Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het verbeteren van de kwaliteit van de ondergrond (bodemsanering).

Het voorkomen, weren en bestrijden van overlast door plaagdieren.

Het vergroten van bewustwording en kennis over dierenwelzijn en het uitvoeren van de Nota Dierenwelzijn.

Met de uitvoering van de nota Dierenwelzijn blijven we ook in 2022 inzetten op bewust huisdierbezit, de opvang van zwervend aangetroffen huisdieren, plaagdierbeheersing en de zwerfkattenproblematiek. Ook is er het voornemen om een stadsbreed voederverbod in te voeren met als doel de overlast van ratten, meeuwen en duiven te verminderen. De aanpak van het mediterraan draaigatje in Hillegersberg wordt voortgezet. De combinatie van verschillende methoden heeft een klein maar gunstig effect gehad op de uitbreiding van de populatie. Het probleem is echter nog niet opgelost. Inzet blijft nodig om te voorkomen dat de overlast verder uitbreidt en om (voor zover mogelijk) de bestaande populatie te bestrijden.

Wat willen we bereiken

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat gaan we daar voor doen

Nazorg bodemsanering

Plaagdierbeheersing

Dierenwelzijn

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves424509509509509509

Bijdragen rijk en medeoverheden 3 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 421 509 509 509 509 509
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves1.5561.9992.0002.0002.0002.000

Apparaatslasten 1.039 993 993 993 993 993
Inhuur 34 3 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 22 38 38 38 38 38
Personeel 983 952 952 952 952 952
Intern resultaat 231 412 412 412 412 412
Intern resultaat 231 412 412 412 412 412
Programmalasten 286 595 595 595 595 595
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 243 582 582 582 582 582
Overige programmalasten 4 14 14 14 14 14
Subsidies en inkomensoverdrachten 40 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.132 -1.490 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491
Saldo voor reserveringen -1.132 -1.490 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491
Saldo -1.132 -1.490 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en BeheerBegroting 2022Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Oorspronkelijke begroting 2022 -1.398 -1.399 -1.399 -1.399 -1.399
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 -92 -92 -92 -92 -92
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -92 -92 -92 -92 -92
Begroting na wijzigingen -1.490 -1.491 -1.491 -1.491 -1.491

Toelichting financiële bijstellingen

Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er enkele technische wijzigingen geweest. Het betreft een actualisatie van de toerekening van overhead naar het programma Overhead door een wijziging in de tijdverantwoording (structureel - € 93 ) en diverse kleine wijzigingen (structureel € 1).

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu. Dit Rotterdamse taakveld heeft betrekking op de nazorg bodemsanering, plaagdierbeheersing en het dierenwelzijnsbeleid.