Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Na opheffing van de meeste maatregelen als gevolg van Covid-19 is in de hotelbranche weer een stijgende lijn in de bezettingsgraad te zien hoewel er nog de nodige onzekerheid zit in de bestendigheid ervan en deze nog niet op het niveau van voor de Coronacrisis zit. 

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves5.68510.73112.76714.49714.49714.497

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 1 0 0 0 0
Belastingen 5.683 10.731 12.767 14.497 14.497 14.497
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves336362342342342342

Apparaatslasten 332 359 340 340 339 339
Inhuur 23 16 10 10 10 10
Overige apparaatslasten 10 11 11 11 11 11
Personeel 299 332 318 318 318 318
Intern resultaat 4 3 3 3 3 3
Intern resultaat 4 3 3 3 3 3
Saldo voor vpb en reserveringen 5.349 10.370 12.424 14.155 14.155 14.155
Saldo voor reserveringen 5.349 10.370 12.424 14.155 14.155 14.155
Saldo 5.349 10.370 12.424 14.155 14.155 14.155

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Economische promotie - Opbrengsten LogiesbelastingBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 10.383 12.427 14.158 14.158 14.158
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -14 -3 -3 -3 -3
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves -3 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -10 -3 -3 -3 -3
Begroting na wijzigingen 10.370 12.424 14.155 14.155 14.155

Toelichting financiële bijstellingen

Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof
De voor 2022 begrote lasten en baten zijn verhoogd vanwege ziekte- en zwangerschapsverlof.  Dit betreft een saldo neutrale bijstelling.
 

Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2022 - € 3 onttrokken aan de bestemmingsreserve.


Technische wijzigingen
In het taakveld Economische promotie - opbrengsten logiesbelasting zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (-€ 6), budgetoverheveling vanuit programma Openbare orde en veiligheid in 2022 voor de aanpak van ondermijning in de stad (-€ 2), budgetoverheveling vanuit programma Bestuur en Dienstverlening naar taakveld Economische promotie - opbrengsten logiesbelasting ter dekking van de diverse concern- en clusterbrede taakstellingen (Wet Openbaar Bestuur, Integriteit, project Great, Wijk aan zet, Datagedreven Werken en Trainees) van -€ 3 structureel en diverse kleine technische wijzigingen (€ 1).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de logiesbelasting en de daarbij behorende uitvoeringskosten voor onder andere de heffing, inning en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.