Bestuur en dienstverlening

Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.

Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.

Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

TAAKVELD 1

Bestuur - College

Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.

TAAKVELD 2

Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie

Het vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering.

TAAKVELD 3

Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Een transparante en democratische volksvertegenwoordiging die kaders stelt, controleert, goed wordt ondersteund door de griffie en wordt gevoed door bevindingen van de rekenkamer en de ombudsman.

TAAKVELD 4

Burgerzaken

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.

De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.

TAAKVELD 5

Musea - Stadsarchief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen.

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen.

Bevorderen historisch besef in én over de stad.

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverleningRealisatie
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves15.95811.20110.28410.20410.20410.204

Bijdragen rijk en medeoverheden 510 330 171 171 171 171
Overige opbrengsten derden 10.149 10.595 9.837 9.757 9.757 9.757
Overige baten 5.298 276 276 276 276 276
Lasten exclusief reserves87.06091.85883.61179.73379.68979.659

Apparaatslasten 50.138 54.415 51.557 51.419 51.425 52.548
Inhuur 1.412 1.150 1.150 1.160 1.160 1.080
Overige apparaatslasten 1.530 1.668 1.647 1.646 1.646 1.646
Personeel 47.196 51.597 48.761 48.613 48.619 49.822
Intern resultaat 4.234 2.684 2.018 2.023 2.029 2.029
Intern resultaat 4.234 2.684 2.018 2.023 2.029 2.029
Programmalasten 32.687 34.759 30.035 26.291 26.235 25.082
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 20.357 22.313 17.770 17.014 17.017 15.533
Kapitaallasten 137 125 156 282 223 554
Overige programmalasten 1.927 1.905 1.905 1.905 1.905 1.905
Subsidies en inkomensoverdrachten 10.266 10.416 10.205 7.089 7.089 7.089
Saldo voor vpb en reserveringen -71.102 -80.657 -73.327 -69.529 -69.485 -69.455
Saldo voor reserveringen -71.102 -80.657 -73.327 -69.529 -69.485 -69.455
Reserves1.0861.301-1.353-867-1.556-1.556

Onttrekking reserves 3.057 2.872 220 20 20 20
Toevoeging reserves 2.091 1.571 1.573 1.576 1.576 1.576
Vrijval reserves 120 0 0 689 0 0
Saldo -70.016 -79.356 -74.679 -70.396 -71.041 -71.011

Toelichting overzicht baten en lasten

Geef op basis van de begrotingsstand een korte toelichting op de belangrijkste posten en de ontwikkeling in het meerjarig verloop van de baten en lasten en van de reserves.

 

Baten

De baten bestaan uit de opbrengsten van leges en rijksbijdragen voor burgerzakenproducten en producten van het stadsarchief.


Lasten

De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Daarnaast behoren de vergoedingen aan de leden van de wijkraden en hun (vice-) voorzitters hiertoe. Ook de budgetten voor bewonersinitiatieven en verkiezingen en de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma.


Reserves

Voor de dekking van de kosten van de organisatie van de Gemeenteraadsverkiezingen en de voorbereiding van de Provinciale-, en Waterschapsverkiezingen 2023 is in 2022 € 1,4 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve Verkiezingen. Daarnaast is sprake van diverse overige toevoegingen en onttrekkingen aan verschillende reserves. 


Meerjarig verloop

De begroting vertoont meerjarig een dalend verloop. De verklaring hiervoor is onder andere het incidentele karakter van bepaalde uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn de lasten die in het kader van de Verkiezingen worden gemaakt en de extra inzet in de wijk Bospolder- Tussendijken. Daarnaast is sprake van een daling van verwachte onttrekkingen aan verschillende bestemmingsreserves.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2022
(€)
Mutatie
2022
(%)
Mutatie
2023
(€)
Mutatie
2023
(%)
Mutatie
2024
(€)
Mutatie
2024
(%)
Mutatie
2025
(€)
Mutatie
2025
(%)
Mutatie
2026
(€)
Mutatie
2026
(%)
Bestuur en dienstverlening-3.0674%-1.4072%-1.4082%-1.4232%-1.3932%

Bestuur - College 143 3% 115 2% 115 2% 115 2% 115 2%
Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie -1.662 6% -582 2% -581 2% -572 2% -572 2%
Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman -10 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Burgerzaken -1.514 6% -1.009 4% -1.013 4% -999 4% -999 4%
Musea - Stadsarchief -25 0% 70 1% 70 1% 33 1% 63 1%

Omschrijving programma

Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.

Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.