariobelasting voor terrassen een nultarief gehanteerd. Deze heffing (met nultarief voor 2021) over 2021 wordt dit jaar opgelegd. 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves37.64919.91719.90819.90819.90819.908

Bijdragen rijk en medeoverheden 628 9 0 0 0 0
Belastingen 180 126 126 126 126 126
Overige opbrengsten derden 36.429 19.782 19.782 19.782 19.782 19.782
Overige baten 412 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-4.245-4.243-4.157-4.148-4.156-4.156

Apparaatslasten 6.050 6.540 6.188 6.188 6.184 6.184
Inhuur 423 300 184 184 184 184
Overige apparaatslasten 175 200 208 208 208 208
Personeel 5.452 6.040 5.796 5.796 5.791 5.791
Intern resultaat -14.296 -14.720 -14.241 -14.240 -14.239 -14.239
Intern resultaat -14.296 -14.720 -14.241 -14.240 -14.239 -14.239
Programmalasten 4.001 3.938 3.896 3.904 3.900 3.900
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.500 2.605 2.587 2.906 2.902 2.902
Kapitaallasten 608 334 311 0 0 0
Overige programmalasten 892 998 998 998 998 998
Saldo voor vpb en reserveringen 41.893 24.160 24.065 24.056 24.064 24.064
Saldo voor reserveringen 41.893 24.160 24.065 24.056 24.064 24.064
Reserves2282000000

Onttrekking reserves 228 200 0 0 0 0
Saldo 42.121 24.360 24.065 24.056 24.064 24.064

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Belastingen overigBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 23.747 23.877 23.865 23.865 23.865
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 613 187 190 198 198
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves 139 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 474 187 190 198 198
Begroting na wijzigingen 24.360 24.065 24.056 24.064 24.064

Toelichting financiële bijstellingen

Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof
De voor 2022 begrote lasten en baten zijn verhoogd vanwege ziekte- en zwangerschapsverlof.  Dit betreft een saldo neutrale bijstelling.


Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2022 € 139 onttrokken aan de bestemmingsreserve. 


Technische wijzigingen
In het taakveld Belastingen overig zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (€ 324 in 2022), budgetoverheveling vanuit programma Openbare orde en veiligheid in 2022 voor de aanpak van ondermijning in de stad (-€ 37), budgetoverheveling vanuit taakveld Belasting overig naar programma Bestuur en Dienstverlening ter dekking van de diverse concern- en clusterbrede taakstellingen (Wet Openbaar Bestuur, Integriteit, project Great, Wijk aan zet, Datagedreven Werken en Trainees) van € 184 in 2022 tot  € 198 in 2026  en diverse kleine technische wijzigingen (€ 3).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.