OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

In 2022 vindt de aanslagoplegging regulier plaats. Veel belastingplichtigen voldoen keurig aan hun verplichtingen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling. Ondanks dat de meeste Coronamaatregelen zijn opgeheven, zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan in de jaren voor Covid-19. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves213.401207.876207.866207.948207.948207.948

Bijdragen rijk en medeoverheden 20 9 0 0 0 0
Belastingen 213.382 207.866 207.866 207.948 207.948 207.948
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves10.90610.65810.30210.30310.29910.299

Apparaatslasten 6.138 6.635 6.278 6.278 6.274 6.274
Inhuur 429 304 187 187 187 187
Overige apparaatslasten 177 203 211 211 211 211
Personeel 5.532 6.128 5.880 5.880 5.876 5.876
Intern resultaat 99 50 51 52 53 53
Intern resultaat 99 50 51 52 53 53
Programmalasten 4.668 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Overige programmalasten 4.668 3.973 3.973 3.973 3.973 3.973
Saldo voor vpb en reserveringen 202.496 197.218 197.564 197.645 197.649 197.649
Saldo voor reserveringen 202.496 197.218 197.564 197.645 197.649 197.649
Saldo 202.496 197.218 197.564 197.645 197.649 197.649

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OZB niet-woningenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 197.470 197.618 197.700 197.700 197.700
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -251 -54 -55 -51 -51
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves -62 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -190 -54 -55 -51 -51
Begroting na wijzigingen 197.218 197.564 197.645 197.649 197.649

Toelichting financiële bijstellingen

Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof
De voor 2022 begrote lasten en baten zijn verhoogd vanwege ziekte- en zwangerschapsverlof.  Dit betreft een saldo neutrale bijstelling.


Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2022 - € 62 onttrokken aan de bestemmingsreserve.


Technische wijzigingen
In het taakveld OZB niet woningen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (-€ 107), budgetoverheveling vanuit programma Openbare orde en veiligheid in 2022 voor de aanpak van ondermijning in de stad (-€ 38), budgetoverheveling vanuit programma Bestuur en Dienstverlening naar taakveld OZB niet woningen ter dekking van de diverse concern- en clusterbrede taakstellingen (Wet Openbaar Bestuur, Integriteit, project Great, Wijk aan zet, Datagedreven Werken en Trainees) van -€ 47 in 2022 tot  -€ 51 in 2026  en diverse kleine technische wijzigingen (€ 2).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.