OZB woningen

Dit taakveld bevat de onroerendezaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen.

In 2022 vindt de aanslagoplegging regulier plaats. Veel belastingplichtigen voldoen keurig aan hun verplichtingen. Waar dat minder is, bieden we de belastingplichtige maatwerk in de betaling. Ondanks dat de meeste Coronamaatregelen zijn opgeheven, zijn er meer betalingsregelingen afgesproken dan in de jaren voor Covid-19. De menselijke maat staat hierbij centraal: er wordt gekeken naar de mogelijkheden tot betaling rekening houdend met de financiële draagkracht van de belastingplichtige, uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten OZB woningenRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves61.64963.59063.58463.58463.58463.584

Bijdragen rijk en medeoverheden 31 6 0 0 0 0
Belastingen 61.618 63.584 63.584 63.584 63.584 63.584
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves4.9395.7705.5345.5345.5325.532

Apparaatslasten 4.082 4.413 4.176 4.176 4.173 4.173
Inhuur 285 202 124 124 124 124
Overige apparaatslasten 118 135 140 140 140 140
Personeel 3.679 4.076 3.911 3.911 3.908 3.908
Intern resultaat 66 34 34 35 35 35
Intern resultaat 66 34 34 35 35 35
Programmalasten 790 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Overige programmalasten 790 1.324 1.324 1.324 1.324 1.324
Saldo voor vpb en reserveringen 56.711 57.820 58.050 58.049 58.052 58.052
Saldo voor reserveringen 56.711 57.820 58.050 58.049 58.052 58.052
Saldo 56.711 57.820 58.050 58.049 58.052 58.052

Financiële bijstellingen

Bijstellingen OZB woningenBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 57.987 58.086 58.086 58.086 58.086
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -167 -36 -36 -34 -34
Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening Reserves -41 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -126 -36 -36 -34 -34
Begroting na wijzigingen 57.820 58.050 58.049 58.052 58.052

Toelichting financiële bijstellingen

Vergoeding ziekte- en zwangerschapsverlof
De voor 2022 begrote lasten en baten zijn verhoogd vanwege ziekte- en zwangerschapsverlof.  Dit betreft een saldo neutrale bijstelling.


Bestemmingsreserve Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Voor een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses en kwaliteitsverbeteringen van processen is in het jaar 2022 - € 41 onttrokken aan de bestemmingsreserve.


Technische wijzigingen
In het taakveld OZB woningen zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling van claim basisregistraties wettelijke dienstverlening (-€ 71), budgetoverheveling vanuit programma Openbare orde en veiligheid in 2022 voor de aanpak van ondermijning in de stad (-€ 25), budgetoverheveling vanuit programma Bestuur en Dienstverlening naar taakveld OZB woningen ter dekking van de diverse concern- en clusterbrede taakstellingen (Wet Openbaar Bestuur, Integriteit, project Great, Wijk aan zet, Datagedreven Werken en Trainees) van -€ 31 in 2022 tot  -€ 34 in 2026 en diverse kleine technische wijzigingen (€ 1).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom van woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.